Biz hakda

Biz kim

Kompaniýamyz müşderileri ýol görkeziji hökmünde kabul edýär

“Luxin Food Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynyň Zhaoýuan şäheriniň Zhangxing şäherinde ýerleşýär - Longkou Wermicelliniň doglan ýeri.Kompaniýa önümçiligi, gaýtadan işlemegi we söwdany birleşdirýär we hakyky Longkou vermiselliniň professional öndürijisidir.Iň ýokary geografiki ýerleşişi we ösen transporty bilen Longkou portundan 10 km, antantaý portundan 100 km we ingingdao portundan 160 km uzaklykda.Kompaniýada 100-den gowrak hünärmen tehniki dolandyryş işgäri bar.
Biz Hytaýda esasy wermiselli önümçilik we gaýtadan işleýän kärhanalaryň biri we esasy önümlerimizde kömelek noýbasy vermiselli, nohut vermiseli, garylan noýba wermiselli, süýji kartoşka wermiselli, süýji kartoşka çorbasy vermiselli, gyzgyn küýzeli wermiselli we ş.m. bar.Hundredsüzlerçe gaplama aýratynlyklary bilen on-dan gowrak önüm hödürleýäris.

Import we eksport etmäge hukugymyz bar we önümlerimiz Filippinlere, Indoneziýa, Singapura, Europeanewropa ýurtlaryna, Taýwana we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.Köp ýyllaryň dowamynda kompaniýa dolandyryş innowasiýalaryny we tehnologiki innowasiýalary yzygiderli güýçlendirdi, hil dolandyryş ulgamyny kämilleşdirdi we ISO9001 ýaly dürli şahadatnamalary berdi.Sagdyn we ýokumly iýmit döretmek üçin kompaniýa çig mal dolandyryş we gözegçilik ulgamlaryna berk gözegçilik edýär, önümçilik tehnologiýasyny ösdürýär, önümçilik we gaýtadan işleýän ussahanalary kämilleşdirýär, häzirki ýokary temperatura sterilizasiýa we guradyş enjamlaryny gurýar we dürli synag funksiýalary bilen laboratoriýa döredýär. , önümiň hiliniň eksport standartlaryna laýyk gelmegini netijeli üpjün edýär.

Adaty ussatlyga we innowasiýa berk ygrarlylygy bilen, “Luxin Food” önümlerine çalt artýan islegi kanagatlandyryp bildi.Döwrebap tehnologiýany ulanmak we saglyga we arassaçylyga ünsi jemlemek bilen, “Luxin Food” Hytaýyň gastronomiýa sahnasynda özüni ynamdar at hökmünde görkezdi.
Biziň kompaniýamyz müşderileri ýol görkeziji hökmünde kabul edýär, bazary kriteriýa hökmünde kabul edýär, hiline durmuş hökmünde seredýär, bir asyrlyk kärhana gurmagy maksat edinýär, “iýmit öndürmek wy consciencedan bolmaly” we “hil” korporatiw pelsepesini berk ornaşdyrýar. kärhananyň durmuşydyr ”-diýdi.şeýlelik bilen kompaniýanyň markasynyň esasy bäsdeşlik ukybyny yzygiderli ýokarlandyrýar.
Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazanýarys.

Biz näme edýäris

Biziň kompaniýamyz Hytaýda esasy wermiselli önümçilik we gaýtadan işleýän kärhanalaryň biridir we esasy önümlerimizde kömelek noýbasy wermiselli, nohut vermiselli, garylan noýba vermiselli, süýji kartoşka wermiselli, süýji kartoşka çorbasy vermiselli, gyzgyn küýzeli wermiselli we ş.m. bar.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen wermiselli galyňlygy birmeňzeş, ak we açyk, gaty, täze we serginlediji, öýde we myhmanhanalarda nahar bişirmek we sowatmak üçin oňat maddalar.Hundredsüzlerçe gaplama aýratynlyklary bilen on-dan gowrak önüm hödürleýäris.Önümler esasan ýurt boýunça iri we orta şäherlerde supermarketler we myhmanhanalar arkaly satylýar.Import we eksport etmäge hukugymyz bar we önümlerimiz Filippinlere, Indoneziýa, Singapura, Europeanewropa ýurtlaryna, Taýwana we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi.Özara peýdanyň işewürlik ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazanýarys.

hakda
Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Kompaniýamyz, önümçilik prosesini gowulandyrmak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny goşmak bilen, adaty ussatlygy ulanyp, Longkou vermicelli däbini dowam etdirýär.Soňky ýyllarda kompaniýamyz ähli önümlerinde yzygiderli hil we howpsuzlygy üpjün etmek üçin täze enjamlara we tehnologiýalara maýa goýdy.
“Luxin Food”, önümçilik prosesini gowulandyrmak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny goşmak bilen, adaty ussatlygy ulanyp, Longkou vermicelli däbini dowam etdirýär.Soňky ýyllarda kompaniýa ähli önümlerinde yzygiderli hil we howpsuzlygy üpjün etmek üçin täze enjamlara we tehnologiýalara maýa goýdy.
Longkou vermicelli üçin gowy dolandyrylýan we ygtybarly hünärmen zawody hökmünde “LUXIN FOODS” ygtybarly işewür hyzmatdaş, täsirli, dogruçyl we ajaýyp hyzmatdyr.Täze we köne müşderileri görmek we gepleşik geçirmek we bilelikde ösmek üçin mähirli garşylaýarys.

Şahadatnama

ongkou Wermicelli (3)
ongkou Wermicelli (4)
ongkou Wermicelli (1)
ongkou Wermicelli (2)