Sorag-jogap

1. Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

“ZhaoYuan Luxin Food Co., Ltd.” 2003-nji ýylda döredildi. “Luxin Food” Şandong welaýatynda ýerleşýän öz önümçilik bazasy bolan topar kompaniýasydyr.20 ýyldan gowrak ösüş üçin, Lýuksin birnäçe ýerli zawodlar bilen hyzmatdaşlyga goşulýar.Biz ýokary hilli we iň oňat bahaly iýmit önümlerini hödürlemäge ukyply.

2. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Hawa.
Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz!Gelmezden ozal meýilnamaňyzy maslahat beriň, size hyzmat etmek üçin gündelik işgärleri taýýarlarys we soraglaryňyza islendik wagt jogap bereris.

3. Katalogyňyzy berip bilersiňizmi?

Hawa.
Haýyşyňyzy haýyş bilen bize iberiň, katalogymyzy wagtynda bereris.

4. Öz marka önümlerimi ýasamaga kömek edip bilersiňizmi?

Elbetde, mukdaryňyz MOQ-a ýetende, ýörite markalar kabul edilýär.

5. Mugt nusgalary berip bilersiňizmi?

Mysal üçin mugt hödürläp bilersiňiz, ýöne iberiş bahasyny tölemeli.

6. Jogabyňyza näçe wagt garaşmaly?

Soraglaryňyza iş günlerinde 24 sagadyň içinde jogap bermäge kepil geçip bileris.

7. Töleg şertleriňiz ylalaşylýarmy?

Hawa.
Töleg şertlerimiz, dürli söwda şertlerine laýyklykda ylalaşylýar.Müşderileri iki peýdasy üçin kanagatlandyrmak üçin elmydama elimizden gelenini ederis.