Habarlar

 • Longkou Wermicelli, Zhaoyuan ýasaldy

  Zhaoyuan City Longkou Wermicelliniň doglan ýeri we esasy önümçilik meýdançasy, Longkou Wermicelliniň elde ýasalan önümçilik usuly Zhaoýuan halky tarapyndan oýlanyp tapylan we 300 ýyldan gowrak wagt bäri miras galan we ulanylýan medeni mirasdyr.1860, Zhaoyuan Wermicelli ...
  Koprak oka
 • Mung noýbasy Wermicelli nädip ýasamaly

  Mung Bean Vermicelli ýokary hilli kömelek noýbasyny we ajaýyp suw çeşmesini, ýeterlik ýagtylygy, adaty ussatlyga miras galyp we häzirki zaman enjamlaryny ulanmak arkaly öndürilýär.1. Mung noýbasy gyşda 30 ~ 36 sagat we 15 hou suw bilen saýlanýar, ýuwulýar we emdirilýär ...
  Koprak oka
 • Nohut vermiselli bilen kömelek noýbasy vermiselini nädip tapawutlandyrmaly

  Ilki bilen çig malyň iki önümi kömelek nohut;ikinjiden, iýip bolýan täsiri başga, kömelek noýbasy vermiselliniň esasy wezipesi tomus yssysyny we detoksifikasiýasyny ýok etmekde rol oýnamak, dürli iýmitlere baý nohut vermiselli ...
  Koprak oka
 • Nohut vermiselini nädip saýlamaly

  Nohut vermiselli adaty hytaý iýmitidir, wermiselli dykyz we saklamak aňsat, köp adamyň öýünde möhüm maddalaryň biridir.Qualityokary hilli nohut vermiselli nohut krahmalyndan we suwdan hiç hili goşundysyz ýasalýar, tagamly we ýokumly, dürli ýoldaşlary öz içine alýar ...
  Koprak oka
 • Süýji kartoşka Wermicelliniň peýdalary

  Süýji kartoşka vermiselli, baý iýmit gymmaty bolan süýji kartoşkadan ýasalan umumy düzümdir.Iýmit siňdirişini netijeli ösdürip biljek köp süýüm we krahmal bar.Ilki bilen süýji kartoşka wermiselli iýmit süýümine baýdyr.Süýji kartoşka wermisellidäki iýmit süýümi ýokary vi ...
  Koprak oka
 • Lunxin iýmitiniň hekaýasy

  ZhaoYuan LuXin azyk kärhanasyHytaýyň Şandong şäheriniň Zhaoýuan şäheriniň ZhangXing şäherçesinde ýerleşýär Long Longkou vermiselliniň “Hytaý Wermicelli dogduk şäheri” bolan esasy önüm öndüriji bazasy.Iň ýokary geografiki ýerleşişi we ösen ulag bilen Uzynlykdan 10 km uzaklykda ...
  Koprak oka
 • Longkou Wermicelliniň önümçilik prosesi

  Longkou vermicelli Hytaýyň adaty tagamlaryndan biridir we içerde we daşary ýurtlarda giňden tanalýar.“Longkou vermicelli” örän tagamly we örän köp funksiýalara eýe bolup, maşgalalarda we restoranlarda gyzgyn nahar bişirmek we sowuk salat ýaly tagamlara öwrüldi.Önümçilik prosesiniň nämedigini bilýärsiňizmi ...
  Koprak oka
 • Longkou Wermicelliniň taryhy

  Longkou Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir.Wermiselli ilkinji gezek 《qi min yao shu in-da ýazga alyndy.300 ýyldan gowrak ozal, zhaoyuan vermicelli nohutdan we ýaşyl noýbadan ýasalyp, açyk reňk we ýylmanak duýgy bilen meşhurdyr.Wermiselli longkou portundan eksport edilýär ...
  Koprak oka
 • Kartoş Wermicelliniň peýdalary

  Kartoş krahmalyndan ýasalan bu diňe bir lezzetli bolman, eýsem saglyga köp peýdasy hem bar.Kartoş Vermicelli gyzgyn tagamlar, sowuk tagamlar, salatlar we zatlar üçin amatly.Ony dürli usullarda we köp dürli tagamlarda ulanyp bolýar.Mysal üçin, gowurma, çorbalar, kartoşkany bişirmek ...
  Koprak oka
 • Nohut Wermicelliniň peýdalary

  Nohut vermiselliniň esasy peýdalaryndan biri, baý uglewod düzümidir.Uglewodlar adam bedeni üçin esasy energiýa çeşmesidir we nohut vermiselini ortaça iýmek metabolizma üçin energiýa berip biler.Bu, işjeň durmuşy dowam etdirýänler üçin ajaýyp saýlawy edýär ...
  Koprak oka
 • Mung e Wermicelliniň peýdalary

  Mung noýbasy vermiselli, wermiselli diýlip hem atlandyrylýar, kömelek noýbasy krahmalyndan ýasalan naharlaryň bir görnüşidir.Düşünjeli, näzik naharlar Aziýanyň dürli aşhanalarynda esasy zat we olaryň meşhurlygy sebäpsiz däl.Naharlarda ýakymly bir madda bolmakdan başga-da, kömelek noýbasy vermicelli h ...
  Koprak oka
 • Mung noýbasynyň vermiselini nädip tanamaly?

  Longkou mung noýbasy vermicelli, dünýä belli adaty hytaý aşhanasy hökmünde ýokary hilli mung noýbasyndan ýasalýar.Longkou Wermicelli arassa ýagty, çeýe we tertipli, ak we dury, nahar bişirilenden soň uzak wagtlap döwülmez.Ol näzik, çeýneli we ýylmanak bolýar.Şeýle-de bolsa, ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2