Longkou Wermicelliniň önümçilik prosesi

Longkou vermicelli Hytaýyň adaty tagamlaryndan biridir we içerde we daşary ýurtlarda giňden tanalýar.“Longkou vermicelli” örän tagamly we örän köp funksiýalara eýe bolup, maşgalalarda we restoranlarda gyzgyn nahar bişirmek we sowuk salat ýaly tagamlara öwrüldi.Longkou vermiselliniň önümçilik prosesiniň nämedigini bilýärsiňizmi?

Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen Longkou vermicelliniň önümçilik prosesi asyl el önümçiliginden aýryldy we adaty senetçiligiň we häzirki zaman tehnologiýasynyň utgaşmasyny ulanyp, şol bir wagtyň özünde tebigy çig mal ulanyp, mehanizasiýa prosesine geçdi.

“Longkou vermicelli” etmek isleseňiz, ilki kömelek nohutlaryny suwa batyrmaly.Fasulye we suw 1: 1,2 nisbatynda.Tomusda 60 ° C ýyly suw ulanyň, gyşda bolsa 100 ° C gaýnag suwa iki sagat çümdüriň.Suw noýba tarapyndan doly siňdirilenden soň, hapalaryň, çökündileriň we ş.m. görünişini ýuwuň, soňra indiki nemlendirmek, bu gezek siňdiriş wagty has uzyn, 6 sagada golaý.

Noýba üýşürilenden soň, gabyklary aýyrmak üçin elek bilen süzüp bilersiňiz we birnäçe sagat çökündilerden soň suwy we sary suwuklygy döküň.Soňra çökdürilen krahmallary sumka salyň we içindäki çyglylygy süzüň.Soňra her 100 kilogram krahmalyň içine 50 ℃ ýyly suw goşuň, deň derejede garmaly, soňra 180 kilo gaýnag suw goşuň we krahmal laçyn bolýança bambuk sütüni bilen çalt garmaly.Soňra hamyry poroşok gabyna salyň, uzyn we inçe zolaklara basyň we Longkou vermiselli bilen birleşdirmek üçin gaýnag suwa goýuň.Longkou vermiselini sowatmak üçin sowuk suwly gazana salyň, soňra ýuwulan Longkou vermiselini arassalanan bambuk polýusyna goýuň, gowşadyň we guradyň we tutawajyň içine daňyň.


Iş wagty: Iýul-19-2022