Önümler

 • El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli

  El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli

  Süýji kartoşka vermiselli iň meşhur wermiselli iýmitdir.Täze süýji kartoşkadan ýasalýar we süýji kartoşka wermisellini baý dokumasy we özboluşly tagamy bermek üçin ajaýyp ussatlyk we çylşyrymly gaýtadan işlemek bolýar.“Luxin Foods” senetçileri süýji kartoşka vermiselini has çeýneli we näzik tagam bilen elde taýýarlamak üçin materiallary seresaplylyk bilen garyşdyrýarlar.Müşderilere lomaý bahadan elde öndürilen süýji kartoşka wermiselini hödürleýäris.Mundan başga-da, biz ýaşyl we sagdyn düşünjä eýerýäris we iýmitleri arassa we tebigy materiallary saýlamak we gaýtadan işlemek usullarynda saklamaga has köp üns berýäris.

 • Hytaýyň adaty kartoşka Wermicelli lomaý

  Hytaýyň adaty kartoşka Wermicelli lomaý

  Kartoş Vermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary bilen arassalanan we ýokary hilli dolandyryş bilen ýokary hilli kartoşkadan, arassalanan suwdan ýasalan.“Luxin Food” 2003-nji ýylda döredilip, adaty endiklere we elde ýasalanlara miras galypdy.Müşderilere amatly lomaý bahalarda kartoşka vermiseli bilen üpjün edýäris.Kartoş Vermicelli hrustal düşnükli, çeýe, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Kartoşka wermiselli üçin iki görnüşimiz bar.Biri adaty we egri, beýlekisi hrustal we göni.

 • Zawod üpjünçiligi El bilen öndürilen kartoşka Wermicelli

  Zawod üpjünçiligi El bilen öndürilen kartoşka Wermicelli

  Kartoş vermiselli kartoşka krahmalyndan ýasalan adaty hytaý iýmitidir.Dürli tagamlarda ulanyp boljak aç-açan we çeýneli wermiselliniň bir görnüşidir.Zawodda elde öndürilen kartoşka vermiselini hödürleýäris!
  Biziň kompaniýamyz 2003-nji ýylda döredildi we şondan bäri müşderilere nesillerden bäri dowam edip gelýän başarnyklar bilen elde ýasalan adaty hytaý tagamlaryny hödürlemegi maksat edinýär.Kartoşka wermiselli ýokary hilli kartoşka krahmalyndan ýasalýar, iň oňat tagamy we gurluşyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.Tejribeli işgärlerimiz, her setiriň ajaýyp bolmagyny üpjün edip, her bir wermisellini döretmek üçin adaty usullary ulanýarlar.

 • Köpçülikleýin hytaýly Longkou Wermicelli

  Köpçülikleýin hytaýly Longkou Wermicelli

  “Longkou vermicelli” hytaý aşhanasynda iň meşhur maddadyr we özboluşly gurluşy we tagamy sebäpli bütin dünýäde tanalýar.Longkou vermisellini tapawutlandyrýan zat, kömelek noýbasy krahmalyndan, nohut krahmalyndan we suwdan hiç hili goşundylar ýa-da konserwantlar bolmazdan ýasalmagydyr.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Nahar bişirmek, gowurmak we gyzgyn gazana laýyk gelýär.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.Sagdyn we elýeterli tebigaty bilen islendik nahara ajaýyp goşundy!Wermiselini köp bahadan gowy bahadan üpjün edip bileris.

 • Gowy baha Longkou Mung Fasuly Wermicelli

  Gowy baha Longkou Mung Fasuly Wermicelli

  Mung Bean Vermicelli, dünýäde meşhurlyk gazanan we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary bilen arassalanan we ýokary hilli dolandyryş bilen arassalanan ýokary hilli noýba, arassalanan suwdan ýasalan Hytaýyň adaty tagamlaryndan biridir.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Professional Longkou wermiselli öndürijisi hökmünde Lýuksin iýmiti iň köp satylýan , tebigy we sagdyn kömelek noýbasy vermiselini öndürýär.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Dürli paketleri gowy bahadan üpjün edip bileris.Köp peýdalary we gowy bahasy býudjetde sagdyn iýmek isleýänler üçin ajaýyp saýlawy edýär.

 • Tebigy sagdyn Longkou Mung Fasuly Wermicelli

  Tebigy sagdyn Longkou Mung Fasuly Wermicelli

  Longkou Mung Bean Vermicelli-iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, tebigy, ösümlik esasly maddalarydyr.Mung noýbasyndan we suwdan ýasalan bu wermiselli himiki maddalar ýa-da goşundylar däl.“Longkou Mung Bean Vermicelli” diňe bir sagdyn warianty däl, aşhanada-da ajaýyp köp taraply!Wermiseliniň bu görnüşi çorbalar, salatlar, gowurma we başgalar ýasamak üçin ajaýyp.Tagamlary gowy siňdirýär we dürli maddalar bilen jübütlenip bilner.Professional Longkou wermiselli öndürijisi hökmünde Lýuksin iýmiti iň köp satylýan , tebigy we sagdyn kömelek noýbasy vermiselini öndürýär.

 • Iň köp satylýan Hytaý Mung Fasuly Wermicelli

  Iň köp satylýan Hytaý Mung Fasuly Wermicelli

  Mung noýbasy vermicelli Hytaýda iň köp satylýan azyk önümidir.Kömelek noýbasyndan ýasalan bu wermiselli diňe bir lezzetli bolman, eýsem örän ýokumlydyr.Hytaý aşhanasynda iň meşhur maddadyr we köp sanly adaty tagamlarda bolýar.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Adatça aç-açan we tekiz gurluşy bolýar.Nahar bişirmek, gowurmak we gyzgyn gazana laýyk gelýär.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.Dürli paketleri amatly lomaý bahadan üpjün edip bileris.

 • El bilen ýasalan Mung Bean Longkou Wermicelli

  El bilen ýasalan Mung Bean Longkou Wermicelli

  Longkou Mung Bean Vermicelli, Hytaýyň adaty nepisliginiň bir görnüşidir.“Longkou vermicelli”, elde ýasalan usullaryň ulanylmagyna köp bil baglap, inçe tagamy we nepis gurluşy bilen bellenýär.Önüm hrustal-arassa görnüşi, çeýe gurluşy we ýakymly tagamy bilen meşhurdyr.“Luxin Foods”, talaplaryňyza laýyk gelýän ajaýyp önümi almagyňyzy üpjün etmek üçin, köp lomaý bahadan dürli gaplama opsiýalary bilen elde öndürilen kömelek Longkou Wermicelli hödürleýär.

 • Hytaýyň adaty bukjasy Longkou Wermicelli

  Hytaýyň adaty bukjasy Longkou Wermicelli

  Longkou Mung Bean Vermicelli, Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Hytaýyň adaty bukjasy Longkou Wermicelli Longkou Wermicelliniň meşhur görnüşidir.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Hytaýyň adaty bukjasynyň özboluşly aýratynlyklaryndan biri Longkou Wermicelli, çyzyk bilen daňylan bukjadaky adaty modelidir.“Luxin Food” bolsa ýokary derejeli Mung Bean Vermicelli öndürýär.

 • “Hot Pot Longkou Mung Bean Vermicelli”

  “Hot Pot Longkou Mung Bean Vermicelli”

  “Longkou Mung Bean Vermicelli” Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Longkou mung noýbasy vermiselli gyzgyn gazana iň amatlydyr we çorbanyň tagamyny siňdirmek gaty aňsat we tagamly.Lýuksin iýmit kärhanasyýokary derejeli Mung Bean Vermicelli öndürýär.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.

 • Hytaýyň iň ýokary derejeli Mung Bean Longkou Wermicelli

  Hytaýyň iň ýokary derejeli Mung Bean Longkou Wermicelli

  “Longkou Mung Bean Vermicelli” Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Lýuksin iýmit kärhanasyýokary derejeli Mung Bean Vermicelli öndürýär.Mung Bean Vermicelli diňe bir sagdyn we amatly bolman, eýsem ýakymly tagamy we gurluşy hem bar.Onda halaýan souslaryňyzdan we ingredientleriň tagamlaryny siňdirmek üçin ajaýyp, ýöne çeýnen dokumasy bar.

 • Hytaý zawody Mung Bean Longkou Wermicelli

  Hytaý zawody Mung Bean Longkou Wermicelli

  Mung Bean Longkou Vermicelli adaty Hytaý aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.“Luxin food co.
  Lýuksiniň Mung Bean Longkou Wermicelli hrustal düşnükli, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Mung Bean Vermicelli stew, gowurmak üçin amatly we her dürli lezzetli çorbanyň tagamyny siňdirip biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2