Hytaý zawody Mung Bean Longkou Wermicelli

Mung Bean Longkou Vermicelli adaty Hytaý aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.“Luxin food co.
Lýuksiniň Mung Bean Longkou Wermicelli hrustal düşnükli, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Mung Bean Vermicelli stew, gowurmak üçin amatly we her dürli lezzetli çorbanyň tagamyny siňdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy we suw

Önümiň beýany

Wermicelli ilkinji gezek "qi min yao shu" -da ýazga alyndy.300 ýyldan gowrak ozal Zhaoyuan sebitiniň wermiselli nohutdan we ýaşyl noýbadan ýasalyp, açyk reňki we tekiz duýgusy bilen meşhurdyr.Wermiselli Longkou portundan eksport edilýändigi sebäpli oňa “Longkou vermicelli” diýilýär.
2002-nji ýylda “LONGKOU VERMICELLI” milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe Zhaoyuan, Longkou, Penglai, Laiyang we Laizhou-da öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “Longkou vermicelli” diýip atlandyryp bolar.Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Düşünjeli we tolkunlary bar.Onuň reňki ýalpyldawuk ak.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, ýod, sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.“Lýuksiniň” wermiseliniň goşundylary ýa-da antiseptikleri ýok we ýokary hilli, baý iýmitleniş we gowy tagamy bar.Longkou vermicelli, daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “ýüpek şanyň” şasy hökmünde wasp edildi.
Longkou Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we ajaýyp hili bilen meşhurdyr.Onda gowy çig mal, gowy howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebiti bar.Demirgazykdan deňiz şemaly, wermiselli çalt gurap biler.Mung noýbasy Wermicelli arassa ýagty, çeýe we tertipli, ak we dury bolup, gaýnadylan suwa degeninde ýumşak bolýar.Nahar bişirilenden soň uzak wagtlap döwülmez.Ol näzik, çeýneli we ýylmanak bolýar.
Longkou Wermicelli dünýäde giňden satyldy.Supermarketlerde we restoranlarda aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.Gyzgyn gaplar, sowuk gaplar, salatlar we ş.m. üçin amatly.Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.
Planşetiň ulanylyşy üçin materiallardan dürli paketler berip bileris.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Hytaý zawody Longkou Wermicelli (7)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou mung noýbasy Wermicelli dünýäde giňden satyldy.Supermarketde we restoranda aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.Nahar bişirmezden ozal, ýyly bolýança birnäçe minutlap ýyly suwa batyryň.
Mung noýbasy vermiselli gyzgyn tagamlar, sowuk tagamlar, salatlar we ş.m.Ony dürli usullarda we köp dürli tagamlarda ulanyp bolýar.Mysal üçin, gowurma, çorbalar, kömelek noýbasy vermiselini çorbada bişirmek, soňra süzmek we biraz sous bilen garmak ýaly mysallar bar.Mundan başga-da, kömelek noýbasy vermiselini gyzgyn gazanda ýa-da kömelek doldurmak ýaly bişirip bilersiňiz.
Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.
Kömelek noýbasy vermiselini takmynan 3-5 minut gaýnag suwa salyň, sowuk suwa batyryň we bir gapdalda goýuň:
Gaýnadylan: Mung noýbasy vermiselini nahar ýagy we sous bilen gowurmaly, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Çorbada bişiriň: Mung noýbasy vermiselini bişirilen hop çorbasyna goýuň, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Gyzgyn gazana: Mung noýbasy vermiselini göni gazana goýuň.
Sowuk nahar: Sous, bişirilen gök önümler, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m.

önüm (3)
önüm (2)
önüm (1)
önüm (4)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“LUXIN FOOD” jenap OU uanuan-feng tarapyndan 2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde esaslandyryldy."Iýmit öndürmek wy consciencedan bolmaly" diýen umumy filosofiýany esaslandyrýarys.Biziň wezipämiz: Müşderilere gymmat bahaly sagdyn iýmit bermek we hytaý tagamyny dünýä getirmek.Üstünliklerimiz: Iň bäsdeş üpjün ediji, Iň ygtybarly üpjünçilik zynjyry, Iň ýokary önüm.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Iň oňat ekiş bazasyndan seresaplylyk bilen taýýarlanan we iň täze enjamlar we adaty usullar bilen gaýtadan işlenen önümimiz bilen tanyşdyrmak.Müşderilerimize iň gowusyndan başga zat hödürlemäge ynanýarys we şonuň üçin bu önüm iň ýokary hilli çig maldan öndürilýär.Önümimize buýsanýarys we ähli tagam islegleriňizi ýerine ýetirjekdigine kepil geçýäris.
Önümimiz ähli tebigy maddalardan durýar, bu bolsa saglygyňyza zyýan berip biljek zyýanly himiki serişdelerden ýa-da konserwantlardan azatdygyny aňladýar.Çig mallarymyzy iň oňat ekiş bazalaryndan alýarys, bu ýerde toprak hasylly we howasy ösümlikleriň iň oňat ösmegine amatly.Şonuň üçin önümimiz ýokumly maddalara baý we has ýokary tagam profiline eýe.
Önümimizi öndürmekde ulanýan çylşyrymly enjamlarymyz iň häzirki zaman we düzümlerimiziň tebigy tagamyny goramak üçin niýetlenendir.Adaty usullary bu enjam bilen birleşdirýäris, netijede gaty üns we takyklyk bilen öndürilen önüme sebäp bolýar.Önümiň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň her ädimine ýakyndan gözegçilik edilýär.
Sözümiziň ahyrynda, önümimiz iň oňat ekiş bazalaryndan alnan ýokary hilli çig maldan ýasalan, tebigy, lezzetli we sagdyn iýmitdir.Iýýän zatlary bilen gyzyklanýan her bir adam üçin ajaýyp önüm öndürmek üçin adaty we häzirki zaman usullaryny ulandyk.Önümimize buýsanýarys we şol bir wagtyň özünde sagdyn bolmak bilen, tagamyňyzy kanagatlandyrjakdygyny kepillendirýäris.Bu gün önümimizi synap görüň we tapawudy özüňiz başdan geçiriň!

Näme üçin bizi saýlamaly?

Islegleriňize laýyk kompaniýany saýlamak kyn karar bolup biler.Bazardaky köp wariant bilen, bir kompaniýanyň galan zatlardan nämäni tapawutlandyrýandygyny göz öňünde tutmak möhümdir.Biziň kompaniýamyzda, deň-duşlarymyzdan has köp artykmaçlygymyzyň bardygyna ynanýarys, bu bolsa sizi zerurlyklaryňyz üçin iň gowy saýlamaga öwürýär.
Iň uly artykmaçlyklarymyzyň biri, adaty senetçilige ygrarlylygymyzdyr.Tehnologiýa köp pudaklary özgertse-de, çeperçilik we adaty usullar bilen gelýän jikme-jikliklere üns berilmeli bir zat bar.Tejribeli hünärmenler toparymyzyň köp ýyllyk tejribesi bar we her gezek ajaýyp netijeleri bermäge bagyşlanýar.
Adaty senetçilige üns bermekden başga-da, berk hil gözegçiligine-de uly ähmiýet berýäris.Müşderilerimiziň takyk standartlaryna laýyk gelýän önümleri we hyzmatlary talap edýändigine düşünýäris, şonuň üçin her bir taslamamyzyň şol garaşyşlara laýyk gelmegini ýa-da ondan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin uly üns berýäris.Gaty hil gözegçilik standartlarymyz, ulanýan materiallarymyzdan taýýar önümiň özüne çenli işimiziň ähli ugurlaryna degişlidir.
Bäsdeşlerimizden has artykmaçlygymyz, işgärlerimizdir.Toparymyzyň işde iň gowudygyna ynanýarys we diňe öz ugurlarynda iň zehinli we yhlasly hünärmenleri işe alýarys.Işgärlerimizde ökde dizaýnerler, tejribeli hünärmenler we bilimli satuw we goldaw işgärleri bar.Bilelikde, işimiziň her tarapynyň başlangyç maslahatdan başlap, ahyrky gurnama çenli işlemeginiň we işlemeginiň üpjün edilmegi üçin işleýäris.
Esasy maksadymyz, üstünligimiziň açary, müşderini kanagatlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyzdyr.Iki müşderiniň birmeňzeş däldigini bilýäris, şonuň üçin müşderilerimiziň hersiniň üýtgeşik zerurlyklaryna we isleglerine düşünmek üçin wagt sarp edýäris.Customörite öndürilen önüm ýa-da ýöriteleşdirilen hyzmat gözleýän bolsaňyz, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän çözgüt bermek üçin siziň bilen ýakyndan işleşýäris.
Gysgaça aýtsak, kompaniýamyz bu pudakdaky deň-duşlarymyzdan köp artykmaçlyklary hödürleýär.Adaty senetçilige wepalylygymyza, berk gözegçilik standartlarymyza, zehinli işgärlerimize we müşderileriň göwnünden turmak üçin üýtgewsiz yhlasymyza buýsanýarys.Qualityokary hilli önümler ýa-da hyzmatlar bazaryna girýän bolsaňyz, sizi zerurlyklaryňyz üçin saýlamagyňyzy maslahat berýäris.Göwnüňize degmejekdigiňize ynanýarys.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň