Hytaýyň adaty bukjasy Longkou Wermicelli

Longkou Mung Bean Vermicelli, Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Hytaýyň adaty bukjasy Longkou Wermicelli Longkou Wermicelliniň meşhur görnüşidir.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Hytaýyň adaty bukjasynyň özboluşly aýratynlyklaryndan biri Longkou Wermicelli, çyzyk bilen daňylan bukjadaky adaty modelidir.“Luxin Food” bolsa ýokary derejeli Mung Bean Vermicelli öndürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy we suw

Önümiň beýany

Wermiselli asyrlar boýy dünýäniň köp ýerinde iýmit önümidir.Hytaýda wermiselliniň ilkinji ýazylan ýazgysyny gadymy oba hojalygy kitaby "Çi Min oa Şu" -dan alyp bolar.Bu kitap 1300 ýyl mundan ozal Bei Wei neberesi döwründe ýazylypdy we jikme-jik oba hojalygy bilen tanalýar.
Häzirki wagtda çalt öňe sürülýär we vermiselli henizem Hytaýyň köp sanly tagamynda, esasanam Şandong welaýatynyň Zhao uanuan sebitinden meşhur "Longkou Wermicelli" -iň söýgüli maddasydyr.Longkou Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we ajaýyp hili bilen meşhurdyr.Gowy çig mal, gowy howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebiti.Demirgazykdan deňiz şemaly, wermisellini çalt guradyp bolýar.Longkou Wermicelli ýokary hilli, GMO däl mung noýbasyndan we nohutdan ýasalýar we ýumşak we çeýnän özboluşly gurluşyna eýe.
Longkou Wermicelli arassa ýeňil, çeýe we tertipli, ak we dury, gaýnadylan suwa degeniňde ýumşak bolýar, bişirilenden soň uzak wagtlap bozulmaz.Longkou Wermicelli dünýäde giňden satyldy.Supermarketde we restoranda aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.Gyzgyn gaplar, sowuk gaplar, salatlar we ş.m. üçin amatly.Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.
Longkou Wermicellini ýasamak prosesi, siňdirmek, üwemek, hamyrlamak we guratmak ýaly birnäçe ädimleri öz içine alýar.Taýýar önüm soňra gaplanýar we dünýäniň dürli künjeklerine eksport edilýär.Çorbalarda, gowurmalarda we salatlarda ulanyp boljak köpugurly maddadyr.
Sözümiň ahyrynda, wermiselliniň taryhy, iýmitlenişimizi we aşpezlik däplerimizi kemala getirmekde oba hojalygynyň ähmiýetini görkezýän özüne çekiji.“Çi Min oa Şu” sahypalaryndan Longkou Wermiselliniň tabaklaryna çenli wermiselli wagt synagyndan geçdi we dünýäniň köp aşhanasynda söýgüli goşundy bolmagyny dowam etdirýär.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

“Longkou vermicelli” Hytaýda iň meşhur nahar görnüşleriniň biri hökmünde çorbalar, gowrulan gap-gaçlar, gyzgyn küýzeler we hatda sowuk salatlar üçin ajaýyp saýlawy döredýän özboluşly dokumasy we tagamy bilen öwünýär!
Bu lezzetli maddanyň doly bahalandyrylmagyna kömek etmek üçin Longkou vermicelli-ni bişirmek we hyzmat etmek barada birnäçe ýönekeý görkezmeleri taýýarladyk:
1. Çorbalar üçin Longkou vermiselini nädip bişirmeli:
- Guradylan wermiselini ýumşak we ýumşak bolýança 10-15 minut sowuk suwa batyryň.
- Bir küýze suw gaýnadyň we wermiselini goşuň
- Wermiselli ýumşak we ýumşak bolýança bişiriň (5-6 minut töweregi)
- Bişirilen wermiselini sygyr etiniň çorbasy, towuk nahary çorbasy ýa-da gök önüm çorbasy ýaly halaýan çorbanyňyza goşuň.
2. “Longkou vermicelli” -ni gowrulan naharlar üçin nädip bişirmeli:
- Guradylan wermiselini ýumşak we ýumşak bolýança 10-15 minut sowuk suwa batyryň.
- Bir küýze suw gaýnadyň we wermiselini goşuň
- Wermiselli ýumşak we ýumşak bolýança bişiriň (5-6 minut töweregi)
- Wermisellini ýene sowuk suwda ýuwuň
- Soňra bişirilen wermisellini gök önümler, et ýa-da kepir we brokkoli gowurmak ýaly nahar önümleri bilen saýlap bilersiňiz.
3. Longkou vermiselini sowuk salatlar üçin nädip bişirmeli:
- Guradylan wermiselini ýumşak we ýumşak bolýança 10-15 minut sowuk suwa batyryň.
- Bir küýze suw gaýnadyň we wermiselini goşuň
- Wermiselli ýumşak we ýumşak bolýança bişiriň (5-6 minut töweregi)
- Wermisellini ýene sowuk suwda ýuwuň
- Bişirilen vermiselini bir tabaga goşuň we künji ýagy, sirke, soýa sousy we öz islegiňiz boýunça beýleki tagamlar bilen garmaly.Hyzmat etmezden ozal holodilnikde sowadyň.
4. Longkou vermiselini gyzgyn küýzeler üçin nädip bişirmeli:
- Guradylan wermiselini ýumşak we ýumşak bolýança 10-15 minut sowuk suwa batyryň.
- Bir küýze suw gaýnadyň we wermiselini goşuň
- Wermiselli ýumşak we ýumşak bolýança bişiriň (5-6 minut töweregi)
- Wermisellini ýene sowuk suwda ýuwuň
- Bişirilen wermiselini dilimlenen et, gök önümler we tofu ýaly beýleki maddalar bilen birlikde gyzgyn gazanyňyza goşuň.
Umuman aýdanyňda, Longkou vermicelli dürli tagamlarda ulanylyp bilinýän köpugurly maddadyr.Çorbalara, gowurmalara, sowuk salatlara ýa-da gyzgyn küýzelere muşdak bolsaňyzam, Longkou vermiselli naharyňyza ýakymly goşundy boljakdygyna kepil geçýär!Bu gollanma ajaýyp Longkou vermiselli tagamyna ýetmäge kömek eder diýip umyt edýäris!

önüm (2)
önüm (4)
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

“Longkou vermicelli” -iňizi täze we lezzetli saklamak üçin käbir möhüm ätiýaçlyk çäreleri bar.
Longkou vermisellini salkyn we gurak ýerde saklaň.Temperatureokary temperatura we çyglylyk Longkou vermiselliniň çalt zaýalanmagyna sebäp bolup biler, şonuň üçin olary öýüň göni gün şöhlesini alýan ýa-da çyglylyga sezewar bolan ýerlerde saklamakdan saklanyň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Bu ýönekeý saklaýyş maslahatlaryna eýerip, “Longkou vermicelli” -iňiziň täze, tagamly we zerur bolanda ulanmaga taýýardygyny üpjün edip bilersiňiz.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Adaty gaplama ölçeglerimiz, plastmassa gaplanan 100g, 200g, 250g, 300g, 400g we 500g ululykda bar.“Longkou vermicelli” iň ýokary hilli we tazelik üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen taýýarlanýar we gaplanýar.
Customöriteleşdirilen gaplamany talap edýän müşderiler üçin, saýlamagyň birnäçe görnüşini hödürleýäris.Toparymyz, zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we aýratyn talaplaryňyza laýyk gaplamany nädip optimallaşdyrmalydygy barada maslahat bermek üçin elýeterlidir.Specialörite ululyklary, materiallary ýa-da dizaýnlary talap etseňiz, toparymyz siziň islegleriňize görä iň oňat gaplama çözgüdini bermek üçin siziň bilen işleşer.

Biziň faktorymyz

“LUXIN FOOD” 2003-nji ýylda döredilip, diňe iň oňat maddalary ulanyp, ýokary hilli Longkou vermiselini öndürmek bilen tanalýan abraýly kompaniýa.Biziň şygarymyz elmydama "iýmit öndürmek wy consciencedan döredýär".
Uzak we buýsançly taryhy bolan bir kompaniýa hökmünde biz hiliň we bitewiligiň iň ýokary standartlaryny goramaga bagyşlanýarys.Zawodymyz iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we önümlerimiziň iň gowudygyny üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýän ökde hünärmenler topary bilen işleýär.
Yllaryň dowamynda diňe lezzetli we ýokumly wermisellini döretmek üçin diňe iň oňat maddalary ulanyp, tehnikalarymyzy we reseptlerimizi kämilleşdirdik.Hile bolan ygrarlylygymyz, bu pudakda wermiselliniň ygtybarly we ygtybarly öndürijisi hökmünde özüne mynasyp abraý gazandy.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Wermiselli, ýöriteleşdirilen toparymyz tarapyndan seresaplylyk bilen saýlanan ýokary hilli mung noýbasy krahmalyndan ýasalýar.Bu diňe bir lezzetli we ýokumly bolman, eýsem sagdyn hem önüme getirýär.Wermiselli bişirilenden soň, hatda iň paýhasly sarp edijini hem kanagatlandyryp, ýumşak we ýüpek gurluşyny üpjün edýär.
Mundan başga-da, “Luxin Food” biziň bahalarymyza aýratyn üns berýär.Bahanyň sarp edijiler we kärhanalar üçin esasy faktordygyna düşünýäris.Şonuň üçin hiline zyýan bermezden elýeterli bahalary üpjün etmegi maksat edinýäris.Önümlerimiziň hemmesine elýeterli bolmagy üçin ýeterlik bahalandyrylýar.
Bizi tapawutlandyrýan başga bir artykmaçlyk, mugt nusga hödürlemegimizdir.Müşderileriň önümlerimizi satyn almaga borçlanmazdan ozal synap görmek mümkinçiliginiň bolmalydygyna ynanýarys.Mugt nusgalarymyz müşderilere ilkinji elimiziň hilini başdan geçirmäge mümkinçilik berýär.
Iň soňunda bolsa, “Lýuksin Azyk” -da azyk önümçiliginiň wy consciencedanymyzy öndürmäge deňdigine berk ynanýarys.Önümlerimizde diňe ygtybarly we sagdyn çig mal ulanmaga borçlanýarys.Önümçilik işimiziň ekologiýa taýdan arassa we dowamly bolmagyny üpjün etmek üçin ýokardan gidýäris.
Sözümiň ahyrynda, “Luxin Food” -yň “Longkou vermicelli” bazaryndaky iň gowularyň biridir.Qualityokary hilli önümlere, bäsdeşlik nyrhlaryna, mugt nusga tekliplerine, wy consciencedana ünsi we ajaýyp müşderi hyzmatyna ygrarlylygymyz bilen, müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolup biljekdigimize ynanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Longkou vermicelli” -ni ýokary hilli üpjün etmegi maksat edinýän hünärmen zawod hökmünde biziň toparymyz işimiz üçin jogapkärçiligi çekmegiň we ajaýyp müşderi hyzmatyny etmegiň möhümdigine düşünýär.Bu esasy gymmatlyklar, bizi tapawutlandyrýan we müşderilerimiz üçin iň esasy saýlaýan zat.
Bizde ajaýyp Longkou vermisellini bermäge bagyşlanan ýokary hünärli hünärmenler topary bar.Müşderilerimiziň işimizden doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin başyndan ahyryna çenli ýadawsyz işleýäris.
Edýän her bir işimiziň özeni hile ygrarlylykdyr.Müşderilerimiziň iň gowy netijeleri almagyny üpjün etmek üçin diňe iň oňat materiallary ulanýarys we iň täze tehnologiýalary ulanýarys.
Mundan başga-da, her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklarynyň we islegleriniň bardygyna düşünýäris.Şonuň üçin müşderilerimiz bilen tanyşmaga we önümlerimizi aýratyn talaplaryna laýyklaşdyrmaga wagt sarp edýäris.
"Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk we özara peýdalylyk" biziň ýörelgesimizdir we müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürleýäris.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň