Gyzgyn satuw Longkou Wermicelli

Longkou Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli nohutdan, arassalanan suwdan ýasalýar.Longkou Wermicelli soňky ýyllarda iň köp satylýan önümleriň biridir.Kristal düşnükli, çeýe, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir we stew, gowurmak üçin amatly.Gyzgyn gaplar, sowuk gaplar, salatlar we ş.m. üçin amatly.Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy, nohut we suw

Önümiň beýany

Longkou Wermicelli, ýokary hilli bolmagy bilen tanalýan adaty hytaý aşhanasydyr.Çig malyň ýokary hili, ýakymly howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebiti bilen oňat gaýtadan işlenmegi bilen baglanyşykly.Demirgazykdan deňiz şemaly wermiselliniň çalt guramagyna mümkinçilik berýär.“Lýuksiniň” Wermiselli arassa ýagtylygy, çeýeligi, arassalygy, ak reňki we aýdyňlygy bilen häsiýetlendirilýär.Gaýnadylan suw bilen degensoň, ýumşak bolýar we uzak wagtlap üýtgewsiz galar.
Longkou vermicelli, 20-nji asyryň başynda hytaýly immigrantlar ony özleri bilen dünýäniň beýleki ýerlerine getirenlerinde dünýä belli boldy.Häzirki wagtda “Longkou vermicelli” diňe bir tagamy üçin däl, eýsem saglyga peýdasy üçinem dünýäniň ähli künjeginde lezzet alýar.
Wermicelli ilkinji gezek “qi min yao shu” -da agzaldy.300 ýyldan gowrak ozal Zhaoýuan sebitindäki wermiselli nohutdan we ýaşyl noýbadan ýasalyp, açyk reňki we tekiz gurluşy bilen tanalýar.Longkou vermicelli, Longkou portundan eksport edilýändigi üçin şeýle atlandyrylýar.
LONGKOU VERMICELLI 2002-nji ýylda milli gelip çykyşy goramak hukugyna eýe bolup, indi diňe Zhaoýuan, Longkou, Penglaý, Laýang we Laizhou önümlerinde öndürilip bilner."Longkou vermicelli" bolsa diňe kömelek ýa-da nohutdan ýasalyp bilner.
Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Tolkunlary bar we dury.Ak reňkli ak reňkli.Litiý, ýod, sink we natrium ýaly bedeniň talap edýän köp minerallarynda we mikro elementlerinde ýokarydyr.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermicelli, Hytaý aşhanasynda uzak taryhy bolan dünýä belli iýmitdir.Dürli tagamlarda ulanyp boljak sagdyn we köpugurly iýmitdir.“Longkou vermicelli” ýumşak tagamy we saglyga peýdasy bilen meşhur bolup, sagdyn durmuş ýörelgesini saklamaga synanyşýan adamlar üçin ajaýyp iýmit bolýar.Azyk dükanlarynyň, supermarketleriň we onlaýn dükanlaryň köpüsinde bolmagy, köpler üçin elýeterli bolýar.Düzümine we tagamyna doly baha bermek üçin dürli tagamlarda synap görüň!

Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)
Gyzgyn satuw Longkou Wermicelli

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1460KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.1g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

“Longkou vermicelli” ýaşyl noýba krahmalyndan ýasalýar we ýumşak gurluşy we aňsat bişirilmegi bilen tanalýar.Sowuk tagamlary halaýanlar üçin Longkou vermicelli ajaýyp salat düzümini ýasaýar.Süýji sowuk salat taýýarlamak üçin ilki bilen wermisellini gyzgyn bolýança 5 minut töweregi ýumşaýança batyryň.Wermisellini sowuk suw bilen ýuwuň, hyýar, käşir we jaň burç ýaly dilimlenen gök önümleri goşuň.Soňra gök önümlere sirke, soýa sousy we şeker goşuň, hemme zady birleşdiriň we saçagy holodilnikde birnäçe sagatlap goýuň.Netijede, yssy tomus günleri üçin ajaýyp we ýakymly tagam.
Gyzgyn tagamlar üçin “Longkou vermicelli” dürli usullar bilen ulanylyp bilner.Iň meşhur usullardan biri, ony et we gök önümler bilen gowurmakdyr.Ilki bilen, wermisellini ýumşaýança 5 minut töweregi gyzgyn suwa batyryň.Şol wagt towuk ýa-da doňuz eti, kömelek, käşir we brokkoli ýaly gök önümleri ownuk böleklere bölüň.Çorbany ýa-da gowurmagy gyzdyryp, ýag goşuň.Hotag gyzandan soň, eti goşuň we bişýänçä gowurmaly.Soňra gök önümleri goşup, ýene birnäçe minut gowurmaly.Ahyrynda, soýa sousy, oyster sousy we duz bilen garylan vermiselini goşuň we hemme zat gowy garylýança bir-iki minut gowurmaly.Has ýakymly ysly zatlary isleseňiz, çili ýagyny ýa-da sarymsagy goşup bilersiňiz.
Longkou vermicelli-den lezzet almagyň ýene bir usuly gyzgyn gazanda.Gyzgyn gaz, hytaý söýgüli görnüşindäki tagam bolup, gaýnadylan çorbanyň umumy gazanynda ingredientler bişirilýär.Longkou vermisellini gyzgyn gazana taýýarlamak üçin, wermisellini ýumşak bolýança 5 minut töweregi gyzgyn suwa batyryň.Gyzgyn gazanda çorba goşup, gaýnadyň.Wermiselini, dilimlenen et, kömelek, tofu we gök önümler ýaly beýleki maddalar bilen gazana goşuň.Hemme zat bişirilenden soň, ingredientleri biraz sousa batyryp, lezzet alyp bilersiňiz.
Netijede, Longkou vermicelli hem çorba ýasamak üçin amatlydyr.Heartürekli we ýakymly çorba taýýarlamak üçin, wermiselini ýumşaýança 5 minut gyzgyn suwa batyryň.Gazanda towuk ýa-da sygyr etini gaýnadyň.Käbir dogralan et, gök önümler we ýumurtga bilen dogralan wermiselini goşuň.Hemme zat bişýänçä, hemme zat birnäçe minut gaýnasyn.Goşmaça tagam we görmegeýlik üçin üstüne dogralan ýaşyl sogan ýa-da petruşka goşup bilersiňiz.
Sözümiň ahyrynda, “Longkou vermicelli” köp ugurda ulanylyp bilinýän köpugurly maddadyr.Bu ýönekeý usullara eýerip, Longkou vermiselli bilen aňsatlyk bilen ýakymly we kanagatlandyryjy tagamlar ýasap bilersiňiz.Lezzet al!

Gyzgyn satuw Longkou Wermicelli (1)
Gyzgyn satuw Longkou Wermicelli (3)
Gyzgyn satuw Longkou Wermicelli (2)
Gyzgyn satuw Longkou Wermicelli (4)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Zawodymyz Mung Bean Vermicelli supermarketlere we restoranlara eksport edýär we gaplamak çeýe.Aboveokardaky gaplama häzirki dizaýnymyz.Dizaýn aýratynlyklary üçin, müşderileriň bize habar bermegini garşylaýarys we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.Sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul ediň.

Biziň faktorymyz

2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde jenap Ou uanuan-Feng tarapyndan esaslandyrylan “Lýuksin Azyk” korporatiw filosofiýasyny “wyjdan bilen iýmitlenmek” we müşderilere sagdyn we gymmatly iýmit bilen üpjün etmek, şeýle hem getirmek wezipesini berk ornaşdyrdy. Hytaýyň tagamy dünýä.Biziň artykmaçlyklarymyz iň bäsdeş üpjün ediji, iň ygtybarly üpjünçilik zynjyry we iň ýokary önüm bolmakdyr.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Ilki bilen, synag sargytlary üçin gepleşik geçirip boljak iň az sargyt mukdaryny hödürleýäris.Bu, önümlerimizi barlamak we garaşýan zatlaryňyza laýyk gelýändigini görmek üçin biziň bilen kiçijik sargyt goýup bilersiňiz.“Wermiselliniň” hilinden razy bolsaňyz, geljekde iş islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin has uly sargytlary goýup bilersiňiz.Käbir kärhanalaryň derrew uly sargytlary ýerleşdirmek islemeýändiklerine düşünýäris, şonuň üçinem siziň islegleriňize laýyk çözgüt tapmak üçin siziň bilen işleşmäge şat.
Ikinjiden, wermiselli önümlerimiz, puluňyz üçin iň oňat bahany hödürlemek üçin bäsdeşlik nyrhyndadyr.Kärhanalaryň bäsdeşlik ukybyny saklamak üçin çykdajylaryny az saklamalydygyna düşünýäris.Size iň oňat bahadan iň oňat hil bilen üpjün etjekdigimize ynanyp bilersiňiz.
Netijede, her bir müşderä toparymyzdan iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Işgärlerimiz zawodymyzdan çykýan her bir sargytyň iň ýokary hil we takyklyk standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edýär.Her bir müşderiniň satyn alşyndan kanagatlanýandygyna göz ýetirmek üçin elmydama ýokardan we daşardan geçmäge taýýardyrys.Sargyt ýerleşdirmekde, iberilişi yzarlamakda ýa-da ýolda ýüze çykyp biljek islendik meseläni çözmekde kömek gerek bolsa-da, size zerur goldaw we goldaw bermek üçin geldik.
Sözümiň ahyrynda, ýokary hilli “Longkou vermicelli” -niň ygtybarly üpjünçisini gözleýän bolsaňyz, zawodymyz siziň üçin iň amatly saýlawdyr.Synag sargytlary, bäsdeşlige ukyply önümler we toparymyzyň iň gowy hyzmaty üçin ylalaşylyp bilinjek iň az sargyt mukdaryny hödürleýäris.Müşderiniň ajaýyp tejribesini üpjün etmek bilen bir hatarda, mümkin boldugyça iň oňat bahada iň oňat hil bilen üpjün etjekdigimize ynanyp bilersiňiz.Onda näme üçin garaşmaly?Sargydyňyzy ýerleşdirmek we zawodymyz bilen işlemegiň artykmaçlyklaryny görmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Longkou vermicelli üçin professional önümçilik fabrigimiz, bäsdeşlikden tapawutlandyrýan köp artykmaçlygymyz bar.Ilki bilen, elmydama müşderilerimiz bilen çyn ýürekden we hyzmatdaşlykda işlemäge çalyşýarys.Bu, müşderilerimiziň pikirlerine we tekliplerine elmydama açykdygyny aňladýar, sebäbi bu önümlerimizi yzygiderli gowulaşdyrmaga we optimizirlemäge kömek eder.
Ikinjiden, müşderilerimize önümlerimiz üçin iň oňat bahalary hödürlemegi maksat edinýäris.Işewür kararlar barada aýdylanda bahalaryň esasy faktordygyna düşünýäris we müşderilerimize girdejilerini artdyrmaga we işlerini ösdürmäge kömek etjek bäsdeşlik bahalaryny hödürlemäge çalyşýarys.
Üçünjiden, zawodymyz müşderilerimiziň ýöriteleşdirilen sargytlaryny kabul etmek üçin doly enjamlaşdyrylan.Bu, belli bir talaplara we kesgitlemelere laýyk gelýän vermiselli öndürip biljekdigimizi we müşderilerimiziň islegleriniň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmek üçin elmydama ýakyndan işleşýändigimize begenýäris.
Netijede, satuwdan soňky ajaýyp hyzmatymyza buýsanýarys.Müşderilerimiziň önümlerimiziň hiline we näsazlyklar ýüze çykanda goldaw bermek ukybymyza ynamly bolmalydygyna düşünýäris.Şonuň üçin müşderilerimiziň ýüze çykyp biljek islendik soraglaryna ýa-da aladalaryna jogap bermek üçin elmydama elýeterli we islendik meseläni çalt we netijeli çözmäge borçlanýarys.
Sözümiziň ahyrynda, Longkou vermiselli üçin professional önümçilik zawodymyz, ýokary hilli, bäsdeşlige ukyply wermiselli gözleýän islendik müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gowy ýerleşýär.Tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga, ýöriteleşdirilen sargytlara we satuwdan soňky ajaýyp hyzmatlara üns bermek bilen, müşderilerimize iň oňat wermiselli önümleri hödürläp we işlerinde üstünlik gazanmagyna kömek edip biljekdigimize ynanýarys.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň