Zawodyň göni satuwy Longkou Wermicelli

Longkou Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we vermiselli diňe bir lezzetli bolman, eýsem bedeniňiz üçin hem peýdaly bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary hilli ingredientlerden ýasalýar.Longkou Wermicelli hrustal düşnükli, çeýe, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.
Zawodyň göni satuwynda müşderilerimize iň oňat bahadan iň oňat önümler bilen üpjün etmäge çalyşýarys.“Wermiselli” -ni saýlanyňyzda, müşderini kanagatlandyrmak borjumyz bilen goldanýan ýokary hilli önüm alýandygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy, nohut we suw

Önümiň beýany

300 ýyldan gowrak taryhy bolan Longkou vermicelli deňsiz-taýsyz tagamy we gurluşy bilen nepislikdir.Wermicelli ilkinji gezek “qi min yao shu” -da ýazga alyndy.Ilkibaşda nohutdan ýa-da ýaşyl noýbadan ýasalan bu wermiselli ýiti we ýumşak duýgusy bilen tanalýar.Wermiselli Longkou portundan eksport edilýändigi sebäpli oňa “Longkou vermicelli” diýilýär.
2002-nji ýylda “LONGKOU VERMICELLI” milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe Zhaoyuan, Longkou, Penglai, Laiyang, Laizhou-da öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “longkou vermicelli” diýip atlandyryp bolar.Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Düşünjeli we tolkunlary bar.Onuň reňki ýalpyldawuk ak.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, Lodin, Sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.Onda hiç hili goşundylar ýa-da antiseptik ýok we ýokary hilli, baý iýmitleniş we gowy tagamy bar.Longkou vermicelli, daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “ýüpek şanyň” şasy hökmünde wasp edildi.
Onda gowy çig mal, gowy howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebiti bar.Demirgazykdan deňiz şemaly bilen wermiselli çalt gurap biler.Lýuksiniň wermiselli arassa ýagty, çeýe we tertipli, ak we aç-açan bolup, gaýnadylan suwa degeninde ýumşak bolýar.Nahar bişirilenden soň uzak wagtlap döwülmez.Ol näzik, çeýneli we ýylmanak bolýar.Soňky ýyllarda iň köp satylýan önümleriň biridir.
Longkou vermiselliniň üstünlik gazanmagynyň syry taýýarlykda.Nesilden-nesle geçip gelýän adaty usullary ulanmak bilen öndürilen bu önüm, ýerli senetçileriň ussatlygynyň aýdyň mysalydyr.Wagtlaýyn hormatlanýan Longkou Wermicelli dürli ýaşdaky, jynsdaky we dürli derejeli iýmit söýüjileriniň göwnünden turýan we iň halanýan hytaý tagamlaryndan biri bolmagynda galýar.
Sözümiň ahyrynda Longkou Wermicelli adaty hytaý iýmitini gözleýän her bir adam üçin iň amatly saýlawdyr.Deňi-taýy bolmadyk hili, nepisligi we baý mirasy bilen bu wermiselli islendik düşünjeli iýmit bilijisi üçin hökman synanyşmalydyr.Şeýlelik bilen, söwda sebediňize goşuň we Longkou vermicelliniň hakyky tagamyndan lezzet alyň!

Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)
önüm (6)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1460KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.1g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou Wermicelli dünýäde giňden satyldy.Supermarketlerde we restoranlarda aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.
“Longkou vermicelli” köp tagamlarda ulanyp boljak köpugurly we lezzetli maddadyr.Ajy ysly gowurma, serginlediji sowuk salat ýa-da ýürekli çorba döretmek isleýärsiňizmi, bu wermiselli naharlaryňyza üýtgeşik we kanagatlandyryjy gurluş we tagam getirmek üçin ajaýyp.
Longkou vermicelli gyzgyn tagamlar, sowuk tagamlar, salatlar we ş.m. üçin amatly.Ony dürli usullarda we köp dürli tagamlarda ulanyp bolýar.Mysal üçin, gowrulan gowurmalar, çorbalar, Longkou vermiselini çorbada bişirmek, soňam süzmek we sous bilen garyşdyrmak ýaly mysallar bar.“Longkou vermicelli” -ni gyzgyn gazanda ýa-da kömelek doldurmak ýaly bişirip bilersiňiz.
Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.Nahar bişirmezden ozal, ýyly bolýança birnäçe minutlap ýyly suwa batyryň.
Longkou vermiselini takmynan 3-5 minut gaýnag suwa goýuň, sowuk-çygly suwdan çykaryň we bir gapdalda goýuň:
Gaýnadylan: Longkou vermiselini nahar ýagy we sous bilen gowurmaly, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Çorbada bişiriň: Longkou vermiselini bişirilen hop çorbasyna goýuň, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Gyzgyn gazana: Longkou vermiselini göni gazana salyň.
Sowuk nahar: Sous, bişirilen gök önümler, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m.
Naharlaryňyza dürli görnüş goşmak isleýän hünärmen aşpez ýa-da öý aşpezi bolsun, soýa ununyň garyndysy ammarda iň oňat maddadyr.Nahar bişirmek aňsat, sagdyn we lezzetli we islendik aşhana üçin hökmany zat.Indi synap görüň we bu köptaraply we lezzetli maddadan lezzet almagyň köp usullaryny tapyň!

Zawodyň göni satuwy Longkou garyşyk noýba Wermicelli (7)
Zawodyň göni satuwy garyşyk noýba L.
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

LUXIN FOOD 2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde jenap Ou uanuanfeng tarapyndan döredildi.Kompaniýa müşderilere aşa gymmatly sagdyn iýmit bermek we hytaý tagamyny dünýä tanatmagy maksat edinýär.LUXIN FOOD, berk ynanýan "iýmit öndürmek wy consciencedan etmek" korporatiw pelsepesini döretdi.
Hil we lezzetli tagamlara ünsi jemläp, LUXIN FOOD iň ynamdar iýmit markasy bolmagy maksat edinýär.Kompaniýamyz, önümlerimiziň pudakda iň ýokary standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýalaryny we häzirki zaman desgalaryny ulanýandygymyzy buýsanýar.
Mundan başga-da, LUXIN FOOD azyk önümleriniň hemmesiniň tebigy maddalar bilen ýasalandygyna buýsanýar.Önümlerimizi peýdaly we iýmäge ygtybarly edýän emeli tagamlar, reňkler ýa-da konserwantlar ýok.Mundan başga-da, kompaniýamyz önümleriniň iň ýokary hilli we müşderiler üçin ygtybarly bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerini durmuşa geçirýär.
LUXIN FOOD iýmit öndürmegiň wy consciencedan döredýändigine berk ynanýar we bu ynanç biziň edýän her bir işimiziň özenidir.Biziň kompaniýamyz daşky gurşaw we jemgyýetçilik jogapkärçiligine çynlakaý çemeleşýär, bu biziň iş tejribämizde görkezilýär.
Gysgaça aýdylanda, LUXIN FOOD sarp edijileri sagdyn we lezzetli iýmit bilen üpjün etmäge bagyşlanan iýmit kompaniýasydyr.Kompaniýamyz berk hil gözegçiligi çärelerine, ekerançylygyň dowamly tejribesine we daşky gurşawa we jemgyýete ygrarlylygymyza buýsanýar.“LUXIN FOOD” ýokary hilli we sagdyn nahar görnüşlerini gözleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Biziň güýjümiz, adaty usullaryň we çylşyrymly enjamlaryň kombinasiýasyny ulanyp, bäsdeşlik bahasynda ýokary hilli Longkou vermiselini öndürmek ukybymyzda.Dogry çig mal almak ajaýyp önüm öndürmek üçin özen bolup durýandygyny bilýäris, şonuň üçin önümçilik işimizde hemişe ýokary hilli çig mal ulanýarys.
Kompaniýamyzda, adaty usullary saklamagyň möhümdigine düşünýäris.Şonuň üçin häzirki döwrüň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin enjamlarymyzy täzeläp, adaty önümçilik usullaryny sakladyk.Çylşyrymly enjamlara maýa goýmak, amallarymyzy tertipleşdirmäge, önümçilik wagtyny azaltmaga we önümlerimiziň umumy hilini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi.
Şeýle-de bolsa, öňegidişligimize garamazdan, adaty usullaryň ähmiýetini hiç wagt ýatdan çykarmaýarys.Bu usullar nesilden-nesle geçip, wagtyň geçmegi bilen kämilleşdirildi.Käbir usullaryň wagt synagyndan geçmeginiň bir sebäbiniň bardygyny bilýäris we bu usullary dowam etdirmäge borçlanýarys.Adaty bilimleri innowasiýa tehnologiýasy bilen goşmak bilen, has ýokary önümler döredýändigimizi üpjün edip bileris.
Adaty usullary we çylşyrymly enjamlary ulanmagyň esasy artykmaçlyklaryndan biri önümlerimiziň hilidir.Hiliň bahasy üçin hiç wagt gurban berilmeli däldigine ynanýarys;ähli önümlerimiz, ýokary standartlarymyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin birnäçe hil barlaglaryndan geçýär.Hünärmenler toparymyz döreden her bir eserine buýsanýar we bu taýýar önümde görkezilýär.
Kompaniýamyzyň ýene bir möhüm tarapy, bäsdeşlik nyrhlaryny hödürlemek ukybymyzdyr.Enjamlara we tehnologiýalara dowam edýän maýa goýumlarymyz, önümçiligiň wagtyny we çykdajylaryny azaltmaga mümkinçilik berdi, önümlerimizi ýokary bäsdeşlik bahalarynda hödürlemäge mümkinçilik berdi.Hil we kämillige bolan ygrarlylygymyz, täsirli amallarymyz bilen birlikde, ýokary derejeli önümleri eltip, bahalarymyzy elýeterli saklamagy üpjün edýär.
Sözümiziň ahyrynda, güýjümiz bäsdeşlik bahasyndan ýokary hilli önümleri döretmek üçin adaty usullary çylşyrymly enjamlar bilen birleşdirmek ukybymyzdan ybaratdyr.Çig malyň ähmiýetine düşünýäris we estetiki taýdan ýakymly we uzak möhletli önüm öndürmäge mümkinçilik berýän iň häzirki zaman enjamlaryna maýa goýduk.Hil we kämillige dowamly ygrarlylygymyz, ýokary önümleriň ygtybarly we ygtybarly üpjünçisi hökmünde abraý gazandy.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Longkou vermiselli pudagynda müşderilere 20 ýyldan gowrak wagt bäri iň ýokary önümlerimiz we bäsdeşlik bahalarymyz bilen hyzmat edýäris.Adaty ussatlygy miras almaga we ösdürmäge bagyşlanýarys we müşderilerimiziň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin has ýokary derejä çykýarys.
Ökde hünärmenler toparymyzyň wermiselli pudagynda giň bilimleri we tejribesi bar we müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýan önümleriň giň toplumyny hödürlemek bilen buýsanýarys.Diňe iň oňat maddalary ulanýarys we önümlerimiziň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik çärelerine eýerýäris.
Hil taýdan ygrarlylygymyz, wermiselli önümlerimiziň ýokumlylygyny we tagamyny saklamak üçin döredilen önümçilik işimize hem degişlidir.Önümlerimiziň hapalanmalardan we sarp etmek üçin howpsuz bolmagyny üpjün edýän häzirki zaman önümçilik usullaryny ulanýarys.Şeýle hem, önümlerimiziň iň ýokary ülňülere laýyk gelýändigine göz ýetirip, ähli pudak standartlaryna we düzgünlerine eýerýäris.
Müşderilerimiziň elýeterli bahadan ýokary hilli önümleri gözleýändigine düşünýäris.Şonuň üçin önümimize hiline zyýan bermezden bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýäris.Her kimiň ýokary hilli vermiselli önümlerine elýeterli bolmalydygyna ynanýarys we muny amala aşyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.
Işimiziň özeninde däp bolan senetçilige wepalylygymyz bar.Longkou vermisellini gurşap alan baý medeni mirasy gorap saklamagyň möhümdigine düşünýäris.Wermiselli öndürmegiň adaty usullaryny öwrenmek we kämilleşdirmek üçin birnäçe ýyl sarp etdik we bu bilimleri ýakymly we hakyky önümleri döretmek üçin ulanýarys.
Sözümiň ahyrynda, ýokary hilli wermiselli önümleri gözleýän bolsaňyz, kompaniýamyzdan başga zat gözlemäň.Longkou vermiselli pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, müşderilerimize zerurlyklaryny kanagatlandyrýan we garaşýanlaryndan has ýokary derejeli önümleri hödürlemegi maksat edinýäris.Adaty senetçiligiň ähmiýetine düşünýäris we bu medeni mirasy gorap saklamagy maksat edinýäris.Mundan başga-da, bäsdeşlik bahalarymyz her kimiň ýokary hilli önümlerimize elýeterliligini üpjün edýär.Vermiselli zerurlyklaryňyz üçin bizi saýlaň we her dişde Longkou vermiselliniň däbini başdan geçiriň.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň