Zawod üpjünçiligi El bilen öndürilen kartoşka Wermicelli

Kartoş vermiselli kartoşka krahmalyndan ýasalan adaty hytaý iýmitidir.Dürli tagamlarda ulanyp boljak aç-açan we çeýneli wermiselliniň bir görnüşidir.Zawodda elde öndürilen kartoşka vermiselini hödürleýäris!
Biziň kompaniýamyz 2003-nji ýylda döredildi we şondan bäri müşderilere nesillerden bäri dowam edip gelýän başarnyklar bilen elde ýasalan adaty hytaý tagamlaryny hödürlemegi maksat edinýär.Kartoşka wermiselli ýokary hilli kartoşka krahmalyndan ýasalýar, iň oňat tagamy we gurluşyny üpjün etmek üçin seresaplylyk bilen saýlanýar.Tejribeli işgärlerimiz, her setiriň ajaýyp bolmagyny üpjün edip, her bir wermisellini döretmek üçin adaty usullary ulanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Kartoş Vermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 5-10 minut
Çig mal Kartoş we suw

Önümiň beýany

Kartoş wermiselli kartoşka krahmalyndan ýasalan iýmitiň bir görnüşidir.Hytaýda gaty meşhur.Onuň kökleri Günbatar Çin neberesinden gözbaş alýar.Rowaýata görä, kazyýetdäki işinden ýaňy çykan Kaokaonyň ogly Kaoji bir gün köçelere çykyp, egin sütüni bilen kartoşka vermiselini satýan bir gojanyň üstüne büdräpdir.Käbirlerini synap gördi we gaty tagamly tapdy welin, öwmek üçin goşgy ýazdy.Dünýäniň köp sebitinde adaty tagam bolup, asyrlar boýy hezil edip gelýär.
Kartoşka wermiselli etmek üçin kartoşkadan kartoşka krahmasy çykarylýar we hamyr emele getirmek üçin suw bilen garylýar.Soňra hamyr eliň üsti bilen gaýnag suwa çykarylýar we aç-açan we ýumşak bolýança bişirilýär.
Kartoşka wermiselliniň özboluşly aýratynlyklaryndan biri, onuň çeýnen gurluşydyr.Wermiselliniň wermiselliniň beýleki görnüşlerinden tapawutlandyrýan birneme bahar dişlemesi bar.Şeýle hem olar aç-açan we tagamlary gowy siňdirýärler, çorbalarda we gowrulan tagamlarda ajaýyp edýär.
Daş görnüşi taýdan kartoşka vermiselli inçe we näzik, tekiz we ýalpyldawuk ýüzli.Adatça bukjalarda ýa-da rulonlarda satylýar we dürli şekilde we ululykda bolýar.
Kartoş Vermicelli hem ajaýyp köp taraply - ýeňil nahar isleseňiz ýa-da agşamlyk üçin has möhüm bir zat isleseňiz;saçagy bitarap tagam profiliniň kömegi bilen islegiňize baglylykda gyzgyn ýa-da sowuk görnüşde hödürläp bolýar.Çorba, gowrulan naharlar ýa-da salatlar bilen ajaýyp!Ativea-da bolmasa, özüňizi başdan geçirýän ýaly duýsaňyz, olary çişirilen gap-gaç naharlary hökmünde gaty gowuryp bilersiňiz!Kartoşka Wermicelli, az kaloriýalylygy sebäpli sagdyn, tagamyny bozmazdan has sagdyn alternatiwalar gözleýänler üçin amatly edýär!Has gowusy - Kartoşkamyz Wermicelli düýbünden tebigy maddalardan ýasalanlygy sebäpli, hiç hili konserwantlar ýok!Şonuň üçin öňe gidiň - şu gün özüňize ajaýyp kartoşka wermiselli bilen serediň we beýlekiler ýaly hakykatdanam kanagatlanarly tejribe alyň!
Kartoş Wermicelli tebigatyň iň ýakymly döredijiliginiň biri hökmünde asyrlarboýy meşhurlyk gazandy - indi gaplamasyndan göni öý aşhanaňyza taýyn!Gap-gaç tekjeleriňizi zerur däl maddalar bilen üpjün etmän, klassiki aşpez lezzetlerini öwrenmegiň amatly usulyna mümkinçilik berýär - näme üçin bu gün Kartoş Wermicellini synap görmeli däl?

Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (4)
Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1480KJ

Fatag

0g

Natriý

16mg

Uglewod

87.1g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (6)
Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (7)
Zawodyň göni satuwy garyşyk noýba L ((4)

Kartoşkany halaýan bolsaňyz, hökman kartoşka vermiselini synap görüň.Bu hem tagamly, hem ýokumly, dürli görnüşde bişirilip bilner.
Ilki bilen, kartoşka wermiselini iýmegiň peýdalary barada gürleşeliň.Kartoşka krahmalyndan ýasalan, iýmit çäklendirmeleri bolanlar üçin glýutsiz görnüş, şeýle hem kaloriýasy az we süýümi köp.Iýmit siňdirişe, gan şekerine gözegçilik etmäge we umumy saglygy ýokarlandyrmaga kömek eder öýdülýär.
Indi, kartoşka wermiselini taýýarlamagyň we lezzet almagyň dürli usullaryny öwreneliň.Meşhur usullaryň biri ony çorbalarda ulanmakdyr.Wermisellini gök önümler we beloklar bilen birlikde halaýan çorbanyňyza goşuň we ýakymly we kanagatlandyryjy nahar döretmek üçin gaýnadyň.
Kartoşka vermiselinden lezzet almagyň ýene bir usuly, täze gök önümler, otlar we ýeňil köýnek bilen wermisellini zyňyp, özüne çekiji salat ýasamakdyr.Bu tomus günleri ýeňil we rahatlandyryjy bir zat isleseňiz ajaýyp.
Has ýakymsyz nahar üçin kartoşka vermiselini gyzgyn gazanda ulanyp bilersiňiz.Bir gazana çorba gaýnadyň, soňra wermiselli bilen birlikde dilimlenen et, deňiz önümleri we gök önümler goşuň.Goý, hemme zat birnäçe minutlap bilelikde bişirilsin, soň gazyň!
Iň soňunda bolsa gök önümler we et ýaly halaýan maddalaryňyz bilen kartoşka vermiselini gowurmaly.Bu, dynç günleri bilen meşgullanmak üçin ajaýyp çalt we aňsat nahar döredýär.
Sözümiň ahyrynda kartoşka vermiselli dürli tagamlarda ulanylyp bilinýän köpugurly maddadyr.Çorbalarda, salatlarda, gyzgyn küýzelerde ýa-da gowurmalarda isleseňizem, saglygyňyza peýdaly bolmak bilen bir hatarda tagamyňyzy kanagatlandyrar.Şonuň üçin synap görüň we özüňiz görüň!

Saklamak

Kartoş vermiselini dogry saklamak üçin belli bir çäreleri görmek möhümdir.Ine, ýatda saklamaly käbir maslahatlar:
Salkyn we gurak ýerde saklaň: Kartoşka wermiselli çyglylygyň ýumşak we ýelmeşmezligi üçin salkyn we gurak ýerde saklanmalydyr.
Çyglylykdan daşda duruň: Kartoş vermiselini gurak ýerde we çygly bolmagyny üpjün etmek üçin çyglylyk çeşmelerinden uzakda saklaň.
Üýtgäp durýan maddalara täsir etmekden gaça duruň: Kartoş wermiselini tagamyna we gurluşyna täsir edip biljek güýçli ysly ýa-da üýtgäp durýan maddalar bolup biljek ýerlerden uzakda saklaň.
Bu ýönekeý ammar maslahatlaryna eýerip, kartoşka wermiseliniň mümkin boldugyça uzak wagtlap täze we lezzetli bolmagyny üpjün edip bilersiňiz.Olary gün şöhlesiniň täsirinden, toksinleriň ýa-da zyýanly gazlaryň mümkin bolan çeşmelerinden goramagy ýatdan çykarmaň.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Kartoşka wermiselli paketlerimiz adaty we adaty ululykda bolýar.Standart, islegiňize baglylykda 50 gramdan 7000 grama çenli.Bu ululyk reseptleriň köpüsi üçin ajaýyp we geljekde ulanmak üçin aşhana şkafyňyzda aňsat saklanyp bilner.
Şeýle-de bolsa, müşderilerimiziň islegleriniň üýtgeşikdigine düşünýäris we şonuň üçin sumka ölçeglerini hödürleýäris.Bu, müşderilerimize sargytlaryny aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär, kartoşka vermiselini restoran, naharhana kärhanalary we öý aşpezleri üçin iň oňat saýlaýar.
Sözümiziň ahyrynda, kartoşka wermiselli janköýerlerimiz adaty we ýöriteleşdirilen ululykda bar we ajaýyp gurluşy we tagamyny üpjün etmek üçin iň ýokary hilli ingredientler bilen ýasalýar.Maşgalaňyz üçin nahar bişirýärsiňizmi ýa-da uly bir çäre üçin nahar iýýärsiňizmi, kartoşka vermiselli hökman täsir eder!

Biziň faktorymyz

“LuXin Food” 2003-nji ýylda jenap Ou uanuanfeng tarapyndan esaslandyryldy.Wy consciencedan bilen iýmit taýýarlamaga bagyşlanan bir kompaniýa hökmünde, jogapkärçiligimizi we işimize bolan borjumyzy berk saklaýarys.
Biziň gözýetimimiz, durnukly we ahlakly önümçilik prosesini dowam etdirmek bilen müşderilerimize ýokary hilli kartoşka vermiselini bermek.Sarp edijilerimize howpsuz we sagdyn iýmit hödürlemegiň möhümdigine düşünýäris, şonuň üçin önümçiligimizde diňe iň oňat maddalary we ösen tehnologiýalary ulanýarys.
Korporatiw jogapkärçiligimizi ýerine ýetirýäris we zawodymyzda berk hil gözegçilik çärelerini we durnukly tejribäni durmuşa geçirdik.Bileleşige gaýtaryp bermäge ynanýarys we ýerli daýhanlara we mekdeplere goldaw bermek üçin haýyr-sahawat goşantlaryny goşduk.
Biziň wezipämiz, müşderilerimiziň halajak täze we tolgundyryjy kartoşka esasly wermiselini täzelemegi we döretmegi dowam etdirmekdir.Şeýle etmek bilen, markamyzy hasam ösdürip we bazardaky täsirimizi giňeldip biljekdigimize ynanýarys.
Kartoş wermiselli zawodynda, işimize buýsanýarys we müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary bermäge çalyşýarys.Geljekde size hyzmat etmegi dowam etdireris we önümlerimizi saýlanyňyz üçin sag bolsun aýdýarys.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Zawodymyz adaty Wermicelliniň önümçiliginde ýöriteleşen kärhana.Adaty mirasyna ýokary baha berýäris, şonuň üçin adaty usullar biziň güýçli taraplarymyzyň biridir.Önümlerimiz iň ýokary hilli ülňülere laýyk gelýän ýokary hilli önümleriň döremegine uly üns we jikme-jiklik bilen taýýarlanýar.
Ussat hünärmenlerimiz işimiziň diregi bolup durýar.Işlerine höwesli we ussatlygyna uly buýsanýarlar.Hünärmenlerimiz, takyk standartlarymyza laýyk gelýän adaty wermiselli öndürmek üçin iň täze gurallary we usullary ulanmagy öwredýärler.Olaryň tejribesi, yhlasy we jikme-jikliklere üns bermegi bilen önümlerimiziň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.
Ajaýyp hünärmenler toparymyzdan başga-da, müşderilerimiziň önümlerimizden we hyzmatlarymyzdan kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýän müşderi hyzmatynyň wekilleri bar.Müşderi hyzmatynyň wekilleri toparymyz soraglara jogap bermek, goldaw bermek we ýüze çykyp biljek islendik meseläni çözmek üçin elmydama elýeterlidir.
“Luxin Food” -da sosial jogapkärçilige çynlakaý çemeleşýäris.Jemgyýetimize gaýtaryp bermek biziň borjumyz diýip hasaplaýarys, şonuň üçin etiki we yzygiderli önümçilik tejribesini ileri tutýarys.Önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa materiallardan peýdalanyp öndürilýär we uglerod aýak yzymyzy mümkin boldugyça azaltmak üçin işleýäris.
Qualityokary hilli önüm öndürmek baradaky borjumyz, edýän her bir işimizde aýdyň görünýär.Çig mal saýlamakdan başlap, önümlerimiziň gaplanylyşyna we iberilmegine çenli müşderilerimiziň iň oňat önümleri almagyny üpjün etmek üçin jikme-jikliklere üns berýäris.Önümlerimiz diňe bir sagdyn bolman, eýsem müşderilerimiziň uzak wagtlap ulanyp boljak önümini almagyny üpjün edýär.
Sözümiziň ahyrynda, adaty elde ýasalan, ýokary hilli önümlerimiz, ajaýyp topar, gowy hyzmat we jemgyýetçilik jogapkärçiligimiz güýçli taraplarymyzdyr.Adaty mirasymyza sarpa goýýarys we ony işimiziň binýady hökmünde ulanýarys.Müşderilerimiziň iň oňat hyzmaty almagyny üpjün etmek bilen bir hatarda, iň talap edilýän hil standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürmäge üns berýäris.Jemgyýet jogapkärçiligine bolan ygrarlylygymyz, işimiziň dowamly bolmagyny üpjün edýär we jemgyýetimiziň abadançylygyna goşant goşýarys.Güýçli taraplarymyza buýsanýarys we olary saklamak üçin köp işlemegi dowam etdireris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Tebigy çig maldan bäsdeşlik bahasyndan ýokary hilli önüm öndürmek üçin iň oňat kartoşka wermiselli öndürijisini gözleýärsiňizmi?Biziň kompaniýamyzdan başga zat gözleme!
Kompaniýamyz, bu pudakda möhüm tejribä eýe bolan hünärmen toparyna eýe.Biziň ajaýyp abraýymyz bar we ýokary hilli ülňülere laýyk gelýän ýokary derejeli önümleri eltmek bilen tanalýarys.Toparymyz, işine höwesli we duşuşmaga we garaşýan zatlaryňyzdan has ýokary tejribeli hünärmenlerden ybarat.
Her kimiň isleginiň üýtgeşikdigine düşünýäris we şonuň üçinem aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän ýörite çözgütleri hödürleýäris.OEM (Asyl enjam öndüriji) taslamalaryny kabul edýäris, bu biziň toparymyzyň marka islegleriňizi kanagatlandyrýan kartoşka vermiselini öndürip biljekdigini aňladýar.Bu strategiýa, önümleriňiziň bazarda tapawutlanmagyny üpjün edýär, sebäbi olar özboluşly we maksat bazaryňyza özüne çekiji.Toparymyzyň tejribesi bilen, OEM taslamalaryňyzyň iň ýokary standartlara ýetjekdigine ynanyp bilersiňiz.
Hünärmenler toparymyzdan başga-da, önümçilik işlerimizde tebigy çig mallary ulanýandygymyza buýsanýarys.Çig malymyzy ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýän ygtybarly üpjün edijilerden alýarys.Kartoşkamyz ekologiýa taýdan arassa ekerançylyk usullaryny we usullaryny ulanyp ösdürilýär.Bu strategiýa, kartoşka vermiseliniň daşky gurşawa az täsir edip öndürilmegini üpjün edýär we bu durnuklylygy isleýän adamlar üçin ileri tutulýan saýlama bolýar.
Biziň kompaniýamyz ýokary hilli önümleri bäsdeşlik bahasyndan gowşurmak borjuna esaslanýar.Her kimiň ýokary hilli kartoşka wermiselli elýeterli bolmalydygyna ynanýarys.Nyrh strategiýamyz, önümlerimiziň hilini saklamak bilen, puluňyz üçin iň gowy baha bermek üçin döredildi.Bazaryň başga bir ýerinde has oňat şertnama tapyp bilmejekdigiňize ynanýarys.
Netijede, müşderiniň kanagatlanmagynyň zerurdygyna düşünýäris.Müşderi hyzmatyna bolan ygrarlylygymyz, işimiziň ähli ugurlarynda aýdyň görünýär.Soraglaryňyza jogap bermek üçin elmydama elýeterli.Çalt we ygtybarly iberiş hyzmatlaryny hödürleýäris we önümlerimiziň gapylaryňyza ajaýyp ýagdaýda gelmegini üpjün edýäris.Müşderi hyzmatymyz ikinji orunda durýar we elmydama müşderilerimiziň bagtlydygyna göz ýetirmäge çalyşýarys.
Gysgaça aýdanymyzda, ýokary hilli kartoşka vermiselini bäsdeşlik bahasyndan gözleýän her bir adam üçin kompaniýamyz iň oňat saýlawdyr.Hünärmenler toparymyz, tebigy çig maldan peýdalanmak, OEM taslamalaryny kabul etmek ukyby we müşderini kanagatlandyrmak ygrarlylygy bizi islegleriňize laýyk edýär.Kartoşka wermiseliniň ähli zerurlyklary üçin biziň bilen hyzmatdaş bolup bilýän bolsaňyz, näme üçin başga birini saýlamaly?Bu gün biziň bilen habarlaşyň we tapawudyny başdan geçiriň!

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşyklyönümleri