El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli

Süýji kartoşka vermiselli iň meşhur wermiselli iýmitdir.Täze süýji kartoşkadan ýasalýar we süýji kartoşka wermisellini baý dokumasy we özboluşly tagamy bermek üçin ajaýyp ussatlyk we çylşyrymly gaýtadan işlemek bolýar.“Luxin Foods” senetçileri süýji kartoşka vermiselini has çeýneli we näzik tagam bilen elde taýýarlamak üçin materiallary seresaplylyk bilen garyşdyrýarlar.Müşderilere lomaý bahadan elde öndürilen süýji kartoşka wermiselini hödürleýäris.Mundan başga-da, biz ýaşyl we sagdyn düşünjä eýerýäris we iýmitleri arassa we tebigy materiallary saýlamak we gaýtadan işlemek usullarynda saklamaga has köp üns berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Süýji kartoşka Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Goňur, açyk (bişirilende)
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g ekt.
Nahar bişirmek wagty 8-10 minut
Çig mal Süýji kartoşka krahmaly we suw

Önümiň beýany

Süýji kartoşka Wermicelli, birnäçe ýüz ýyllyk taryhy bolan Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir.Süýji kartoşka wermiselliniň gelip çykyşyny Ming neberesinden alyp bolar, süýji kartoşkanyň Hytaýa ilkinji gezek girizilen döwri.Wermiseliniň bu görnüşi, süýji kartoşka köp ösdürilip ýetişdirilýän Hytaýyň günorta-gündogaryndaky Fujian welaýatynda öndürildi.Süýji kartoşka vermiselliniň önümçilik prosesi gaty çylşyrymly.Süýji kartoşka ýygnalandan soň, olar püresi we krahmal pulpa basylýar.Soňra hamyr suw bilen garylyp, hamyr emele getirýär.Soňra hamyr ýuka bolýança gaýnag suwda bişirilýän inçe wermisellä bölünýär.
Süýji kartoşka vermiselli hrustal düşnükli, wermiselli çeýe we wermiselli bişirmäge çydamly we tagamly.Süýji kartoşka vermiselini iýmek tagamly we saglyga peýdaly.Süýji kartoşka wermiselli iýmit siňdirişini ösdürmäge we immunitetini ýokarlandyrmaga kömek edýän iýmit süýümi we witaminler ýaly ýokumly maddalara baýdyr.Mundan başga-da, kaloriýada we ýagda az bolup, agramyna syn edýän adamlar üçin iň amatly saýlaw bolýar.Süýji kartoşka vermiselli, şeýle hem ajaýyp dokumasy we tagamy bolup, ony köp hytaý tagamlarynda meşhur düzýär.
Sözümiň ahyrynda, süýji kartoşka wermiselli uzak taryhy we çylşyrymly önümçilik prosesi bolan ýokumly we lezzetli hytaý iýmitidir.Dürli tagamlarda lezzet alyp bolýan we salat, gyzgyn we turş naharlary we gyzgyn küýze we ş.m. ýasamak üçin ulanylýan we yzygiderli iýilende saglyga köp peýdaly bolup biljek ajaýyp maddadyr.
Süýji kartoşka Wermicelli dostlar we garyndaşlar üçin gowy sowgat.Planşetiň ulanylyşyna materiallardan dürli paketler berip bileris.

El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli (3)
El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli (11)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek
Energetika 1539KJ
Fatag 0.6g
Natriý 8.9mg
Uglewod 88,6g
Belok 0.6g

Nahar bişirmek ugry

El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli (9)
El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli (8)
El bilen ýasalan gündogar süýji kartoşka Wermicelli (6)

Süýji kartoşka vermiselli süýji kartoşka krahmalyndan ýasalýar.Sagdyn we lezzetli we saglyga birnäçe ajaýyp peýdalary hödürleýär.Süýji kartoşka wermiselini iýmegiň käbir usullary bilen tanyşdyrarys.

Fry ir
Süýji kartoşka vermiselli köplenç gowurmalarda ulanylýar.Wegetarianlar we wegetarianlar üçin ajaýyp warianty, ýakymly ysly zatlary we souslary aňsatlyk bilen siňdirip biler.Wermisellini takmynan 3-5 minut gaýnadyp başlaň.Sowuk suwuň aşagynda ýuwuň, soňra sarymsak, zynjyr we soýa sousy bilen gowrulan gök önümleriňizi taýýarlaň.Gök önümler bişirilenden soň, wermiselini gazana goşuň we hemme zady bilelikde zyňyň.Bu aňsat!
Çorba :
Çorbada süýji kartoşka vermiselli hem ulanylyp bilner.Çorba özboluşly gurluş we tagam goşýar.Ilki bilen, wermisellini bir gazanda 4-5 minut töweregi gaýnadyň.Wermiselli bişirip otyrka, towuk ýa-da tofu ýaly gök önümler, kömelekler we belok goşup, çorbany taýýarlaň.Çorbanyň içine gaýnadylan vermiselini goşuň we birnäçe minut gaýnadyň.Gyzgyn hyzmat ediň we lezzet alyň.
Salat :
Süýji kartoşka vermiselli salatlarda hem ulanylyp bilner.Köpugurlylygy ony salat jamyna ajaýyp goşundy edýär.Ilki bilen wermisellini takmynan 4-5 minut gaýnadyň, sowuk suwuň aşagynda ýuwuň we guradyň.Soňra salat gök önümleri, pomidor, hyýar we jaň burçuny goşuň.Islän salat geýimiňizi goşuň, hemme zady bir ýere taşlaň we sagdyn we lezzetli salatdan lezzet alyň.Sözümiň ahyrynda süýji kartoşka vermiselli sagdyn we köpugurly iýmitdir.Ony gowurmakda, çorbalarda we salatlarda ulanyp bolýar.Onda näme üçin synanyşyp, işdäňizi nädip kanagatlandyryp boljakdygyny görmeli däl?

Saklamak

Süýji kartoşka wermiselli salkyn we gurak ýerde otag temperaturasynda saklanmalydyr.Süýji kartoşka wermiselini çygly ýa-da çygly ýerlerde saklamakdan gaça duruň, sebäbi çyglylyk wermiselliniň galyndylaryna we çalt zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Mundan başga-da, wermisellini güýçli yslardan ýa-da üýtgäp durýan maddalardan uzaklaşdyrmak möhümdir, sebäbi bu wermiselliniň tagamyna we gurluşyna täsir edip biler.
Wermisellini täze we tagamly saklamak üçin olary howa geçirmeýän gapda ýa-da gaýtadan işlenip bilinýän plastik paketde saklamak maslahat berilýär.Bu howanyň konteýneriň içine girmeginiň we wermiselliniň könelmegine ýa-da guramagyna sebäp bolar.Konteýneriň göni gün şöhlesinden uzak durmagy möhümdir, sebäbi ýagtylyga täsir etmek wermiselliniň erbetleşmegine we tagamyny ýitirmegine sebäp bolup biler.
Sözümiň ahyrynda, süýji kartoşka vermiselini täze we tagamly saklamak üçin dogry saklamak möhümdir.Bu ýönekeý maslahatlara eýerip, ýakymly gyzyl süýji kartoşka wermiselinden has uzak wagtlap lezzet alyp bilersiňiz!

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Süýji kartoşka vermiselli dürli gaplamalarda bolýar, adaty 100g, 180g, 200g, 300g, 400g, 500g we ş.m.Şeýle-de bolsa, özboluşly islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýörite gaplama opsiýalaryny döretmäge hemişe açykdyrys.Has köp wariant gerek bolsa ýa-da belli bir gaplama haýyşy bar bolsa, bize habar bermekden çekinmäň.Toparymyz OEM hyzmatlaryny hödürleýär we aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän ýörite gaplamalary döretmek üçin siziň bilen işlemekden has hoşal.Aýratynlyklaryňyza gaplanan ýokary hilli süýji kartoşka wermiselli bilen üpjün etjekdigimize ynanyň.

Biziň faktorymyz

2003-nji ýylda döredilen “LuXin Food Co., Ltd.” Longkou vermiselliniň professional öndürijisidir.Azyk senagatynda tejribeli telekeçi OU uanuanfeng tarapyndan döredilen bu kompaniýa, tebigy we ýokary hilli ingredientleri ulanyp, ýokary hilli wermiselli öndürmekde uly abraý gazandy.
“Longkou vermicelli” senagatynda bazar lideri hökmünde “LuXin Food Co., Ltd.” azyk önümçiliginde arassaçylygyň we howpsuzlygyň ähmiýetini nygtaýar.Kompaniýa, ähli önümleriň berk howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelmegini ýa-da ondan ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin ähli önümçilik prosesinde ýokary hilli gözegçilik ulgamyny ornaşdyrdy.
Hil we howpsuzlyga ygrarlylygy bilen LuXin Food Co., Ltd. Hytaýda we daşary ýurtlarda alyjylaryň arasynda ynamdar we halanýan marka öwrüldi.“Longkou vermicelli” -e bolan isleg dünýäde artýarka, kompaniýa özüni bu pudakda global oýunçy hökmünde görkezýär.
Sözümiň ahyrynda, “LuXin Food Co., Ltd.” Longkou vermiselliniň abraýly we ygtybarly hünärmenidir.Kompaniýanyň hil we howpsuzlyga ygrarlylygy, bazarynda uly abraý gazandy we innowasiýa önümleri dünýädäki alyjylary begendirer.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Süýji kartoşka wermiselli öndürijisi hökmünde artykmaçlygymyz tebigy çig mallara, ýokary hilli önümlere, bäsdeşlik bahalaryna, mugt nusgalara we MOQ-e bagyşlanmagymyzdan ybaratdyr.Bu elementler birleşip, bizi bu pudakda öňdebaryjy wermiselli öndürijilerden birine öwürýär.
Ilki bilen önümlerimizde diňe iň oňat tebigy maddalary ulanandygymyza buýsanýarys.100% tebigy süýji kartoşka krahmalyndan ýasalan süýji kartoşka wermiselli diňe bir lezzetli bolman, eýsem saglyk üçinem peýdaly.Goşundylarymyzyň hiliniň önümlerimiziň hilinde şöhlelenýändigine ynanýarys, şonuň üçin iň oňat tebigy çig mal gözlenende hiç haçan burç kesmeýäris.
Ikinjiden, önümiň hiline hiç wagt eglişik etmeýäris.Professional hünärmenler toparymyz, janköýerleriň her toparynyň berk standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýärler.Önümlerimiziň hemişe ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin iň häzirki zaman tehnologiýasyny we berk hil gözegçilik çärelerini ulanýarys.Müşderilerimiz süýji kartoşka wermiselini synap görenlerinde tapawudyny dadyp görjekdigine ynanýarys.
Üçünjiden, bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümleri hödürleýäris.Her kimiň sagdyn, ajaýyp tagamly iýmit bolmalydygyna ynanýarys we bahalary hilini pida etmezden elýeterli saklamak üçin köp işleýäris.Elýeterlilige bolan bu ygrarlylyk, müşderilerimiziň banky bozmazdan bazardaky iň gowy janköýerlerden lezzet alyp biljekdigini aňladýar.
Dördünjiden, müşderilerimize mugt nusgalary hödürlemek bilen buýsanýarys.Täze önümi synap görmegiň, esasanam iýmit ýaly möhüm bir zat barada aýdylanda, gorkunç bolup biljekdigini bilýäris.Şonuň üçin müşderilerimize habarly saýlamaga kömek etmek üçin süýji kartoşka vermiseliniň mugt nusgalaryny hödürleýäris.Adamlar wermiselimizi synap görenlerinden soň, onuň tagamly tagamy we saglyga peýdasy degjekdigine ynanýarys.
Netijede, pes MOQ kiçi kärhanalara we şahsyýetlere uly sargyt etmezden önümlerimizi synap görmegi aňsatlaşdyrýar.Her kimiň işdäsine garamazdan, vermiselimizden lezzet almagyny isleýäris.
Sözümiň ahyrynda, süýji kartoşka wermiselli öndürijisi hökmünde artykmaçlygymyz tebigy çig mal, ýokary hilli önümler, bäsdeşlik bahalary, mugt nusgalar we MOQ bilen üpjün etmekden ybarat.Bu elementlere bolan ygrarlylygymyz, tötänleýin pudakda iň ynamdar atlaryň biri bolmaga kömek etdi diýip hasaplaýarys.Müşderilerimizi birinji ýerde goýmagy dowam etdireris we önümlerimizi synap görýänleriň hemmesine iň gowy janköýer tejribesini bermäge çalyşarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Süýji kartoşka vermiseliniň ygtybarly we ygtybarly öndürijisini gözleýän bolsaňyz, kompaniýamyzdan başga zat gözlemäň.Her gezek satyn alanyňyzda ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün edip, bu nepisligi ýasamagyň adaty hünärini özleşdirendigimize buýsanýarys.Önümlerimiz diňe bir ýokary hilli bolman, eýsem bäsdeşlik bahalarynda hem gelýär.Her kimiň banky döwmän süýji kartoşka wermiselliniň tagamyndan lezzet almalydygyna ynanýarys.Müşderilerimiz üçin has amatly etmek üçin OEM hyzmatlaryny hem hödürleýäris.Bu, bukjany we önümiň islegleriňize laýyklaşdyrylyp bilinjekdigini aňladýar.
Bizi beýleki öndürijilerden tapawutlandyrýan zatlaryň biri, hünärmenler toparymyz.Edýän zatlaryna höwesli ökde we yhlasly toparymyz bar.Öndürýän süýji kartoşka vermiseliniň her partiýasynyň ýokary standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin köp işleýärler, şonuň üçin iň oňat önüm alýandygyňyza arkaýyn bolup bilersiňiz.
Sözümiň ahyrynda, abraýly öndürijiden süýji kartoşka vermiselini satyn almak isleseňiz, bizi saýlaň.Biziň tejribämiz we banky bozmajak bahadan ýokary hilli önüm almagyňyzy üpjün etmek islegimiz bar.Mundan başga-da, OEM hyzmatlarymyz bilen önümi aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryp bilersiňiz.Onda näme üçin garaşmaly?Sargydyňyzy ýerleşdirmek üçin şu gün bize ýüz tutuň!

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň