Hytaýyň adaty kartoşka Wermicelli lomaý

Kartoş Vermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary bilen arassalanan we ýokary hilli dolandyryş bilen ýokary hilli kartoşkadan, arassalanan suwdan ýasalan.“Luxin Food” 2003-nji ýylda döredilip, adaty endiklere we elde ýasalanlara miras galypdy.Müşderilere amatly lomaý bahalarda kartoşka vermiseli bilen üpjün edýäris.Kartoş Vermicelli hrustal düşnükli, çeýe, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Kartoşka wermiselli üçin iki görnüşimiz bar.Biri adaty we egri, beýlekisi hrustal we göni.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri  Şandong,Hytaý
Marka ady  SsazlamakVermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24Months
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Kartoş Vermicelli
Daş görnüşi  HalfTtölegsizwe Slim
Görnüşi  Sun Dgygyrdywe MagyryDgygyrdy
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 5-10 minut
Çig mal Kartoş weWater

Önümiň beýany

Kartoş Vermicelli Hytaýda gaty meşhur.Günbatar Çin neberesinden gözbaş alýar.Kaokaonyň ogly Kaoji işinden çekildi.Ol köçede ýöräp, kartoşka vermiselini satýan bir egniniň sütünini alandygyny gördi.Ol muny dadyp gördi we özüni örän lezzetli duýdy.Şeýdip, öwmek üçin goşgy ýasady.Kartoş vermiselli gysga wagtyň içinde meşhur boldy.Şu wagta çenli köçe myhmanhanalarynda hezil edip boljak gowy tagam.
Lýuksiniň kartoşka vermiselli çig mal hökmünde ýokary hilli kartoşka krahmalyny ulanýar we ösen enjamlar we berk hil dolandyryşy bilen gaýtadan işlenýär.Onda hiç hili goşundy we emeli reňk ýok.Bu arassa tebigy ýaşyl iýmitdir.Adaty wermiseliden tapawutlylykda, belok, aminokislota we içindäki mikroelement bilen ýokumlydyr.Kartoş wermiselli içegeleri rahatlandyryp, rak keseline garşy durup we ýygy-ýygydan lezzet alyp derini nemlendirip biler.
Kartoş Vermicelli arassa ýeňil, çeýe, ak we aç-açan bolup, gaýnadylan suwa degeninde ýumşak bolýar.Ol näzik, çeýneli we ýylmanak bolýar.Önüm serginlediji we gaýnaga çydamlylyk aýratynlyklaryna eýedir.Veröne wermiselli bilen bolşy ýaly, derrew nahar we nahar bişirmek üçin amatly.Gyzgyn gaplar, sowuk gaplar, salatlar we zatlar üçin amatly.Dostlar we garyndaşlar üçin gowy sowgat.Müşderilere amatly zawod bahalarynda kartoşka vermiseli bilen üpjün edýäris.
Kartoşka wermiselli birini satyn alanyňyzda, ähli önümçiligiň we gaplamanyň seresaplylyk bilen geçirilýändigine arkaýyn bolup bilersiňiz.Bu ýerde “Luxin Foods” -da azyk howpsuzlygyna çynlakaý çemeleşýäris!Bu ajaýyp tagamly maddany şu gün synap görüň - beýlekilerden tapawutlylykda epikur syýahatyna goşulyň - içindäki deňagramlylygy dikeltmek üçin ajaýyp ýoldaş boluň!

Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (4)
Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1480KJ

Fatag

0g

Natriý

16mg

Uglewod

87.1g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (6)
Zawod üpjünçiligi El bilen ýasalan kartoşka Wermicelli (7)
Zawodyň göni satuwy garyşyk noýba L ((4)

Kartoş vermiselli ýokumly, näzik we örän meşhur maddadyr.Nahar taýýarlamak üçin diňe bir et we gök önümler bilen esasy tagam hökmünde däl, eýsem gapdal nahary ýa-da nahar hökmünde hem lezzet alyp bolýar.
Wermisellä hyzmat etmegiň iň ýaýran usullaryndan biri gyzgyn gazanda.Gazana kartoşka wermiselli goşulýar, ýuwaş-ýuwaşdan bişirilýär we soňra dürli gazanyň tagamlary bilen lezzet alýar.Diňe gyzgyn gazanyň tagamyna we lezzetine goşant goşmak bilen çäklenmän, çorbanyň ysyny hem siňdirýär we agzyna suw berýän özboluşly ys berýär.
Gyzgyn gazandan başga-da, kartoşka wermiselli sowuk hem hödürlenip bilner.Sowuk kartoşka wermiselini ýasamak aňsat, kartoşka vermiselini gaýnadyň we ýakymly tagamyny saklamak üçin sowuk suwa goýuň, şonda gerekli mukdarda çili, sirke, sarymsak, silantro we beýleki tagamlary goşup, gowy garmaly we hyzmat edip bilersiňiz.Sowuk kartoşka vermiselli diňe bir tagamly we serginlediji bolman, eýsem süýümlere we köp iýmitlere baý bolup, bedeniň alyş-çalşyny we immunitetini ýokarlandyryp biler.
Mundan başga-da, çorba ýasamak üçin kartoşka vermiselli hem ulanylyp bilner.Kartoş wermiselini bişýänçä gaýnandan soň, ýogyn et ýa-da towuk ýaly ýokary belokly maddalary we degişli mukdarda duz we burç goşuň, gaýnatmak üçin gök önümleri we beýleki maddalary goşuň.Bu usul diňe bir kartoşka wermisellini lezzetli ulanmaga mümkinçilik bermän, bedeni garşylygy güýçlendirmek üçin zerur iýmitler bilen üpjün edýär.
Sözümiň ahyrynda kartoşka wermiselli dürli sarp ediş usullarynda dürli tagamlary we dokumalary öndürip bilýän lezzetli, ýokumly maddadyr we sagdyn iýmitleniş usullaryndan biridir.Nahar bişirmekde kartoşka wermiselliniň dürli ulanylyşyny synap göreliň we bize getirýän saglygy we lezzetini başdan geçireliň.

Saklamak

Kartoş wermiselli dürli tagamlar üçin giňden ulanylýan maddadyr.Şeýle-de bolsa, kartoşka vermiselini saklamak, onuň täze we tagamly bolmagyny üpjün etmek üçin birneme üns berilmegini talap edýär.Ine, olary saklamagyň täsirli usullary.Ilki bilen kartoşka vermiselini gurak, salkyn ýerde saklamaly.Kartoş wermiselli gün şöhlesine ýa-da çyglylyga sezewar bolsa, olaryň çygly ýa-da çygly bolmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin çyglylygyň öňüni almak üçin salkyn we gurak ýerde saklamagy saýlamak has gowudyr.
Ikinjiden, özüne çekiji häsiýeti sebäpli kartoşka vermiselini üýtgäp durýan gazlardan ýa-da suwuklyklardan uzakda saklamaly.Ys we hapalanmazlyk üçin ony beýleki iýmitler bilen garyşdyrmazlyk üçin seresap bolmaly.
Kartoş vermiselini saklamak käbir jikme-jikliklere üns bermegi talap edýär, ýöne birnäçe maslahatlar bilen ony täze we tagamly saklap, gap-gaçlaryňyzda tagamyny we iýmitlenişini artdyryp bilersiňiz.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

2003-nji ýylda döredilen LUXIN Food, jenap Ou uanuanfeng tarapyndan esaslandyrylan we howpsuz we sagdyn iýmit öndürmegi maksat edinýän Longkou Wermicelliniň professional öndürijisidir.Azyk kärhanasy hökmünde "iýmit öndürmek wy consciencedan döredýär" düşünjesine berk ynanýarys we sarp edijileri hemişe ýokary hilli, ýaşyl we organiki iýmit bilen üpjün etmäge çalyşýarys.Kompaniýanyň ösüşi wagtynda “Luxin Food” täze ideýalary öňe sürýär, gözleýär we gözleg geçirýär, berk hil gözegçiligini innowasiýa tehnologiýasy bilen birleşdirýär, önümlerimiz Hytaýyň şol bir pudagynda öňdebaryjy derejä ýetdi we söýülýär we ynanýar. içerki we daşary ýurtly sarp edijiler.
Hünärmen wermiselli öndüriji hökmünde elmydama sarp edijileriň isleglerini önümiň ösüşi we önümçiligi üçin başlangyç nokat hökmünde kabul edýäris we sarp edijilere iň ýokary hilli azyk önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.Kompaniýanyň birinji derejeli önümçilik enjamlary bar we häzirki zaman synag enjamlaryny goldaýar we önüm öndürmek prosesinde, çig maly saýlamakdan we gaýtadan işlemekden önümleriň gaplanyşyna we paýlanyşyna çenli ähli jikme-jikliklere üns berýär we üpjün etmek üçin halkara ülňülerini berk ýerine ýetirýär. önümleriň hiliniň degişli milli ülňülere we sarp edijileriň isleglerine laýyk gelýändigini.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Zawodymyz önümlerimiz üçin diňe iň oňat hilli çig mal saýlamak we ulanmak bilen buýsanýar.Pes hilli çig malyň ulanylmagynyň goşmaça önümlere sebäp bolup biljekdigine düşünýäris, şonuň üçin täze we ýokary hilli kartoşkany üns bilen saýlaýarys.Qualityokary hilli çig mal ulanmaga bolan ygrarlylygymyz, soňky önümleriň diňe bir lezzetli bolman, eýsem ýokumlydygyny hem üpjün edýär.Müşderiler önümlerimizi saýlanda, saglyk we tagam zerurlyklaryna laýyk gelýän ýokary hilli önüm alýandyklaryna ynanyp bilerler.
Zawodymyzda her önümiň ýokary standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ajaýyp hünärmenler topary bar.Toparymyzda azyk önümçiligi boýunça hünärmenler, şeýle hem her önümiň standartlarymyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin önümçilik prosesinde yzygiderli hil barlagyny geçirýän tehnikler bar.
Netijede, zawodymyz azyk öndürmek diňe önüm satmak bilen çäklenmän, müşderilerimiz bilen ynam duýgusyny döretmek we ösdürmek diýip hasaplaýar.Şonuň üçin müşderilerimiziň sarp etmegi üçin hakykatdanam iýmitlendiriji, sagdyn we howpsuz iýmit öndürmegi ilkinji nobatda goýýarys.

Gysgaça aýdanymyzda, zawodymyz iň oňat hilli çig mal saýlamak, ýokary hilli önüm öndürmek, ajaýyp hünärmenler toparyny işe almak we ajaýyp önüm öndürmek we müşderiler bilen ynam döretmek ýörelgesine esaslanýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Işlemek üçin kartoşka wermiselli zawodyny saýlamak barada aýdylanda, göz öňünde tutmaly köp faktor bar.Şeýle-de bolsa, ýokary hilli önümleri, bäsdeşlik bahalaryny, mugt nusgalary we OEM hyzmatlaryny hödürleýän zawod gözleýän bolsaňyz, zawodymyzdan başga bir zat gözlemäň.Biz bilen işlemegiň esasy sebäplerinden biri, ýokary hilli önümleri hödürlemegimizdir.Kartoşka wermiselli bilen buýsanýarys we öndürýän her partiýamyzyň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýäris.Bizde berk hil gözegçilik çäreleri bar we ahyrky önümimiziň bazardaky iň gowudygyny üpjün etmek üçin diňe ýokary hilli çig mal ulanýarys.
Işlemek üçin zawod saýlanyňyzda bahalar hem möhüm meseledir we biz muňa düşünýäris.Müşderilerimize ýylsaýyn gaýdyp gelmegini üpjün edýän bäsdeşlik nyrhlary bilen üpjün etmek üçin köp işleýäris.Elýeterli bahadan ýokary hilli önümler hödürläp, müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurup bileris.
Ajaýyp önümlerimizden we bahalarymyzdan başga-da, müşderilerimize mugt nusgalary hem hödürleýäris.Üstünlikli hyzmatdaşlygy döretmek meselesinde satyn almazdan ozal synanyşmagyň möhümdigine ynanýarys.Mugt nusgalarymyz, müşderilere ep-esli maýa goýum goýmazdan ozal önümlerimizi barlamaga mümkinçilik berýär, satyn almazdan ozal kanagatlanýandyklaryny üpjün edýär.
Ahyrynda zawodymyz OEM sargytlaryny kabul edýär.Hususlaşdyrmagyň köplenç zerurdygyna düşünýäris we özboluşly önüm ideýalaryňyzy durmuşa geçirmäge kömek edýäris.Hünärmenler toparymyz bilen, aýratyn zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän aýratyn önüm döretmäge kömek edip bileris.
Sözümiň ahyrynda, ýokary hilli önümleri, bäsdeşlik bahalaryny, mugt nusgalary we OEM hyzmatlaryny hödürleýän kartoşka vermiselli zawodyny gözleýän bolsaňyz, zawodymyz iň gowy saýlawdyr.Müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürländigimize buýsanýarys we siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň