Gowy baha Longkou Mung Fasuly Wermicelli

Mung Bean Vermicelli, dünýäde meşhurlyk gazanan we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary bilen arassalanan we ýokary hilli dolandyryş bilen arassalanan ýokary hilli noýba, arassalanan suwdan ýasalan Hytaýyň adaty tagamlaryndan biridir.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Professional Longkou wermiselli öndürijisi hökmünde Lýuksin iýmiti iň köp satylýan , tebigy we sagdyn kömelek noýbasy vermiselini öndürýär.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Dürli paketleri gowy bahadan üpjün edip bileris.Köp peýdalary we gowy bahasy býudjetde sagdyn iýmek isleýänler üçin ajaýyp saýlawy edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Nohut we suw

Önümiň beýany

300 ýyldan gowrak ozal zhaoyuan meýdany vermicelli nohut we kömelek noýbasyndan ýasalyp, aç-açan reňk we tekiz duýgy bilen meşhurdyr.Wermiselli Longkou portundan eksport edilýändigi sebäpli oňa “Longkou vermicelli” diýilýär.Şeýle hem Demirgazyk Wei neberesiniň döwründe ýazylan "Çi Min oa Şu" atly kitap bar, Longkou wermiselini ýasamak prosesini suratlandyrýar.
2002-nji ýylda “LONGKOU VERMICELLI” milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe zhaoyuan, longkou, penglai, laiyang we laizhou önümlerinde öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “Longkou vermicelli” diýip atlandyryp bolar.Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Düşünjeli we tolkunlary bar.Onuň reňki ýalpyldawuk ak.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, ýod, sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.Lýuksiniň wermiseliniň hiç hili goşundy we antiseptik ýok we ýokary hilli, baý iýmitlenişi we gowy tagamy bar.“Longkou vermicelli” daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “iveüpek şasy” hökmünde wasp edildi.
“Longkou vermicelli” näzik gurluşy we tagamlary gowy siňdirmek ukyby bilen meşhurdyr.Köplenç gyzgyn nokat, gowurmak we çorba ýaly tagamlarda düzüm hökmünde ulanylýar.Longkou vermiselli bilen öndürilen iň meşhur tagamlardan biri, wermiselliniň üstünde gowrulan gowrulan gowrulan etden we gök önümlerden ybarat "Agaja çykýan garynjalar" (蚂蚁 上 is).
“Longkou vermicelli” tagamly tagamlaryndan başga-da saglyga peýdalydyr.Olarda kaloriýa we ýag az, iýmit süýümi we belok köp.Şeýle hem, glýutsyz, glýuten allergiýasy ýa-da duýgurlygy bolanlar üçin ajaýyp wariant döredýär.
Häzirki wagtda “Longkou vermicelli” diňe bir Hytaýda däl, eýsem bütin dünýäde meşhurdyr.Aziýanyň supermarketlerinde giňden elýeterlidir we dürli tagamlarda lezzet alyp bolýar.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou Wermicelli çorbalarda, gowurmalarda, salatlarda we hatda desertlerde giňden ulanylýar.Nahar bişirmezden ozal, ýyly bolýança birnäçe minutlap ýyly suwa batyryň.
“Longkou Vermicelli” satyn alanyňyzda aç-açan, galyňlygy birmeňzeş we haramlygy bolmadyk önüm gözläň.Guradylan vermiselini ýumşak we ýumşak bolýança 10-15 minut sowuk suwa batyryň.Artykmaç krahmaly aýyrmak üçin suwy döküň we naharlary akýan suwda ýuwuň.
“Dragon's Mouth Vermicelli” kaloriýasy az, glýutsiz we uglewodlaryň gowy çeşmesi.Şeýle hem demir, kalsiý we kaliý ýaly witaminlere we minerallara baý.
Longkou vermicelli gyzgyn tagamlar, sowuk tagamlar, salatlar we ş.m. üçin amatly.Ony dürli usullarda we köp dürli tagamlarda ulanyp bolýar.Mysal üçin, gowrulan gowurmalar, çorbalar, Longkou noýbasynyň vermiselini çorbada bişirmek, soňra süzmek we sous bilen garyşdyrmak ýaly mysallar bar.Şeýle hem, Longkou vermiselini gyzgyn gazanda ýa-da kömelek doldurmak ýaly bişirip bilersiňiz.
Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.
Longkou vermiselini takmynan 3-5 minut gaýnag suwa salyň, sowuk-suwa batyryň we bir gapdalda goýuň:
Gaýnadylan: Longkou vermiselini nahar ýagy we sous bilen gowurmaly, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Çorbada bişiriň: Longkou vermiselini bişirilen hop çorbasyna goýuň, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Gyzgyn gazana: Longkou vermiselini göni gazana salyň.
Sowuk nahar: Sous, bişirilen gök önümler, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m.

önüm (4)
Lomaý gyzgyn gazan nohut Longkou Wermicelli
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“Luxin Food” 2003-nji ýylda esaslandyryjy jenap OU uanuanfeng tarapyndan döredilen Longkou vermiselliniň professional öndürijisidir.Müşderilerimize dogruçyllyk we wepalylyk bilen ýokary hilli azyk önümlerini öndürmek bilen buýsanýarys.
Üstünlige we müşderileriň kanagatlanmagyna bolan yhlasymyz, içerde we halkara derejesinde has giňelmegimize sebäp boldy.Müşderilerimize iň oňat ingredientler bilen öndürilen we azyk tehnologiýalarynyň iň täzelerini ulanyp öndürilen iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmäge çalyşýarys.
“Longkou vermicelli” -niň ygtybarly we ygtybarly öndürijisini gözleýän bolsaňyz, başga birine seretmäň.Hil we müşderini kanagatlandyrmak baradaky ygrarlylygymyz, dünýädäki düşünjeli müşderiler üçin ileri tutulýan saýlawy edýär.
Bizi ýakymly we ýokary hilli Longkou vermiselli bilen üpjün etmekde hyzmatdaşyňyz hökmünde kabul edeniňiz üçin sag boluň.Soonakyn wagtda size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Gowy wermisellini döretmek önümçilik prosesine sagdyn we aç-açan çemeleşmegi aňladýandygyna berk ynanýarys.Esasy güýçlerimiz aşakdakylary öz içine alýar: Birinjiden, wermiselli döretmek üçin diňe ýaşyl maddalary ulanýarys.Önümimiz, müşderilerimiziň her gezek vermiselini iýenlerinde sagdyn we ýokumly nahardan lezzet alyp biljekdigini üpjün edýän zyýanly goşundylardan azatdyr.
Ikinjiden, häzirki zaman tehnologiýalaryny birleşdirip, adaty önümçilik usullaryna eýerýäris.Bu, häzirki zaman sarp edijileriniň isleglerini kanagatlandyrmak bilen bir hatarda tagamy we gurluşy boýunça hakyky önüm döretmäge mümkinçilik berýär.
Üçünjiden, ýokary hünärli we tejribeli toparymyz bar.Önümçilikden gaplamaga çenli toparymyzyň agzalary gowy taýýarlykly we prosesiň her tapgyrynda hil bermäge bagyşlanýar.
Ahyrynda, esasy ýörelgesimiz, müşderilerimiz üçin ýagşylyk etmekdir.Iýmitiň diňe bir önüm bolman, eýsem saglygy we abadançylygy ösdürmegiň serişdesidigine ynanýarys.Şonuň üçin elmydama müşderilerimizi birinji ýerde goýýarys we vermiselimiziň ýürek we jan bilen ýasalandygyny üpjün edýäris.
Sözümiziň ahyrynda, “Longkou vermicelli”, müşderilerimiz üçin gowy iýmit döretmäge höwesli topar tarapyndan öndürilen, zyýanly goşundylardan halas bolan adaty ussatlygy häzirki zaman tehnologiýasy bilen birleşdirýän önümdir.Hiline we müşderileriň kanagatlanmagyna hemme zatdan ýokary baha berýän kompaniýa bolanymyza buýsanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Zawodymyzda diňe iň ýokary hilli ingredientleri ulanmaga gönükdirilen Longkou vermicelli döretmek üçin adaty usullar ulanylýar.Her wermiselli takyklyk we alada bilen ýasalýar, netijede ýakymly we kanagatlandyryjy önüm bolýar.Zawodymyz sagdyn we tagamly wermiselli bilen üpjün etmegi maksat edinýär we hiliň bu ünsi beýleki öndürijilerden tapawutlanýar.
Adaty önümçilik usullaryndan başga-da, zawodymyz önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny hem ulanýar.Wermiselliniň ululygy we gurluşy boýunça birmeňzeş bolmagyny üpjün etmek üçin ösen enjamlar ulanylýar, netijede göz we aýak ýakymly önüm bolýar.Zawodymyzda wermiselliniň yzygiderli ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin berk gözegçilik çäreleri ulanylýar.

Zawodymyz müşderilerine bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Her kimiň sagdyn we elýeterli tagamly iýmitlerden peýdalanmalydygyna ynanýarys.Netijede, zawod hemmeler üçin elýeterli bahalarda vermiselini hödürleýär.
Qualityokary hilli vermiselli bermekden başga-da, OEM hyzmatlaryny hem hödürleýäris.Bu, zawodymyzyň müşderiniň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin özleşdirilen wermiselli öndürip biljekdigini aňladýar.Başga bir tagam ýa-da gurluş bolsun, müşderiniň isleglerine laýyk önüm öndürip bileris.
Zawod mirasy we öndürýän wermiselliniň däbi bilen buýsanýar.Longkou vermicelli asyrlar boýy Hytaý aşhanasynda esasy orun eýeleýär we zawod bu däbi gorap saklamagy maksat edinýär.Hilimize, elýeterliligine we müşderileriň kanagatlanmagyna ünsi jemläp, zawodymyz Hytaýda wermiselliniň meşhur öndürijisidir.
Adaty ussatlyk we häzirki zaman tehnologiýasy bilen ýasalan Longkou vermicelli, kanagatlanarly nahar gözleýän her bir adam üçin ýakymly we sagdyn saýlawdyr.Adaty hytaý aşhanasynyň muşdagy bolsaňyz ýa-da adaty tagamyňyza täze we tagamly alternatiwa gözleýän bolsaňyz, Longkou vermicelli iň oňat saýlawdyr.Qualityokary hilli önümler, bäsdeşlik bahalary we müşderileriň göwnünden turmak bilen zawodymyz bazardaky iň oňat wermiselini gözleýän her bir adam üçin amatly mümkinçilikdir.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň