Lomaý gyzgyn küýze Longkou nohut Wermicelli

Longkou nohut Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanasynyň biridir we ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli nohutdan, arassalanan suwdan ýasalýar.Nohut Wermicelli hrustal düşnükli, çeýe, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Nahar bişirmek, gowurmak we gyzgyn gazana laýyk gelýär.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.Dürli paketleri amatly lomaý bahadan üpjün edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Nohut we suw

Önümiň beýany

Wermicelli ilkinji gezek "qi min yao shu" -da ýazga alyndy.300 ýyldan gowrak ozal Zhaoyuan sebitiniň wermiselli nohutdan we ýaşyl noýbadan ýasalyp, açyk reňki we tekiz duýgusy bilen meşhurdyr.Wermiselli Longkou portundan eksport edilýändigi sebäpli oňa “Longkou vermicelli” diýilýär.
Nohut Longkou Wermicelli adaty hytaý aşhanasynyň biridir we ajaýyp hili bilen meşhurdyr.Onda gowy çig mal, ajaýyp howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebiti bar.Demirgazykdan deňiz şemaly bilen wermiselli çalt gurap biler.
2002-nji ýylda “LONGKOU VERMICELLI” milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe Zhaoyuan, Longkou, Penglai, Laiyang, Laizhou-da öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “Longkou vermicelli” diýip atlandyryp bolar.Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Düşünjeli we tolkunlary bar.Onuň reňki ýalpyldawuk ak.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, ýod, sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.Onda hiç hili goşundylar ýa-da antiseptik ýok we ýokary hilli, baý iýmitleniş we gowy tagamy bar.Longkou vermicelli, daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “ýüpek şanyň” şasy hökmünde wasp edildi.
Longkou nohut vermiselli, diňe nohut Longkou vermiselliniň arassa, ýeňil we çeýe bolmagyny üpjün etmek üçin diňe iň oňat çig maldan, amatly howadan we iň oňat gaýtadan işlemek tehnologiýasyndan öndürilýär.Wermiselli ak we aç-açan, gurluşy ajaýyp we gaýnag suw bilen degilende ýumşak bolýar.Üstesine-de, uzak wagtlap bişirilenden soň döwülmez, bu islendik tagamyň ajaýyp goşundysy bolar.
Nohut Longkou vermiselliniň hiline we tagamyna buýsanýarys.Düwürtik, çorbalar we salatlar ýaly dürli hytaý tagamlaryny taýýarlamak üçin örän amatly, naharlaryňyzy has lezzetli etmek üçin dürli souslar we tagamlar bilen hem ulanylyp bilner.Maşgala nahary edýäňizmi ýa-da myhmanlary gyzyklandyrýarsyňyzmy, wermiselli hökman täsir eder.
Jemläp aýtsak, Longkou nohut vermicelli, bütin dünýäde söýülýän we gadyryny bilýän ýokary hilli we ýakymly hytaý nepisligi.Lighteňil, ýumşak we arassa gurluşy bilen dürli tagamlara ýoldaş bolmak üçin ajaýyp we näzik tagamy işdäňizi ýitirer.Geliň, şu gün “Longkou” nohut vermiselini synap görüň we hytaý naharlaryny halaýanlar üçin näme üçin meşhur saýlawdygyny görüň.

önüm (6)
önüm (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou vermicelli, kömelek noýbasy krahmalyndan ýa-da nohut krahmalyndan ýasalan adaty hytaý aşhanasydyr.Hytaý aşhanasynda iň meşhur maddadyr we sowuk salatlar, gowurma, gyzgyn küýzeler we çorbalar ýaly dürli tagamlarda giňden ulanylýar.Bu ýerde, maşgalaňyzyň we dostlaryňyzyň halaýan ýakymly tagamlaryny döretmäge kömek etmek üçin Longkou vermiselini nädip bişirmelidigini görkezeris.
Ilki bilen Longkou Wermicellini otag temperaturasynyň suwuna 15-20 minut ýa-da ýumşak we elastik bolýança siňdiriň.Longkou Wermicelli ýumşak bolansoň, suwy çykaryň we gaýnag suwa vermiselini goşuň.Wermisellini takmynan 2-3 minut bişirmeli ýa-da ýumşaýança bişirmeli.Naharlary gaýnag suwdan çykaryň we derrew sowuk suwda ýuwuň.
1. sowuk salat
“Longkou vermicelli” sowuk salatlar üçin ajaýyp görnüşdir, inçe gurluşy gök önümlerden tapawutlanýar.Sowuk salat üçin ýokardaky nahar bişirmek usulyny ulanyň, soňra wermisellini soýa sousy, künji ýagy, sirke, şeker we hyýar, käşir, jaň burç ýaly halaýan gök önümleriňiz bilen zyňyň.Şeýle hem goşmaça belok üçin ownuk towuk ýa-da gaty gaýnadylan ýumurtga goşup bilersiňiz.
2. gowurmaly
“Longkou vermicelli” souslaryň we ysly zatlaryň tagamlaryny siňdirmek üçin gowrulan gowurmalarda hem ulanylyp bilner.Sogan, sarymsak, jaň burç ýaly gök önümler inçejik dilimlenip, gyzgyn skeletde zyňylýar.Soňra öňünden siňdirilen we gaýnadylan vermiselli we biraz soýa, oyster we çili ýagyny goşuň.Birnäçe minutlap hemme zady bilelikde garmaly we ýakymly “Longkou vermicelli” gowurmaly.
3. gyzgyn gazana
Gyzgyn gazana, gaýnadylan çorbada et, gök önümler we deňiz önümleri ýaly dürli maddalary bişirmegi öz içine alýan meşhur hytaý tagamy.Çorbanyň tagamyny siňdirmek we gurluşyny ýokarlandyrmak üçin gyzgyn gazana Longkou vermiselli hem goşup bolýar.Vermiselini ýokardaky ýaly siňdiriň, gaýnadyň we ýuwuň, soňra gyzgyn gazana öz islegiňiz bilen goşuň.
4. Çorba
Netijede, Longkou Wermicelli ajaýyp gurluşa goşmak we çorbanyň tagamlaryny siňdirmek üçin ajaýyp aksiýa.Aboveokardaky nahar bişirmek usuly bilen vermiselli taýýarlap, soňra halaýan çorba ätiýaçlygyňyza goşup bilersiňiz.
Jemläp aýtsak, “Longkou vermicelliniň” bişirmek usuly sowuk salat, gowurma, gyzgyn gazana we çorba ýaly köp hytaý tagamlaryny taýýarlamaga kömek edip biler.Onuň näzik gurluşy we tagamlary siňdirmek ukyby ony Hytaý aşhanasynda meşhur bir madda edýär.Salata azajyk gysym ýa-da gyzgyn gazana bir tagam goşmak isleýän bolsaňyzam, Longkou vermicelli islendik tagamy ösdürip biljek köpugurly maddadyr.

önüm (4)
Lomaý gyzgyn gazan nohut Longkou Wermicelli
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Longkou vermiselliniň hilini we tagamyny saklamak üçin dogry saklamak zerurdyr.
Longkou vermisellini saklanyňyzda göz öňünde tutmaly iň möhüm faktorlaryň biri çyglylykdyr.Wermiselli suwy çalt siňdirýär, bu bolsa onuň ýumşamagyna we gurluşynyň ýitmegine sebäp bolup biler.Şonuň üçin wermisellini çyglylykdan uzak, salkyn we gurak ýerde saklamak möhümdir.
Longkou Wermicellini saklanyňyzda göz öňünde tutmaly ýene bir möhüm faktor, üýtgäp durýan maddalaryň we güýçli yslaryň bolmagydyr.Janköýerler onuň tagamyna we ysyna ýaramaz täsir edip biljek bu yslary çalt siňdirip bilerler.Şonuň üçin ony güýçli ysly iýmitlerden we üýtgäp durýan maddalardan uzakda saklamak iň gowusydyr.
Umuman aýdanyňda, Longkou Wermicelli hilini we tagamyny saklamak üçin dogry saklanmagy talap edýän köpugurly we lezzetli maddadyr.Maslahat berilýän ammar usullaryna eýerip, vermiseliňiziň has uzak wagtlap täze we tagamly bolmagyny üpjün edip bilersiňiz.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“LuXin Foods” 2003-nji ýylda jenap Ou uanuanfeng tarapyndan esaslandyryldy. Biziň wezipämiz ýönekeý: peýdaly we ahlakly iýmit önümlerini öndürmek.Gowy iýmitleriň diňe bir ajaýyp tagamly bolman, eýsem dogruçyllyk we alada bilen edilmelidigine ynanýarys.“LuXin Foods” -da “wy consciencedan bilen iýmit taýýarlamak” şygarymyza çynlakaý çemeleşýäris.Önümlerimiziň diňe bir lezzetli bolman, eýsem müşderilerimiz üçin howpsuz we sagdyn bolmagyny üpjün etmek üçin diňe ýokary hilli ingredientleri we önümçilik usullaryny ulanmagy maksat edinýäris.
Döredijimiz jenap Ou uanuanfeng, ýokumly we dowamly iýmit önümlerini döretmäge höwesi bolan azyk senagatynyň weterany.Giňişleýin bilimimiz we tejribämiz bilen, “LuXin Foods” -yň ýakyn ýyllarda ösjekdigine we gülläp ösjekdigine ynanýarys.
Esasy maksadymyz we maksadymyz iýmitlerimiz arkaly dünýä oňyn täsir etmekdir.Iýmit adamlary bir ýere jemlemeli we bedeni we ruhy iýmitlendirmeli diýip hasaplaýarys.Şuny göz öňünde tutup, diňe bir tagamly bolman, eýsem müşderilerimiziň durmuşynda-da üýtgeşiklik döredýän önümleri öndürmäge çalyşýarys.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Ilki bilen, Longkou vermiselli üçin diňe tebigy çig mallary we adaty önümçilik usullaryny ulanmak bilen buýsanýarys.Bu, müşderilerimiz üçin iň ýokary hilli önümleri üpjün etmek bilen bir hatarda iň oňat iýmitleniş bahasyny üpjün edýär.
Ikinjiden, bahalarymyz ýokary bäsdeşlik edýär, bu hem sarp edijileri, hem kärhanalary özüne çekýär.Elýeterliligiň we hiliň biri-birine bagly bolmaly däldigine ynanýarys we şeýlelik bilen önümlerimizi hemmeler üçin elýeterli bahada hödürlemäge çalyşýarys.
Üçünjiden, önüm bukjasyny ösdürmek isleýän kärhanalar üçin uly artykmaçlyk bolan şahsy bellikleme görnüşini hödürläp bileris.“Longkou vermicelli” -imizi ulanmagy saýlap, kärhanalar yzygiderli hiline we tagamyna ynanyp bilerler, şol bir wagtyň özünde-de onlarça ýyllyk tejribämizden peýdalanarlar.
Iň soňkusy, kompaniýamyz toparymyzyň kämilligine buýsanýar.Tejribeli we bilimli işgärlerimiz müşderilerimize diňe iň gowularyny hödürlemegi maksat edinýärler.Önümçiligimizde, müşderi hyzmatynda ýa-da marketing tagallalarynda bolsun, elmydama täzelik we kämillik üçin çalyşýarys.
Sözümiziň ahyrynda, tebigy çig malymyzyň, adaty önümçilik usullarynyň, bäsdeşlik nyrh strategiýasynyň, şahsy bellik görnüşi we ajaýyp toparyň utgaşmasy bizi Longkou vermiselli üçin iň gowy saýlaýandygyna ynanýarys.5. Müşderiniň şahsy markasy kabul ederliklidir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Tebigy materiallar:
Wermiselli önümlerimizde iň ýokary hilli üpjün etmek üçin diňe ýokary hilli tebigy materiallary ulanýarys.
2. Adaty usullar:
Adaty usullary ulanmak, jikme-jikliklere uly üns we üns bilen öndürilen hakyky wermiselli önümleri üpjün edýär.
3. Bäsdeşlik bahalary:
Wermiselli önümlerimiz üçin ýokary bäsdeşlik bahalaryny hödürleýäris, bu bolsa tygşytly görnüşe öwrülýär.
4. OEM-i kabul edýär:
Zawodymyz ep-esli wagt we güýji tygşytlap bilýän OEM (asyl enjam öndüriji) sargytlaryny hem kabul edýär.
5. Ajaýyp topar:
Bizde ýokary hilli wermiselli öndürmäge bagyşlanan ýokary hünärli we tejribeli topar bar.
Bu faktorlaryň hemmesi zawodymyzy wermiselli öndürmek üçin iň amatly saýlama edýär.Tebigy materiallar, adaty usullar, bäsdeşlik nyrhlary, OEM-iň kabul edilmegi we ajaýyp topar, wermiselli önümçilik zerurlyklaryňyz üçin bizi saýlamagyňyzyň sebäpleridir.
Sözümiň ahyrynda, zawodymyzy saýlamak hil, baha we müşderiniň kanagatlylygy taýdan akylly we amaly karar.Diňe iň oňat wermiselli önümlerini öndürmäge bolan yhlasymyz, islendik müşderini haýran galdyrar we bäsdeşlik nyrhlarymyz ony elýeterli görnüşe öwürýär.Ajaýyp hünärmenler topary we hiline ygrarlylygy bilen, zawodymyz ýokary hilli, ýöne arzan bahaly wermiselli gözleýän azyk öndürijileri üçin iň amatly saýlawdyr.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň