Tebigy sagdyn Longkou Mung Fasuly Wermicelli

Longkou Mung Bean Vermicelli-iň esasy artykmaçlyklaryndan biri, tebigy, ösümlik esasly maddalarydyr.Mung noýbasyndan we suwdan ýasalan bu wermiselli himiki maddalar ýa-da goşundylar däl.“Longkou Mung Bean Vermicelli” diňe bir sagdyn warianty däl, aşhanada-da ajaýyp köp taraply!Wermiseliniň bu görnüşi çorbalar, salatlar, gowurma we başgalar ýasamak üçin ajaýyp.Tagamlary gowy siňdirýär we dürli maddalar bilen jübütlenip bilner.Professional Longkou wermiselli öndürijisi hökmünde Lýuksin iýmiti iň köp satylýan , tebigy we sagdyn kömelek noýbasy vermiselini öndürýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Nohut we suw

Önümiň beýany

Longkou vermiselliniň BeiWei neberesinden gözbaş alýan uzak taryhy bar.Wermiselliniň ilkibaşda kömelek krahmalynyň we suwuň garyndysyny garyşdyran monah tarapyndan döredilendigi, wermiselli süýümleriniň peýda bolandygy we şondan bäri Longkou vermiseliniň özboluşly gurluşy we tagamy bilen tanalýandygy aýdylýar.
Longkou vermiselliniň doglan ýeri Şandong welaýatynyň antantaýy bolup, salkyn we çygly howa önümçiligi üçin amatly şertleri döredýär.Sebitde önümiň ýokary hilini saklamaga we milli geografiki görkeziji önüme öwrülmegine mümkinçilik berýän kömelek noýbasy ýaly köp çig mal bar.
Tang neberesiniň gadymy oba hojalygy teksti bolan “QiminYaoshu” Longkou vermisellini ýokumlylygy üçin öwdi.Şondan bäri Longkou vermiselliniň önümçiligi nesillerden bäri dowam edip gelýär we adaty usullar saklanyp galypdyr.
Longkou vermiselliniň özboluşly aýratynlyklaryndan biri, nahar bişirilenden soň tekiz we berk bolmagyny üpjün edýän aç-açan gurluşy we çeýeligi.Ony dürli tagamlarda, gowurmakdan başlap, çorbalara we salatlara çenli ulanyp bolýar, bu bolsa Hytaý aşhanasynyň köpugurly düzümine öwrülýär.
Netijede, “Longkou vermicelli” milli geografiki görkeziş önüminiň nyşany bolan özboluşly gaplama we bellikleri bilen tanalýar.Bu önümiň hakyky Longkou vermicelli-den öndürilendigini we berk hil gözegçilik çärelerini geçendigini görkezýär.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermicelli uzak taryhy we medeni ähmiýeti bolan özboluşly we ýokumly önümdir.Onuň amatly ösýän şertleri, adaty usullary we ýokary hilli standartlary ony beýleki hytaý iýmitleriniň arasynda tapawutlandyrýar.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

“Longkou vermicelli” üçin nahar bişirmek usullary, aşakdaky ýaly hödürlenýän gyzgyn gazana, sowuk tagam, gowurma we çorba.
Ilki bilen gyzgyn gazana gaýnag suw guýuň we täze gök önümleri, dilimlenen eti, deňiz önümlerini we Longkou vermiselini goşuň.Goşundylar bişýänçä bişiriň we sous bilen hyzmat ediň.
Soňra sowuk tagam üçin wermisellini ýumşak bolýança suwa batyryň we gyzgyn suwda birnäçe minutlap ýapyň.Suwy süzüň we sarymsak, sirke, soýa sousy we künji ýagy ýaly halaýan tagamyňyz bilen garmaly.
Bişirmek üçin gök önümleri we eti dilimläň we gyzgyn ýag bilen garmaly.Dykylan we garylan Longkou vermiselini goşuň we ingredientler bilen doly birleşýänçä gowurmaly.
Iň soňunda çorba üçin wermisellini gaýnag suwda birnäçe towuk ýa-da doňuz etiniň süňkleri bilen gaýnadyň.Lezzetini ýokarlandyrmak üçin gök önümler we tagam goşuň.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermicelli dürli tagamlarda ulanylyp bilinýän köpugurly maddadyr.Öýde we restoranda aşhanalarda meşhur bir madda bolup, dürli usullar bilen taýýarlanyp bilner.

önüm (4)
Lomaý gyzgyn gazan nohut Longkou Wermicelli
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“LuXin Food” 2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde jenap OU uanuan-feng tarapyndan esaslandyryldy.Zawodymyz, Longkou vermiselliniň doglan ýeri bolan Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenarýaka şäheri Zhaoýuanda ýerleşýär.“Longkou vermicelli” -ni 20 ýyldan gowrak wagt bäri öndürip gelýäris we bu pudakda ýokary ussatlyk bilen abraý gazandyk."Iýmit öndürmek wy consciencedan bolmaly" diýen umumy filosofiýany esaslandyrýarys.
Longkou vermiselliniň hünärmen öndürijisi hökmünde zawodymyz Hytaý aşhanasynda meşhur bolan ýokary hilli wermiselli öndürmäge bagyşlanýar.
Biziň wezipämiz "Müşderilere gymmatly iýmit bilen sagdyn iýmit bermek we hytaý tagamyny dünýä getirmek".Biziň artykmaçlyklarymyz "Iň bäsdeş üpjün ediji, iň ygtybarly üpjünçilik zynjyry, iň ýokary önüm".
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

“Lýuksin Azyk” “Longkou vermicelli” senagatynda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär.Şeýle giň tejribe bilen Longkou vermiselli önümçiligi boýunça hakyky hünärmen boldy.Kompaniýamyz önümleriniň ýokary hilli bolmagyny üpjün edip, diňe tebigy çig mal ulanýar.Önümlerimiz, ussat hünärmenleriň nesillerinden geçip gelýän adaty usullardan peýdalanylýar.Tebigy çig malyň ulanylmagy önümleriň zyýanly himiki maddalardan we goşundylardan azat bolmagyny üpjün edýär.Bu, müşderilere howpsuz we sagdyn önümleri sarp edýändiklerine ynam döredýär.Kompaniýamyzyň ulanýan adaty usullary, önümleriniň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.
Kompaniýamyz müşderilerine ýokary hilli önümler bermek isleýär.Bu önümleriň yzygiderli we ygtybarly hilini üpjün edýän berk hil gözegçilik çärelerini berjaý etmek arkaly gazanyldy.Adaty usullaryň ulanylmagy önümleriň özboluşly gurluşyna we tagamyna eýe bolmagyny üpjün edýär.
Gysgaça aýtsak, kompaniýamyzyň birnäçe artykmaçlygy bar.20 ýyldan gowrak senagat tejribesi bilen, wermiselli önümçiligi boýunça hakyky hünärmen boldy.Tebigy çig malyň we adaty usullaryň ulanylmagy önümleriniň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.Müşderiler kompaniýamyzdan howpsuz, tebigy we ýokary hilli önümleri satyn alýandyklaryna ynamly bolup bilerler.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Mung noýbasy krahmalyndan ýasalan adaty hytaý iýmitleriniň bir görnüşi bolan Longkou Wermicelli, onlarça ýyl bäri hytaý halkynyň arasynda meşhur.Özboluşly tagamy we gurluşy sebäpli Longkou Wermicelli halkara bazarynda-da meşhurlyk gazandy.Qualityokary hilli Longkou Vermicelli öndürmek üçin ygtybarly we ygtybarly hyzmatdaş gözleýän bolsaňyz, “Lýuksin Azyk” ajaýyp saýlawdyr.
Bu işde 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris we Longkou Wermicelli önümçiliginiň däp bolan ussatlygyny özleşdirdik.Tejribeli toparymyz we iň häzirki zaman desgalarymyz bilen halkara ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli Longkou Wermicelli öndürýäris.“Longkou Vermicelli” diňe bir tagamly bolman, eýsem konserwantlarsyz tebigy kömelek noýbasy krahmalyndan ýasalýar.
“Luxin Food” Longkou Wermicelli önümçiligindäki hünärmenler toparyna buýsanýar.Bu tejribeli we ökde hünärmenler, Longkou Wermicelliniň her partiýasynyň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin bilimlerini we tejribelerini ulanýarlar.Çig maly gözlemekden taýýar önümleri gaplamakdan başlap, toparymyz önümçilik prosesiniň her ädiminiň müşderileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin seresaplylyk bilen dolandyrylmagyny üpjün etmegi maksat edinýär.
Şeýle hem, sosial we daşky gurşaw meseleleri üçin jogapkärçilik çekýäris.Kompaniýamyz, uglerod aýak yzlaryny azaltmak bilen önümçilik işimizde ekologiýa taýdan arassa çäreleri amala aşyrýar.Mundan başga-da, bilim programmalaryny goldamak we ýerli haýyr-sahawat çärelerine hemaýat bermek arkaly jemgyýete gaýtaryp berýäris.“Longkou Vermicelli” önümçilik hyzmatdaşy hökmünde “Lýuksin iýmitini” saýlamak, diňe bir ýokary hilli önüm öndürmäge däl-de, eýsem jemgyýetde üýtgeşiklik döretmäge çalyşýan bir kompaniýa bilen işleşýändigiňizi aňladýar.
Önümlerimize bolan ynamymyz hödürleýän mugt nusgalarymyzda öz beýanyny tapdy.Longkou Wermicellini dadyp göreniňizden soň, onuň hiline we tagamyna ynanarsyňyz.Mundan başga-da, satyn almak kararyna gelmezden ozal önümi barlamagyň möhümdigini bilýäris we şeýlelik bilen müşderilerimize mugt nusgalar berýäris.
Sözümiň ahyrynda, ýokary derejeli Longkou Vermicelli önümçilik kompaniýasyny gözleýän her bir adam üçin “Luxin Food” iň amatly hyzmatdaşdyr.Uly tejribämiz, ökde toparymyz, sosial jogapkärçilige ygrarlylygymyz we ýokary hilli önümlerimiz bilen özümizi ygtybarly we ygtybarly işewür hyzmatdaş hökmünde görkezdik.Bizi saýlamak, işiňiz üçin iň gowusyny saýlamagy aňladýar.Biziň bilen hyzmatdaşlygyň peýdalaryny bilmek üçin şu gün bize ýüz tutuň.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň