Iň köp satylýan Hytaý Mung Fasuly Wermicelli

Mung noýbasy vermicelli Hytaýda iň köp satylýan azyk önümidir.Kömelek noýbasyndan ýasalan bu wermiselli diňe bir lezzetli bolman, eýsem örän ýokumlydyr.Hytaý aşhanasynda iň meşhur maddadyr we köp sanly adaty tagamlarda bolýar.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Adatça aç-açan we tekiz gurluşy bolýar.Nahar bişirmek, gowurmak we gyzgyn gazana laýyk gelýär.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.Dürli paketleri amatly lomaý bahadan üpjün edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Nohut we suw

Önümiň beýany

Longkou vermicelli, kömelek noýbasy krahmalyndan ýa-da nohut krahmalyndan ýasalan adaty hytaý iýmitidir.Onuň gelip çykyşyny müň ýyl mundan ozal Tang neberesinden alyp bolar.Şandong welaýatynda bir monahyň kömelek noýbasyny ununy duzly suw bilen garyşdyryp, gün bilen guradyp, Longkou vermiselliniň asyl görnüşini döredendigi aýdylýar.
Uzyn taryhy bilen Longkou vermicelli özboluşly gurluşy we tagamy bilen halaýan Hytaýyň iň meşhur däp bolan iýmitleriniň birine öwrüldi.Häzirki döwürde Longkou vermiselliniň önümçiligi we sarp edilişi diňe köpelýär.Indi Hytaýyň we hatda daşary ýurtlaryň köpüsinde we restoranlarynda esasy zat.2002-nji ýylda “LONGKOU VERMICELLI” milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe zhaoyuan, longkou, penglai, laiyang, laizhou önümlerinde öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “Longkou vermicelli” diýip atlandyryp bolar.
Daş görnüşi barada aýdylanda bolsa, Longkou vermiselli inçe, aýdyň we ýüp görnüşli.Wermiselli ýumşak we näzik, tagamy siňdirmek üçin ajaýyp, ýöne aşa güýçli däl.“Longkou vermicelli” özboluşly gurluşyndan başga-da, beloga, aminokislotalara we süýüme baý bolmak ýaly birnäçe saglyga peýdalydyr.
Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Düşünjeli we tolkunlary bar.Onuň reňki ýalpyldawuk ak.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, ýod, sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.Onda hiç hili goşundy we antiseptik ýok we ýokary hilli, baý iýmitleniş we gowy tagamy bar.“Longkou vermicelli” daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “iveüpek şasy” hökmünde wasp edildi.
Umuman aýdanyňda, Longkou vermicelli hytaý aşhanasyndaky iýmit hazynasydyr.Baý taryhy, üýtgeşik gurluşy we saglyga peýdasy ony islendik nahara mynasyp goşundy edýär.Entek synap görmedik bolsaňyz, tagam beriň we müň ýyldan gowrak wagt bäri näme üçin lezzet alýandygyny görüň.
Planşetiň ulanylyşyna materiallardan dürli tagamlar we paketler berip bileris.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

“Longkou vermicelli” inçe we aç-açan bolup, sowuk tagamlar, gyzgyn küýzeler, gowurma we başgalar ýaly dürli tagamlarda lezzet alyp boljak özboluşly gurluşy bar.Longkou vermiselliniň muşdagy hökmünde, ony bişirmegiň iň gowy görýän usullaryny siz bilen paýlaşmak isleýärin.
Sowuklaýjy sowuk tagam taýýarlamak üçin, wermiselini ýumşak, ýöne çeýnýänçä birnäçe minut gaýnadyň.Süzüň we sowatmak üçin akýan suwuň aşagynda ýuwuň.Käbir bölek hyýar, käşir we beýleki gök önümleri goşuň.Tabagy sirke, soýa sousy, sarymsak, şeker we çili ýagyndan ýasalan sous bilen möwsüm ediň.Şeýle hem has köp madda bermek üçin ownuk towuk, doňuz eti ýa-da tofu goşup bilersiňiz.
Gyzgyn gazana wermisellini öňünden ýuwuň we et, deňiz önümleri, gök önümler we çorba ýaly beýleki maddalar bilen bilelikde gazana goýuň.Wermiselli çorbany we ähli tagamlary hyzmat etmezden ozal siňdiriň.
Wermisellini kömelek, jaň burç we sogan ýaly gök önümler bilen garmaly.Oňa ýakymly tagam bermek üçin soýa sousy, noýba pastasy we şeker goşuň.Şeýle hem has doldurmak üçin et ýa-da deňiz önümlerini goşup bilersiňiz.
Iň soňunda bolsa, ýakymly Siçuan görnüşli tagam üçin wermiselini bişiriň we bir gapdalda goýuň.Gyzgyn gazanda, Siçuan burçlaryny, sarymsagy we çili burçlaryny hoşboý ysly bolýança gowurmaly.Wermiselli, ownuk et ýa-da deňiz önümleri, noýba ösümligi ýa-da hytaý kelemi ýaly gök önümleri goşuň.Everythinghli zat gyzýança ýene bir-iki minut gowurmaly.

önüm (4)
Lomaý gyzgyn gazan nohut Longkou Wermicelli
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

“Longkou vermicelli” -niň hilini we täzeligini nädip dogry saklamalydygyny bilmek möhümdir.Longkou vermiselli çyglylygyň siňmeginiň we zaýalanmagynyň öňüni almak üçin salkyn, gurak we kölegeli ýerde saklanmalydyr.Wermiselliniň tagamyna we tagamyna täsir edip biljek üýtgäp durýan gazlardan we zäherli maddalardan uzak durmak maslahat berilýär.Şonuň üçin Longkou vermisellini gün şöhlesine ýa-da yssy täsir etmeýän ýerde saklamaly.Dogry saklamak usullary bilen, Longkou vermicelli tagamlary we dokumalary saklanyp, has uzak wagtlap lezzet alyp biler.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Gaplamak nukdaýnazaryndan “Longkou vermicelli” aýratyn hyzmatlar üçin kiçi paketlerden başlap, maşgala ölçegleri üçin uly sumkalara çenli dürli görnüşlerde bolýar.Gaplamak amaly we özüne çekiji bolup, markany we bukjanyň mazmunyny anyk kesgitleýän bellikler bilen döredildi.
Aýratynlyklary barada aýdylanda bolsa, “Longkou vermicelli” müşderiniň islegine baglylykda dürli galyňlykda we uzynlykda bolýar.“Longkou vermicelli” ýokary hilli maddalardan ýasalýar we özboluşly gurluşyny we tagamyny üpjün edýän adaty usullar bilen öndürilýär.
Adaty gaplama we aýratynlyklara goşmaça, müşderileriň ýörite isleglerini kanagatlandyrmak üçin özleşdirmeleri hem hödürleýäris.Belli bir galyňlyga ýa-da uzynlyga mätäç bolsaňyz ýa-da öz gaplama dizaýnyňyzy isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Biziň faktorymyz

2003-nji ýylda jenap Ou uanuanfeng Hytaýda Longkou vermiselliniň professional önümçilik zawody bolan Lu Sin Azyk Co.Jo Sin Food, jogapkär kompaniýa hökmünde howpsuz we sagdyn iýmit önümleri bilen üpjün edýär.
“Lu Sin” iýmitinde önümlerimiziň ýokary hilli bolmagyny we iňňän üns bilen öndürilmegini üpjün edýäris.Kärhanamyzyň jogapkärçiligine çynlakaý çemeleşýäris we müşderilerimiziň ygtybarly we lezzetli iýmit bilen üpjün etmek üçin bize bil baglaýandyklaryna düşünýäris.Içerki we halkara müşderilerimize sarpa goýýarys we win-win hyzmatdaşlygy ýörelgesine ynanýarys.
Müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary bermäge borçlanýarys.Üstünlige wepalylygymyz, ygtybarly we ygtybarly hyzmatdaş hökmünde abraý gazandy we dünýädäki adamlar tarapyndan halaýan ýokary hilli azyk önümlerini öndürýändigimize buýsanýarys.
“Lu Sin” iýmitinde, “Longkou vermicelli” öndürmek diňe bir iş däl, müşderilerimiz we dünýä üçin jogapkärçilikdir diýip hasaplaýarys.Adamlaryň durmuşyna şatlyk getirýän sagdyn we lezzetli Longkou vermiselini döretmäge bagyşlanýarys we her bir işimizde bu maksada ýetmäge dowam ederis.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Longkou Wermicelli önümçilik zawody hökmünde müşderilerimize ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegiň möhümdigine düşünýäris.Şonuň üçin özümizi müşderilerimiziň berk standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli wermiselli öndürmekde ýöriteleşen Hytaýda wermiselli önümlerini öňdebaryjy öndüriji hökmünde tanadyk.
Biziň güýjümiz, müşderilerimize OEM hyzmatlaryny bermek ukybymyzdan ybarat.Bu, müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny we talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümlerimizi sazlap biljekdigimizi aňladýar.Müşderilerimiz bilen önüm aýratynlyklaryna düşünmek we zerurlyklaryna laýyk çözgütleri taýýarlamak üçin ýakyndan işleýäris.Wermiselli pudagynda toplan tejribämiz bilen, innowasion çözgütleri we müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary hilli önümleri hödürläp bileris.
Longkou Wermicelli önümçilik zawody hökmünde müşderilerimize mümkin boldugyça iň gowy hyzmaty bermäge bagyşlanan ajaýyp hünärmenler toparymyz bar.Toparymyz, wermiselli pudagynda köp ýyllyk tejribesi bolan ýokary hünärli we taýýarlykly adamlardan ybarat.Önümlerimiziň iň ýokary hilli bolmagyny we iň berk pudak standartlaryna laýyk gelmegini üpjün edip, köp bilim we tejribe getirýär.
Toparymyz öndürýän her önümimiziň iň ýokary arassaçylyk we hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýär.Zawodymyzdan çykýan her önümiň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýän berk hil gözegçilik proseduralary bar.
“Longkou Wermicelli” önümçilik zawody hökmünde biz edýän işlerimize buýsanýarys.Iýmit taýýarlamagyň wy consciencedandygyna ynanýarys we bu pelsepäni göz öňünde tutup, işimiziň her bir ugruna çemeleşýäris.Diňe tagamly bolman, eýsem sagdyn wermiselli önümleri öndürmäge ynanýarys.Önümlerimiz iň ýokary hilli maddalar bilen öndürilýär we önümçilik prosesinde diňe tebigy, peýdaly materiallary ulanýarys.
Gysgaça aýdanymyzda, güýjümiz OEM hyzmatlarymyzyň, ajaýyp toparymyzyň üsti bilen ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek ukybymyza we iýmitiň wy consciencedanyna öwrülmegimize baglydyr.Iň ýokary hilli Longkou vermicelli bilen üpjün etmeklige bolan yhlasymyzyň bardygyna ynanýarys.Wermiselli önümleriniň ygtybarly we ygtybarly öndürijisini gözleýän bolsaňyz, bizden başga zat gözlemäň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Luxin Foods”, ýokary hilli “Longkou vermicelli” öndürijisi hökmünde bu pudakda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär.Bu tejribe bilen, müşderilerimiziň dürli isleglerine we isleglerine laýyk gelýän täze önümleri öndürmekde başarnygymyzy we tejribämizi artdyrdyk.Kompaniýamyz we müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmäge çalyşýan özara peýdalylyk ýörelgesimiziň bizi bäsdeşlerimizden tapawutlandyrýandygyna ynanýarys.
Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz, iň ýokary hilli önümleri öndürýän önümçilik amallarymyzy arassalamaga we gowulaşdyrmaga mümkinçilik berdi.Wermiselli önümlerimiziň müşderilerimiziň isleglerine we ülňülerine laýyk gelmegini we azyk howpsuzlygy düzgünlerini berjaý etmegini üpjün etmek üçin berk hil barlag çärelerini durmuşa geçirýäris.
Bizi üpjün ediji hökmünde saýlamagyň artykmaçlyklaryndan biri, aýratyn talaplaryňyza görä täze önümleri öndürip biljek ýokary hünärli hünärmenler toparymyzyň bolmagydyr.Toparymyz, müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýär, her ädimde şahsylaşdyrylan maslahat we ýol görkezýär.Size glýutsiz, az natriý ýa-da tagam islegleriňize laýyk gelýän önüm gerek bolsa-da, islegleriňizi kanagatlandyrjak wermiselli önümleri öndürip bileris.
Şeýle hem, käbir kärhanalar üçin sargytlaryň iň az mukdarynyň alada döredip biljekdigine düşünýäris.Müşderilerimize zerurlyklaryna we býudjetlerine laýyk sargytlary bermäge mümkinçilik berýän çeýe minimal sargyt mukdaryny hödürleýäris.Şeýle hem önümlerimiziň hiline zyýan bermezden bäsdeşlik nyrhlaryny hödürleýäris.
Müşderilere gönükdirilen çemeleşmämiz bilen, müşderilerimiz bilen uzak möhletli we özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýäris.Özara peýdalylyk ýörelgesimiz, müşderilerimiziň isleglerini ileri tutýandygymyzy we iki tarap üçinem gymmatlyk döretmek ugrunda işleýändigimizi aňladýar.Bu ýörelgäniň, wermiselli önümleri üçin bize gaýdyp gelýän wepaly müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berendigine ynanýarys.
Köp ýyllyk tejribämizden, ýokary hilli kepillik çärelerinden we ýöriteleşdirilen önümleri öndürmek ukybymyzdan başga-da, durnuklylyga ygrarlylygymyza buýsanýarys.Önümçilik işlerimizde ekologiýa taýdan arassa çäreleri amala aşyrýarys we galyndylary azaltmaga we uglerod aýak yzymyzy azaltmaga çalyşýarys.
Gysgaça aýtsak, “vermicelli” üpjün edijiňiz hökmünde saýlamak, hil we innowasiýa boýunça hyzmatdaş saýlamagy aňladýar.Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz, täze önümleri öndürmek ukyby, iň pes sargyt mukdary, ýokary hilli kepillik we özara peýdalylyk ýörelgesi bilen, wermiselli önümleri üpjün edijiňiz bolup biljekdigimize ynanýarys.Müşderilere gönükdirilen çemeleşmämize buýsanýarys we müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň