“Hot Pot Longkou Mung Bean Vermicelli”

“Longkou Mung Bean Vermicelli” Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Longkou mung noýbasy vermiselli gyzgyn gazana iň amatlydyr we çorbanyň tagamyny siňdirmek gaty aňsat we tagamly.Lýuksin iýmit kärhanasyýokary derejeli Mung Bean Vermicelli öndürýär.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy we suw

Önümiň beýany

“Longxu Noodles” ady bilen hem tanalýan “Longkou Wermicelli”, ýüzlerçe ýyl bäri dowam edip gelýän adaty hytaý naharydyr.Wermicelli ilkinji gezek "qi min yao shu" -da ýazga alyndy.Wagtyň geçmegi bilen ol ilat arasynda has giňden ýaýrady we meşhur boldy.
2002-nji ýylda “LONGKOU VERMICELLI” milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe Zhaoyuan, Longkou, Penglai, Laiyang we Laizhou-da öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “Longkou vermicelli” diýip atlandyryp bolar.
Longkou Wermicelliniň artykmaçlyklaryndan biri, onuň giňden ulanylmagydyr.Longkou vermicelli gyzgyn ýa-da sowuk iýilip bilner we dürli tagamlarda ulanylyp bilner.Iýmit ýa-da esasy kurs hökmünde hödürlenip bilner.“Longkou vermicelli” çorba, gowurma we salat ýasamak üçin hem ulanylyp bilner.
Mung Bean Vermicelli dünýäde giňden satyldy.Supermarketlerde we restoranlarda aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.
Mundan başga-da, “Longkou vermicelli” ýasamak aňsat we bişirmek üçin birnäçe minut gerek.Bu, durmuşy köp bolanlar üçin çalt we aňsat nahar saýlamaga mümkinçilik berýär.
Longkou vermicelli inçe, uzyn we birmeňzeş.Düşünjeli we tolkunlary bar.Onuň reňki ýalpyldawuk ak.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, ýod, sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.
Biziň wermiselli goşundylarymyz ýa-da antiseptiklerimiz ýok, ýokary hilli, baý iýmitleniş we gowy tagamly.Longkou vermicelli, daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “ýüpek şanyň” şasy hökmünde wasp edildi.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermicelli hytaý aşhanasynda ýakymly we meşhur tagam.Daş-töwereginde baý taryhy we gyzykly hekaýalary bar we önümçilik prosesi ýönekeý, ýöne täsirli.“Longkou vermicelli” -den doly lezzet almak üçin ony dürli goşundylar bilen synap görüň we gury ýa-da çorbada lezzet alyň.
Hytaýda Longkou vermiselli Şandong şäherine gelýän syýahatçylar üçin iň gowy görýän ýadygärlik ýadygärligine öwrüldi.Sebite gelýän syýahatçylaryň köpüsi garyndaşlaryna we dostlaryna sowgat hökmünde Longkou vermiselini satyn alýarlar.
Planşetiň ulanylyşy üçin materiallardan dürli paketler berip bileris.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Şol bir köne içgysgynç nahardan ýadadyňyzmy?Nahar bişirmek işiňize birneme tolgunmak isleýärsiňizmi?Longkou Wermicelliden başga bir zat gözleme!
Köpugurly tebigaty bilen Longkou Wermicelli islendik aşhana üçin ajaýyp goşundy.Diňe iýmek we bişirmek aňsat bolman, eýsem dürli tagamlarda hem ulanylyp bilner.Gyzgyn ýa-da sowuk naharlary halaýarsyňyzmy, Longkou Wermicelli sizi ýapdy.
Dostlaryňyza we maşgalaňyza ýakymly gyzgyn küýze bilen täsir etmek isleýärsiňizmi?Longkou Wermicelliden başga bir zat gözleme.Diňe halaýan çorbanyňyzda bişiriň we tagamly we kanagatlanarly nahara öwrülişine tomaşa ediň.
Emma Longkou Wermicelli diňe gyzgyn küýze üçin ajaýyp däl.Şeýle hem çorbalar, gowurma, salatlar we başgalar üçin ajaýyp.Onuň inçe tagamy we üýtgeşik gurluşy ony islendik tagamyň ajaýyp goşundysy edýär.
Kömelek noýbasy vermiselini takmynan 3-5 minut gaýnag suwa salyň, sowuk suwa batyryň we bir gapdalda goýuň:
Gaýnadylan: Mung noýbasy vermiselini nahar ýagy we sous bilen gowurmaly, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Çorbada bişiriň: Mung noýbasy vermiselini bişirilen hop çorbasyna goýuň, soňra bişirilen gök önümleri, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m. goşuň.
Gyzgyn gazana: Mung noýbasy vermiselini göni gazana goýuň.
Sowuk nahar: Sous, bişirilen gök önümler, ýumurtga, towuk, et, karides we ş.m.
Onda näme üçin garaşmaly?Indiki naharyňyza Longkou Wermicelli goşuň we tapawudyny başdan geçiriň.Çalt we aňsat günortanlyk naharyny ýa-da ajaýyp agşamlyk naharyny gözleýän bolsaňyzam, Longkou Wermicelli sizi ýapdy.

önüm (4)
önüm (2)
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“LUXIN FOOD” jenap OU uanuan-feng tarapyndan 2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde esaslandyryldy."Iýmit öndürmek wy consciencedan bolmaly" diýen umumy filosofiýany esaslandyrýarys.Biziň wezipämiz: Müşderilere gymmat bahaly sagdyn iýmit bermek we hytaý tagamyny dünýä getirmek.Üstünliklerimiz: Iň bäsdeş üpjün ediji, Iň ygtybarly üpjünçilik zynjyry, Iň ýokary önüm.

1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Diňe iň oňat tebigy maddalary we adaty usullary ulanmaga buýsanýan bir kompaniýa hökmünde arassa, tebigy maddalary ulanmaga berýän ünsümiz bizi bäsdeşlikden tapawutlandyrýar we önümlerimiziň hiliniň özi üçin gürleýändigine ynanýarys.Önümlerimiziň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmek üçin diňe iň oňat, tebigy taýdan öndürilen maddalary ulanýarys.Emeli konserwantlardan, tagamlardan we reňklerden gaça durýarys, müşderilerimiziň her dişlemek bilen arassa, sagdyn tejribe alyp biljekdigini üpjün edýäris.
Tebigy maddalara wepalylygymyzdan başga-da, adaty önümçilik usullarymyza buýsanýarys.Wagtyň synagyndan geçýän önümleri öndürmek üçin wagtyň hormatlanýan önümçilik usullaryny dowam etdirmek möhümdir diýip hasaplaýarys.Jikme-jikliklere we hile bolan ygrarlylygymyz, döreden her önümimiziň janly we lezzetli bolmagyny üpjün edýär.
Sagdyn we lezzetli önümleri döredendigimize buýsanýarys we müşderilerimiziň az zatlara mynasyp däldigine ynanýarys.Önümlerimizi synap görersiňiz we adaty usullardan peýdalanyp arassa, tebigy maddalary iýmek bilen kanagatlanarsyňyz diýip umyt edýäris.
Sözümiziň ahyrynda, kompaniýamyzyň artykmaçlygy arassa tebigy maddalary, adaty önümçilik usullaryny ulanmakdan we sagdyn we lezzetli önümleri döretmek ukybymyzdan ybaratdyr.Bu ýörelgelere wepaly bolmak bilen, ýakyn ýyllarda söýülýän we söýülýän önümleri öndürip biljekdigimize ynanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ösen önümçilik enjamlary we bir bitewi hyzmat bilen Longkou Wermicellini öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar.
20 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda iň oňat hilli wermiselli bilen üpjün etmäge bagyşlanýarys.Uly tejribämiz, Longkou vermiselliniň önümçiliginde ýöriteleşen bu ugurda hünärmen bolmaga mümkinçilik berdi.Seresaplylyk bilen öndürilen önümçilik önümlerimiziň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.Diňe iň oňat maddalary ulanmagy maksat edinýäris, netijede ýakymly, ýokumly we howpsuz Longkou vermicelli bolýar.Gymmatly müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän dürli önümleri we hyzmatlary hödürlemek ukybymyza buýsanýarys.
Şeýle hem, innowasiýa usullarymyzy ulanyp, hemişe önümçiligimiziň başynda durýandygymyzy üpjün edip, täze önümleri taýýarladyk.Täze önümleri özümiz ösdürip bilmek ukybymyz, önümleriňizi aýratyn zerurlyklaryňyza görä düzüp biljekdigimizi aňladýar.Şeýlelik bilen, özboluşly tagam ýa-da täze gurluş gözleýän bolsaňyz, takyk talaplaryňyza laýyk önüm öndürip bileris.
Mundan başga-da, ähli satyn alyş talaplaryňyz üçin biz bir dükan.Toparymyz ajaýyp müşderi hyzmatyny etmäge bagyşlanýar we talaplaryňyzy kesgitlemekden, önümleri dizaýn etmekden, ýokary hilli önümleri gapyňyzyň agzyna eltmekden size kömek etmegi kabul edýäris.Önümlerimiziň giň görnüşi bar we size zerur zatlary bir çeşmeden berip bileris.Bu täze önüm öndürmekden we önümçilikden başlap, logistika, ammar we eltip bermek ýaly zatlary öz içine alýar.Mundan başga-da, ýüze çykýan islendik meseläni ýa-da aladalary çözýändigimize göz ýetirip, size ajaýyp müşderi goldawyny berip bileris.
Ahyrynda, önümçilik prosesimize ösen önümçilik maşynlaryny hödürledik.Döwrebap önümçilik enjamlaryna maýa goýumlarymyz, “Longkou vermicelli” -ni netijeli we netijeli öndürip biljekdigimizi, öwrüm wagtyny azaldyp, iň ýokary hilli önümiň iberilmegini üpjün edýär.Önümçiligimiz takyklygyň we takyklygyň yzygiderli saklanmagyny üpjün edip, ýokary derejede awtomatlaşdyrylan.
Sözümiň ahyrynda, Longkou Wermicelli bilen üpjün etjek bir kompaniýa saýlamak barada aýdanymyzda, täze önümi ösdürmäge bolan ygrarlylygymyz, bir dükan dükany hyzmaty we ösen önümçilik enjamlary bizi ilkinji saýlamaly.Müşderilerimize ýokary hilli önümleri eltip bilýändigimize buýsanýarys we elýeterli iň ýokary derejeli müşderi hyzmatyny bermäge bagyşlanýarys.Işewürlik talaplaryňyzy kanagatlandyrmaga we iýmit işiňizi indiki derejä çykarmaga kömek edeliň.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň