Hytaýyň adaty Longkou Mung Fasuly Wermicelli

“Longkou Mung Bean Vermicelli” Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Mung Bean Vermicelli hrustal düşnükli, nahar bişirmekde güýçli we ýakymly.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Mung Bean Vermicelli stew, gowurmak, gyzgyn nokat üçin amatly we her dürli lezzetli çorbanyň tagamyny siňdirip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy we suw

Önümiň beýany

Longkou Wermicelli, asyrlar boýy dowam edip gelýän meşhur hytaý tagamy.Ilkinji ýazgysyny 300 ýyl gowrak mundan ozal "Çi Min oa Şu" -dan alyp bolar.Longkou vermiselli, wermiseliniň nohutdan we ýaşyl noýbadan ýasalan Zhaoýuan sebitinde döräpdir.Özboluşly aç-açan reňki we tekiz gurluşy bilen tanalýan gadymy döwürde Longkou portundan eksport edilendigi sebäpli "Longkou Wermicelli" adyny aldy.
Longkou vermicelli 2002-nji ýylda milli gelip çykyş belgisi bilen üpjün edildi. Longkou vermicelli inçe, uzyn we hatda.Dogry bişirilende, bu görnüşli nahar ajaýyp düşnükli, tabakda ajaýyp görünýän tolkun şekilli.Bedeniň saglygy üçin zerur bolan Lityum, ýod, sink we Natrium ýaly köp sanly minerallara we mikro elementlere baý.
Baý iýmitlenmek we ajaýyp tagamly ýokary hilli önüm - Lýuks vermiselli bilen ajaýyp çykaryň.Hiç hili goşundylar ýa-da konserwantlar goşulmaýar, diňe wermiselli tebigy maddalardan ýasalýar.Longkou vermicelli, daşary ýurtly hünärmenler tarapyndan “Emeli fin”, “ýüpek şanyň” şasy hökmünde wasp edildi.
Longkou Wermicelli bişirmek aňsat, şonuň üçin işli günleriňizde zerur bolanda elmydama bolýar, ýa-da henizem lezzetli çalt we sagdyn bir zady isleýärsiňiz!Sarymsak, sogan ýa-da çilli ýaly halaýan tagamlaryňyzy gaýnadylan wermisellä goşup, gök önümler we ýumurtga goşup bilersiňiz;soň hemme zady gowy garmaly we tabakda gyzgyn hyzmat etmeli.Bu wermiselli çorbalar, salatlar, sowuk naharlar ýa-da gowurma we ş.m. ýaly dürli tagamlar üçin hem amatlydyr.
Köpugurlylygy, hili we ýakymly tagamy bilen Longkou Wermicelliniň näme üçin Aziýa aşhanasynda iň meşhur maddalara öwrülýändigi geň däldir.
Döwrebap durmuş ýörelgesiniň üýtgemegi bilen iýmit siňdiriş saglygy barha möhümleşýär - näme üçin şu günki Longkou vermiselini synap görmeli däl?Onuň lezzetli tagamyndan lezzet alyň we hiç hili kynçylyksyz ýokumly nahar taýýarlaň ~

önüm (6)
önüm (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Nahar bişirmezden ozal, ýumşak bolýança birnäçe minutlap ýyly suwa batyryň.Mung noýbasy vermiselini takmynan 3-5 minut gaýnag suwa goýuň, sowuk çygly suwdan çykaryň we bir gapdalda goýuň:
Gyzgyn gap:
Longkou vermiselini ulanmagyň iň meşhur usullaryndan biri gyzgyn gazanda.Islenýän çorba bazasy bilen gyzgyn gazany taýýarlaň we wermiselini goşuň.Nahar doly bişýänçä birnäçe minut bişirmeli.Iň halaýan sousuňyz bilen gyzgyn hyzmat ediň.
Sowuk salat:
“Longkou vermicelli” sowuk salatlarda hem ulanylyp bilner.Taýýarlanan wermiselini dilimlenen hyýar, käşir, gabyk, silantro we isleýän salat geýimiňiz bilen garmaly.Bu tagam tomusda dynç alýan nahar üçin ajaýyp.
Taýýarlamak:
“Longkou vermicelli” ulanmagyň başga bir usuly, gowrulan tagamlarda.Çorbada biraz ýag, sarymsak we zynjyr gyzdyryň.Islän gök burç, sogan, käşir ýaly dilimlenen gök önümleri goşuň.Nahar, soýa sousy we oyster sousy goşuň.Nahar doly bişýänçä iki-üç minut gowurmaly.
Çorba:
“Longkou vermicelli” çorba tagamlarynda hem ulanylyp bilner.Bir gazanda towuk ýa-da gök önüm çorbasyny gaýnadyň we öz islegiňiz boýunça dilimlenen gök önümleri goşuň.Nahar goşuň we nahar doly bişýänçä ýene birnäçe minut bişirmeli.Bu tagam gyşyň sowuk günleri üçin ajaýyp.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermicelli dürli tagamlarda ulanyp boljak köpugurly maddadyr.Gyzgyn gazanda, sowuk salatda, gowurmaly ýa-da çorbada isleseňiz, bu düzümi naharlaryňyza aňsatlyk bilen goşup bilersiňiz.

önüm (4)
önüm (2)
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin müşderiniň edenlerini kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“LUXIN FOOD” jenap Ou uanuanfeng tarapyndan 2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde esaslandyryldy."Iýmit öndürmek wy consciencedan bolmaly" diýen umumy filosofiýany esaslandyrýarys.Biziň wezipämiz: Müşderilere gymmat bahaly sagdyn iýmit bermek we hytaý tagamyny dünýä getirmek.Üstünliklerimiz: Iň bäsdeş üpjün ediji, Iň ygtybarly üpjünçilik zynjyry, Iň ýokary önüm.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

1. Qualityokary hilli önümler
Biziň kompaniýamyzda ýokary hilli önümler birinji orunda durýar.Bazarda bar bolan iň oňat materiallary ulanýarys.Müşderilerimiz üçin hiliň iň möhümdigine düşünýäris we şol garaşmalara laýyk gelýän önümleri eltmäge borçlanýarys.
2. Bäsdeşlik bahalary
Önümlerimiz bazarda ýeňip bolmajak bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Hiline zyýan bermezden bahalarymyzy mümkin boldugyça pes saklamagy maksat edinýäris.Her kimiň elýeterli bahadan ýokary hilli önümlere elýeterlidigine ynanýarys.Şonuň üçin beýleki kompaniýalara deňeşdirmek kyn bolan ýokary bäsdeşlik bahalaryny kesgitledik.Müşderilerimize ýokary hilli önümleri alýan wagtyňyz tygşytlamaga mümkinçilik berýän pullary üçin iň gowy bahany hödürleýäris.
3. Iň gowy hyzmat
Müşderi hyzmaty biziň üçin önümlerimiziň hili bilen deň derejede möhümdir.Müşderilerimize bazardaky iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Müşderi goldaw toparymyz, soraglary we meseleleri bilen müşderilerimize kömek etmäge hemişe taýýardyr.Müşderilerimizi diňleýäris we olaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin köp işleýäris.Müşderilerimize takyk maglumat berýäris we elmydama hyzmatymyzy gowulandyrmagyň ýollaryny gözleýäris.Müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmaga ynanýarys we mümkin boldugyça iň gowy hyzmaty bermäge borçlanýarys.
4. Hususy markalar
Müşderiniň şahsy markalaryny we belliklerini garşylaýarys.Käbir müşderileriň önümlerinde öz markasynyň çap edilmegini makul bilýändigine düşünýäris.Müşderilere gymmatly we meşhur bolmak üçin bu hyzmaty hödürlemekden hoşal.Görüşiňize we wezipäňize laýyk gelýän marka we gaplamalary döretmek üçin siziň bilen işleşeris.
5. Mugt nusgalar
Geljekki müşderilerimize mugt önüm nusgalaryny hödürleýäris.Mugt nusgalary bermek müşderiler üçin sargytlary goýmazdan ozal önümlerimiziň hilini görmek üçin iň amatly usuldyr diýip hasaplaýarys.Önümlerimiziň garaşýanlaryňyza laýyk geljekdigine ynanýarys.Şonuň üçin habarly karara gelmegiňiz üçin mugt nusgalary hödürleýäris.
Önümlerimiz ýokary hilli, bazardaky iň gowy müşderi hyzmaty bilen bäsdeşlik bahalarynda gelýär.Müşderileriň şahsy markasy üçin elmydama açyk we önümlerimiziň mugt nusgalaryny hödürleýäris.Önümlerimizi synap göreniňizden soň, olaryň hiline we bahasyna baha berjekdigiňize ynanýarys.Müşderilerimizi kanagatlandyrmak we olar bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmak borjumyz bilen buýsanýarys.Biz siziň bilen hyzmatdaşlyga we iň oňat baha we ýokary hilli önümler bilen üpjün etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Longkou vermicelli” -niň professional önümçilik zawody hökmünde bu pudakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplan artykmaçlyklarymyza buýsanýarys.Adaty senetçilige we ösen enjamlara yzygiderli maýa goýmak bilen, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrýan ýokary hilli önümleri yzygiderli öndürip bileris.Tejribeli işgärler toparymyz, zawodymyzdan çykýan her bir wermiselliniň ýokary hilli bolmagyny üpjün etmäge bagyşlanýar.Çig maly seresaplylyk bilen gözlemekden başlap, çylşyrymly önümçilik prosesine çenli her ädim takyklyk we seresaplyk bilen amala aşyrylýar.
Adaty önümçilik usullarymyz, Longkou vermiselliniň her bir setiriniň tekiz, aýdyň bolmagyny üpjün edýär.Bu adaty usullaryň, häzirki zaman enjamlaryny ulanmak bilen iň oňat hilli wermiselli öndürmäge mümkinçilik berýändigine ynanýarys.
Mundan başga-da, hilimize zyýan bermezden has ýokary netijeliligi we önümçiligi gazanmaga mümkinçilik berýän önümçilik enjamlarymyza ep-esli maýa goýumlaryny goýduk.Zawodymyzdan çykýan her önümiň iň ýokary ülňülere laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hiliň berk gözegçilik çärelerini görýäris.
Sözümiziň ahyrynda, zawodymyzyň adaty senetçilige, ösen enjamlara we ökde işgärlere bolan ygrarlylygy Longkou vermiseliniň iň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär.Elmydama amallarymyzy gowulandyrmaga we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň