Hytaýyň iň ýokary derejeli Mung Bean Longkou Wermicelli

“Longkou Mung Bean Vermicelli” Hytaýyň adaty aşhanasy bolup, ýokary tehnologiýaly önümçilik enjamlary we berk hil dolandyryşy bilen arassalanan ýokary hilli kömelek noýbasyndan, arassalanan suwdan ýasalýar.Lýuksin iýmit kärhanasyýokary derejeli Mung Bean Vermicelli öndürýär.Mung Bean Vermicelli diňe bir sagdyn we amatly bolman, eýsem ýakymly tagamy we gurluşy hem bar.Onda halaýan souslaryňyzdan we ingredientleriň tagamlaryny siňdirmek üçin ajaýyp, ýöne çeýnen dokumasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Mung noýbasy we suw

Önümiň beýany

Longkou vermicelli, kömelek noýbasy krahmalyndan ýa-da nohut krahmalyndan ýasalan hytaý iýmitleriniň bir görnüşidir.Gündogar Şandong welaýatynyň Zhaoýuan şäherinden gözbaş alyp gaýdýan bu nepisligiň 300 ýyldan gowrak taryhy bar.
Şeýle hem Demirgazyk Wei neberesiniň döwründe ýazylan "Çi Min oa Şu" atly kitap bar, Longkou wermiselini ýasamak prosesini suratlandyrýar.
“Longkou vermicelli” näzik gurluşy we tagamlary gowy siňdirmek ukyby bilen meşhurdyr.Köplenç gyzgyn nokat, gowurmak we çorba ýaly tagamlarda düzüm hökmünde ulanylýar.Longkou vermiselli bilen öndürilen iň meşhur tagamlardan biri, wermiselliniň üstünde hödürlenýän gowrulan gowrulan etden we gök önümlerden ybarat "Garynjalar agaja çykýar".
“Longkou vermicelli” tagamly tagamlaryndan başga-da saglyga peýdalydyr.Olarda kaloriýa we ýag az, iýmit süýümi we belok köp.Şeýle hem, glýutsyz, glýuten allergiýasy ýa-da duýgurlygy bolanlar üçin ajaýyp wariant döredýär.
Häzirki wagtda “Longkou vermicelli” diňe bir Hytaýda däl, eýsem bütin dünýäde meşhurdyr.Aziýanyň supermarketlerinde giňden elýeterlidir we dürli tagamlarda lezzet alyp bolýar.
Wermiselli iň ýokary hilli ingredientler bilen ýasalýar we berk hil gözegçilik standartlaryna eýerýär.Müşderilerimiziň iň oňat önüm almagyny üpjün etmek üçin her ädimimizi edýäris.Iýmit howpsuzlygy iň möhüm meseledir we wermiselli emeli konserwantlardan, goşundylardan ýa-da reňklemekden azatdyr.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou Wermicelli, kömelek noýbasy krahmalyndan ýa-da nohut krahmalyndan ýasalan aýna naharydyr.Hytaý aşhanasyndaky bu meşhur düzüm çorbalarda, gowurmalarda, salatlarda we hatda desertlerde giňden ulanylýar.Longkou Wermicelli we ony nädip bişirmelidigi barada bilmeli zatlaryňyz.
“Longkou Vermicelli” satyn alanyňyzda aç-açan, galyňlygy birmeňzeş we haramlygy bolmadyk önüm gözläň.Guradylan vermiselini ýumşak we ýumşak bolýança 10-15 minut sowuk suwa batyryň.Artykmaç krahmaly aýyrmak üçin suwy döküň we naharlary akýan suwda ýuwuň.
“Dragon's Mouth Vermicelli” kaloriýasy az, glýutsiz we uglewodlaryň gowy çeşmesi.Şeýle hem demir, kalsiý we kaliý ýaly witaminlere we minerallara baý.
Longkou Wermicellini çorbada nädip bişirmeli?
Longkou Wermicelli näzik gurluşy we tagamlary siňdirmek ukyby sebäpli köplenç çorbalarda ulanylýar.Klassiki hytaý wermiselli çorbasyny taýýarlamak üçin, gök önümleri we belogy saýlap, wermisellini towuk ätiýaçlygynda 5 minut gaýnadyň.Dadyp görmek üçin soýa sousy, duz we ak burç ýaly tagam goşuň.
Longkou Wermicellini nädip garyşdyrmaly?
Bişen gowrulan Longkou Wermicelli, gapdal ýa-da esasy kurs hökmünde hödürlenip bilinýän meşhur tagam.Sarymsagy, sogan, gök önümleri biraz gyzýança ýokary otda saklaň.Düwürdilen wermiselini goşuň we naharlar tagam bilen deň derejede örtülýänçä birnäçe minut gowurmaly.Doly nahara öwürmek üçin towuk, kepir ýa-da tofu ýaly belok goşuň.
Sowuk wermiselli salatyny nädip ýasamaly?
Sowuk wermiselli salady, tomsuň yssy güni üçin ajaýyp tagamdyr.Wermisellini 5 minut gaýnadyň we bişirmek işini togtatmak üçin sowuk suwda ýuwuň.Naharlara ownuk käşir, hyýar we noýba ösümliklerini goşuň.Salaty soýa sousy, tüwi sirkesi, şeker, künji ýagy we çili pastasynyň garyndysy bilen geýiň.Dogralan nohut, silantro we hek pürsleri bilen bezeliň.
Sözümiň ahyrynda, Longkou Wermicelli, naharlaryňyza tekstura we tagam goşup bilýän aňsat bişirilýän, köpugurly maddadyr.Çorbada, gowurmaly ýa-da salatda isleseňizem, menýuda bolmaly sagdyn we lezzetli görnüş.

önüm (3)
önüm (2)
önüm (1)
önüm (4)

Saklamak

Ilki bilen Longkou vermiselini gurak we salkyn ýerde saklamak möhümdir.Çyglylyk we ýylylyk, wermiselliniň ýaramazlaşmagyna we galyndy bolmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin Longkou vermiselini göni gün şöhlesinden uzakda, salkyn we gurak ýerde saklamak maslahat berilýär.
Ikinjiden, çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermiselliniň täzeligini we hilini saklamak üçin dogry saklamak zerurdyr.Aboveokardaky maslahatlara eýerip, ýylyň dowamynda bu lezzetli we ýokumly hytaý nepisliginden lezzet alyp bileris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“Luxin Food” 2003-nji ýylda Hytaýyň Şandong şäheriniň antantaý şäherinde jenap OU uanuan-feng tarapyndan esaslandyryldy.Zawodymyz, Longkou vermiselliniň doglan ýeri bolan Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenarýaka şäheri Zhaoýuanda ýerleşýär.“Longkou vermicelli” -ni 20 ýyldan gowrak wagt bäri öndürip gelýäris we bu pudakda ýokary ussatlyk bilen abraý gazandyk."Iýmit öndürmek wy consciencedan bolmaly" diýen umumy filosofiýany esaslandyrýarys.
Longkou vermiselliniň hünärmen öndürijisi hökmünde zawodymyz Hytaý aşhanasynda meşhur bolan ýokary hilli wermiselli öndürmäge bagyşlanýar.
Biziň wezipämiz "Müşderilere gymmatly iýmit bilen sagdyn iýmit bermek we hytaý tagamyny dünýä getirmek".Biziň artykmaçlyklarymyz "Iň bäsdeş üpjün ediji, iň ygtybarly üpjünçilik zynjyry, iň ýokary önüm".
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Longkou vermiselliniň öndürijisi hökmünde birnäçe artykmaçlygymyz bar.Ilki bilen önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin tebigy çig mal ulanýarys.Wermiselimizi sagdyn we iýmäge ygtybarly edýän himiki goşundylary ýa-da konserwantlary ulanmaýarys.Ikinjiden, önümçilik işinde adaty senetlere we usullara eýerýäris.Tejribeli işçilerimiz, wermiselliniň her bir setiriniň seresaplylyk we tejribe bilen öndürilmegini üpjün etmek bilen, wermisellini ýasamagyň adaty endiklerini miras aldylar.
Üçünjiden, iň pes sargytlary kabul edýäris, bu müşderilerimiziň aşa köp sarp etmeginden ýa-da isrip etmeginden gorkman, zerur ýa-da näçe zerur bolsa sargyt edip biljekdigini aňladýar.Bu çeýeligi, köp mukdarda wermisellini talap edip bilmeýän kiçi göwrümli telekeçiler ýa-da şahslar üçin has özüne çekiji.
Mundan başga-da, müşderilerimize gaplamada öz markasynyň bolmagyna mümkinçilik berýän hususy bellik hyzmatlaryny hödürleýäris.Bu olara öz şahsyýetini kesgitlemäge we bazardaky bäsdeşlerinden tapawutlanmaga kömek edýär.
Ahyrynda, nahar taýýarlamagyň wy consciencedan döredýändigine berk ynanýarys.Bu ynamy göz öňünde tutup, diňe adamlaryň saglygy üçin peýdaly we ahlak gymmatlyklaryna eýerýän vermiselli öndürmäge borçlanýarys.
Gysgaça aýtsak, “Longkou vermicelli” tebigy çig mal, adaty usullardan peýdalanyp, ýokary hilli önümdir.Hil, hakykylyk we ahlak amallaryna ygrarlylygymyza buýsanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

20 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda azyk önümlerine bagyşlanýarys, indi bu ugurda ajaýyp hünärmenler.Täze önümleri özümiz ösdürip bilmek ukybymyz bar.
Müşderilerimiziň şahsy zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ajaýyp çözgütleri almagyny üpjün ederis.Biz diňe bir müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem garaşylýan zatlardan hem ýokarydyrys.
Işgärler biziň korporatiw keşbimizi görkezýärler.Dolandyryş toparymyz onlarça ýyllyk tejribäni ulanýar.
Önümçiligimiz iň oňat hilli kömelek noýbasy krahmalyny saýlamakdan başlaýar.Soňra wermiselliniň yzygiderli hil we gurluş taýdan bolmagyny üpjün etmek üçin ösen tehnologiýalary we enjamlary ulanýarys.Ourhli önümlerimiz arassa we arassaçylyk gurşawynda öndürilýär, olaryň sarp edilmegi üçin düýbünden howpsuzdygyny üpjün edýär.
Müşderilerimize mümkin boldugyça iň gowy hyzmaty bermäge borçlanýarys we zerurlyklaryna we talaplaryna düşünmek üçin olar bilen ýakyndan işleşip edýäris.Şahsy ýa-da täjirçilik maksatly bolsun, Longkou vermicelli önümlerimiz siziň garaşýanlaryňyza laýyk gelýär.
“Longkou vermicelli” -niň hünärmen öndürijisini gözleýän bolsaňyz, zawodymyz dogry saýlaw.Size tagamyňyzy kanagatlandyrjak we aşpezlik tejribäňizi artdyrjak ýokary hilli önüm hödürläp bileris.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň