Köpçülikleýin hytaýly Longkou Wermicelli

“Longkou vermicelli” hytaý aşhanasynda iň meşhur maddadyr we özboluşly gurluşy we tagamy sebäpli bütin dünýäde tanalýar.Longkou vermisellini tapawutlandyrýan zat, kömelek noýbasy krahmalyndan, nohut krahmalyndan we suwdan hiç hili goşundylar ýa-da konserwantlar bolmazdan ýasalmagydyr.“Lýuksin Azyk” adaty senetçilige, elde ýasalan, tebigy guratmaga, däp bolan bukja usulyna eýe bolýar.Düzümi çeýe we tagamy çeýnendir.Nahar bişirmek, gowurmak we gyzgyn gazana laýyk gelýär.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.Sagdyn we elýeterli tebigaty bilen islendik nahara ajaýyp goşundy!Wermiselini köp bahadan gowy bahadan üpjün edip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g ekt.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Nohut we suw

Önümiň beýany

Longkou vermicelli, baý taryhy bolan we dünýäde azyk höwesjeňleri tarapyndan halaýan adaty hytaý nepisligi.
Wermicelli ilkinji gezek "qi min yao shu" -da ýazga alyndy.Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenarýaka şäheri Zhaoýuandan gelip çykan Longkou vermicelli, Ming neberesinden bäri Hytaý aşhanasynda esasy orun eýeleýär.Wermiselli Longkou portundan eksport edilýändigi sebäpli oňa “Longkou vermicelli” diýilýär.
2002-nji ýylda LONGKOU VERMICELLI milli gelip çykyşy goragyny aldy we diňe Zhao ýuan, Longkou, Penglaý, Laýang we Laizhou önümlerinde öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen "Longkou vermicelli" diýip atlandyryp bolar.
Longkou vermicelli uzyn we ýüpek görnüşi, näzik gurluşy we islendik nahary doldurýan inçe tagamlary bilen meşhur boldy.Longkou vermicelli, güne guradylan mung noýba krahmalyndan ýasalýar.“Longkou vermicelli” ýasamak prosesi köp wagt talap edýär, çyglamak, ýuwmak we daňmak ýaly birnäçe ädim bar.
Longkou vermicelli meşhur we ajaýyp hili hökmünde tanalýar.Gowy çig mal, gowy howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebiti.Demirgazykdan deňiz şemaly, wermisellini çalt guradyp bolýar.
Sözümiň ahyrynda, hytaý Longkou vermiselli, baý taryhy we adaty taýýarlyk usuly bolan Hytaý aşhanasynda gymmatly iýmit önümidir.Onuň näzik gurluşy we inçe tagamlary ony islendik tagamyň köp taraply düzümine öwürýär.Saglyk üçin peýdalary, üýtgeşik tagamy we gurluşy bilen birlikde, ony dünýäde iýmit höwesjeňleriniň arasynda meşhur saýlaýar.
Planşetiň ulanylyşyna materiallardan dürli tagamlar we paketler berip bileris.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou Wermicelli, mung noýbasy krahmalyndan ýasalan hytaý iýmitleriniň bir görnüşidir.Öýlerde we myhmanhanalarda gyzgyn nokat, sowuk tagam, çorba we gowurma ýaly dürli aşpezlik taýýarlyklary üçin giňden ulanylýar.
Gyzgyn nokada gezek gelende, Longkou Wermicelli çorbanyň tagamyny wasp edýän ajaýyp we zerur maddadyr.Wermiselli nahar bişirmezden ozal 10-15 minut gyzgyn suwa batyryp, ahyryna çenli gyzgyn nokada goşmaly.Wermiselli çorbanyň tagamlaryny siňdirýär we saçagyň umumy tagamyny ýokarlandyrýar.
Salatlar ýaly sowuk tagamlar, yssy tomusda Longkou Wermicelliden lezzet almagyň ajaýyp usulydyr.Wermiselli gaýnadyp, ýakymly we serginlediji tagam döretmek üçin soýa sousy, sirke, künji ýagy, ownuk sarymsak we çili pastasy ýaly ýakymly tagamlar bilen garylyp bilner.
Longkou Wermicelli hem çorbalar üçin ajaýyp maddadyr.Longkou Wermicelli bilen tebigy çorba, et ýa-da gök önüm çorbalary örän tagamly.Wermiselli ysmanak, karam ýa-da käşir ýaly gök önümler bilen birlikde towuk ýa-da doňuz çorbasy bilen bilelikde berilýär.Çorba we gök önümler vermiselini goşmazdan ozal bişirilýär, ony bişirmezden ozal gyzgyn suwa batyrmaly.
Ahyrynda, gowurmak, Longkou Wermicellini taýýarlamagyň başga bir meşhur usulydyr.Wermiselli üç minut töweregi gaýnadylmaly, soňra gök önümler, et ýa-da deňiz önümleri bilen çeňňege zyňmaly.Oyster sousy, soýa sousy we künji ýagy ýaly dürli ýakymly zatlaryň goşulmagy tagamy hasam lezzetli edýär.
Sözümiň ahyrynda, Longkou Wermicelli öýlerde we myhmanhanalarda aşpezlik taýýarlyklarynyň köpüsinde ulanylyp bilinýän köpugurly we lezzetli maddadyr.Wermisellini dogry bişirmek we taýýarlamak umumy tagam goşýar we nahar iýmek tejribesini ýokarlandyrýar.Gyzgyn nokat, sowuk tagam, çorba ýa-da gowurma bolsun, Dragon Mouth Vermicelli ajaýyp nahar berýär.

önüm (4)
Lomaý gyzgyn gazan nohut Longkou Wermicelli
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

“LuXin Food Co., Ltd.” Longkou vermiselliniň professional öndürijisidir.2003-nji ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz bu adaty hytaý azyk önüminiň öňdebaryjy öndürijisine öwrüldi.Döredijimiz jenap Ou uanuanfengiň azyk senagatynda 30 ýyldan gowrak tejribesi bar we müşderilerimizi ýokary hilli we sagdyn önümler bilen üpjün etmek ýörelgesinde kompaniýamyzy gurdy.
Hünärmen öndüriji hökmünde biziň wezipämiz berk saglyk we howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda Longkou vermicelli öndürmek.Önümlerimiziň hemmesiniň zyýanly goşundylardan we konserwantlardan azat bolmagyny üpjün etmegi maksat edinýäris.Müşderilerimize sagdyn iýmitlenmegiň bir bölegi bolan tagamly we ýokumly iýmitler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris.
Azyk öndüriji hökmünde jogapkärçiligimize çynlakaý çemeleşýäris.Önümçilik amallarymyz azyk önümçiliginiň iň ýokary ülňülerine laýyk gelýär we önümlerimiziň hiline berk gözegçilik edýäris.Hytaýyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi tarapyndan tassyklanyldy we önümlerimiz azyk önümçiligi üçin ähli milli standartlara laýyk gelýär.
Şeýle hem kompaniýamyz daşky gurşawy goramagy maksat edinýär.Galyndylary azaltmak we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin ösen tehnologiýany ulanýarys.Şeýle hem materiallary mümkin boldugyça gaýtadan işleýäris we daşky gurşawa ýetirýän täsirimizi azaldýarys.
Kärhananyň wezipesi we jogapkärçiligimiz bilen, jemgyýete we daşky gurşawa goşant goşmak bilen ýokary hilli önümler bilen üpjün etmegi dowam etdireris.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

Biziň güýjümiz adaty ussatlygy miras almak, tebigy çig mal ulanmak we ýokary hilli önüm öndürmek üçin ajaýyp topar bilen işlemekdir.Öňdebaryjy “Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde bu elementleri birleşdirip, müşderilerimiziň isleglerine laýyk gelýän önümleri eltip bilýändigimize buýsanýarys.
“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde, ýokary hilli önüm öndürmek üçin tebigy çig maldan peýdalanmagyň möhümdigine düşünýäris.Müşderilerimiziň iň oňat hilli önümleri almagyny üpjün etmek üçin elýeterli iň täze maddalary ulanýarys.Önümlerimizi öndürmek üçin ulanylmazdan ozal, her bir ingredientiň ýokary standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik bar.
Önümçilik işimiz adaty senetçiligiň esasynda gurulýar.Önümlerimizi döretmek üçin adaty usullary ulanmak bilen buýsanýarys.Toparymyz, vermicelli we beýleki önümleri adaty usullary ulanmak sungatyny özleşdiren ýokary hünärli senetçilerden ybarat.Bu bize özboluşly we lezzetli we häzirki zaman önümçilik usullary bilen köpeldip bolmajak aýratyn tagamly önümleri döretmäge mümkinçilik berýär.
Biziň güýjümiziň toparymyzyň hiline baglydygyna ynanýarys.Toparymyz ýokary hilli önüm öndürmäge höwesi bolan aýratyn adamlardan durýar.Önümlerimiziň özümiziň kesgitlän ýokary standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýärler.Toparymyz, wermiselli önümçiligi boýunça hünärmenlerden ybarat bolup, mümkin boldugyça iň oňat önümleri öndürmek üçin bilimlerini we tejribelerini ulanmagy ýüregine düwýär.
“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde ýokary hilli önüm öndürmek diňe bir iň oňat çig mal ulanmak ýa-da iň ökde topar bolmak bilen çäklenmeýär.Bu elementleriň hemmesini birleşdirmek we täsirli, täsirli we mümkin boldugyça iň oňat önümleri öndürmäge ukyply bir prosese eýe bolmak hakda.Önümlerimizi hiline zyýan bermezden netijeli öndürmäge mümkinçilik berýän häzirki zaman önümçilik enjamlaryna köp maýa goýduk.
Önümlerimiz diňe bir tagam taýdan däl, eýsem hil taýdan hem bazardaky iň oňat bolmak bilen meşhurlyk gazandy.Önümlerimiziň dünýädäki wermiselli üçin bize bil baglaýan we bize bil baglaýan adamlar tarapyndan gözlenýändigine buýsanýarys.
Sözümiziň ahyrynda, güýjümiz adaty ussatlygy tebigy çig mal we ýokary hilli önüm öndürmek üçin ajaýyp topar bilen birleşdirmek ukybymyzda durýar.“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde mümkin boldugyça iň oňat önümleri öndürmäge borçlanýarys we wermiselli önümçilik pudagynda öňdäki hatarda galmagymyzy üpjün etmek üçin toparymyza we enjamlarymyza maýa goýmagy dowam etdireris.Şeýlelik bilen, iň oňat hilli wermiselli önümleri gözleýän bolsaňyz, bize jaň ediň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Wermiselli öndürijini saýlamak barada aýdylanda, bir kärhana tejribe, hyzmatyň hili, bahalar we elýeterli hyzmatlar ýaly birnäçe faktorlary göz öňünde tutmalydyr.“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar, müşderilerimize iň oňat önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin ulanýarys.OEM-i kabul edýäris we müşderilerimiziň iň oňat bahany we amatlylygy alýandygyna göz ýetirmek üçin bir nokatly hyzmat hödürleýäris.Aşakda kompaniýamyzy saýlamagyň käbir sebäpleri bar.
1. Tejribe
Toparymyz “Longkou vermicelli” öndürmekde ýigrimi ýyldan gowrak tejribe toplady.Netijede, bahalarymyzy bäsdeşlik edip saklamak bilen, ýokary hilli önüm öndürmäge kömek edýän ýokary hilli işleýän ulgam aldyk.Biziň tejribämiz, iň häzirki zaman enjamlarymyz we tehnologiýalarymyz bilen bilelikde, tagamy, gurluşy we ýokumlylygy boýunça özboluşly wermiselli önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär.Biziň bilen hakyky Longkou vermiselliniň tagamyndan lezzet alarsyňyz.
2. OEM-i kabul ediň
Her bir işiň özboluşly önüm zerurlyklaryna we aýratynlyklaryna eýedigine düşünýäris.Şonuň üçin müşderilerimiziň takyk talaplaryna laýyk gelýän çözgütleri özleşdirmek üçin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.Gözleg we gözleg toparymyz, müşderilerimiz bilen başga ýerde tapyp bolmajak önümleri öndürmek üçin işleýär.Wermiselli önümleriňiziň wegetarian, glýutsiz ýa-da belok köp bolmagy üçin zerur bolsa-da, toparymyz islegleriňizi kanagatlandyrar.Bu, müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary hil bilen zerur zatlary almagyny üpjün edýär.
3. Ajaýyp hyzmat
“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde çalt, takyk we netijeli hyzmatlar bilen buýsanýarys.Müşderi hyzmatynyň wekilleriniň aýratyn topary bar, olar siziň soraglaryňyza jogap bermek, müşderileriň arzalaryna gatnaşmak we 24 sagadyň dowamynda jogap bermek üçin ýadawsyz işleýärler.Ippingük daşaýan toparymyz, sargydyňyzyň gaýtadan işlenmegini we barmaly ýeriňize derrew iberilmegini üpjün edýär.Mundan başga-da, satuwdan soň hem müşderilerimiziň kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin satuwdan soňky goldawy hödürleýäris.
4. Iň oňat baha
Satyn almak kararlary kabul edilende bahanyň möhüm hereketlendiriji bolandygyna düşünýäris.Önümlerimiziň we hyzmatlarymyzyň hiline zyýan bermezden, bazardaky iň oňat bahalary hödürlemäge çalyşýarys.Netijeli önümçilik ulgamymyz, ýokary hilli önümleri elýeterli bahadan eltip biljekdigimizi üpjün edýär we müşderilerimiz üçin tygşytly wariant edýär.

5. Bir nokatly hyzmat
“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde müşderilerimiz üçin sargyt işini ýönekeýleşdirýäris.Müşderilerimiziň sargytlaryny göni zawodymyzdan öndürmek, gaplamak we ibermegi öz içine alýan bir dükan hyzmatyny hödürleýäris.Belli bir gaplama materialy, ýöriteleşdirilen bellik ýa-da belli bir iberiş usuly gerek bolsa, toparymyz hemme zady çözer.Müşderilerimiziň egninden ýük alyp, olara rahat we kynçylyksyz sargyt bermek bilen buýsanýarys.
Sözümiň ahyrynda, 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribesini hödürleýän, OEM sargytlaryny kabul edýän, ajaýyp hyzmaty hödürleýän, iň oňat bahalary hödürleýän we bir nokatly hyzmat hödürleýän wermiselli öndürijini gözleýän bolsaňyz, biz jogap bereris.Bize jaň ediň we vermicelli önüm arzuwlaryňyzy amala aşyrmaga kömek edeliň.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň