El bilen ýasalan Mung Bean Longkou Wermicelli

Longkou Mung Bean Vermicelli, Hytaýyň adaty nepisliginiň bir görnüşidir.“Longkou vermicelli”, elde ýasalan usullaryň ulanylmagyna köp bil baglap, inçe tagamy we nepis gurluşy bilen bellenýär.Önüm hrustal-arassa görnüşi, çeýe gurluşy we ýakymly tagamy bilen meşhurdyr.“Luxin Foods”, talaplaryňyza laýyk gelýän ajaýyp önümi almagyňyzy üpjün etmek üçin, köp lomaý bahadan dürli gaplama opsiýalary bilen elde öndürilen kömelek Longkou Wermicelli hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

önüm wideosy

Esasy maglumatlar

Haryt görnüşi Däneli galla önümleri
Gelip çykan ýeri Şandong Hytaý
Marka ady Geň galdyryjy Wermicelli / OEM
Gaplamak Torba
Baha A.
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Stil Gurady
Däneli dänäniň görnüşi Wermicelli
Haryt ady Longkou Wermicelli
Daş görnüşi Halfarym dury we inçe
Görnüşi Gün gurady we maşyn gurady
Şahadatnama ISO
Reňk Ak
Bukja 100g, 180g, 200g, 300g, 250g, 400g, 500g we ş.m.
Nahar bişirmek wagty 3-5 minut
Çig mal Nohut we suw

Önümiň beýany

Hytaý dilinde Longkou vermicelli, Hytaýyň Şandong welaýatynyň Zhaoýuan şäheriniň aýratynlygy.Longkou vermicelli, biziň eramyzyň 6-njy asyrynda ýazylan gadymy hytaý kitabyndan "Çi min oa shu" -dan gözbaş alyp gaýdýar.
Kitaba görä, Longkou vermiselliniň reseptini imperatoryň aşpezi Demirgazyk Wei neberesi döwründe döredipdir.Nahar gaty meşhur bolup, tutuş ýurda ýaýrady.Häzirki wagtda “Longkou vermicelli” önümiň milli geografiki görkezijisi hökmünde ykrar edilen meşhur nepislikdir.
Longkou vermicelli, ýugrulan we inçe, näzik süýümlere çekilen kömelek noýbasy krahmaly ýa-da nohut krahmaly bilen ýasalýar.Soňra ýüpler güne guradylýar we gysga böleklere bölünýär.Alnan wermiselli ýumşak we ýüpek bolup, birneme çeýnendir.
“Longkou vermicelli” salatda zyňylan, gök önümler we et bilen gowrulan ýa-da ýakymly çorbada bişirilen ýaly dürli usullar bilen hödürlenip bilner.Köplenç gysga ýa-da gyrgyç ýaly deňiz önümleri ýa-da kömelek we käşir ýaly gök önümler bilen jübütlenýär.
Sözümiň ahyrynda, Longkou vermicelli Hytaýda uzak we gatly taryhy bolan tagamly we üýtgeşik tagam.Onuň näzik gurluşy we köp taraplylygy ony ýerli ýaşaýjylaryň we myhmanlaryň arasynda halaýan edýär we gelip çykyşynyň Milli geografiki görkezijisi hökmünde ykrar edilmegi, hiline we hakykylygyna täsir edýär.“Longkou vermicelli” -ni synap görmek mümkinçiligi bolan her bir adam artykmaçlykdan peýdalanmaly we her dişlemäni lezzet almaly.Bu amatly we islän wagtyňyz lezzet alyp bilersiňiz.Garyndaşlaryňyz we dostlaryňyz üçin gowy sowgat.
Planşetiň ulanylyşyna materiallardan dürli tagamlar we paketler berip bileris.

Hytaý zawody Longkou Wermicelli (6)
Gyzgyn satuw Longkou garylan noýba Wermicelli (5)

Iýmitlenme faktlary

100 gr başyna hyzmat etmek

Energetika

1527KJ

Fatag

0g

Natriý

19mg

Uglewod

85.2g

Belok

0g

Nahar bişirmek ugry

Longkou Wermicelli ýaşyl noýba krahmalyndan ýa-da nohut krahmalyndan ýasalýar we Hytaýyň Şandong welaýatynyň kenarýaka Zhaoýuan şäherinden.“Longkou vermicelli” ýüpek dokumasy we ýakymly tagamy bilen meşhur bolup, köp hytaý reseptlerinde esasy zat bolýar.
Longkou vermicelli-den lezzet almagyň köp usuly bar;çorbalarda, gowurmalarda, gyzgyn küýzelerde we hatda salatlarda hem ulanyp bilersiňiz.Ajy tagamlar üçin ajaýyp, sebäbi gyzdyryp, goýy tagamlary saklap bilýän dokumasy bar.Lighteňil we özüne çekiji tagamy halaýanlar üçin täze gök önümler we ýeňil köýnek bilen sowuk tagam taýýarlamaga synanyşyň.
“Longkou vermicelli” -den lezzet almagyň iň meşhur usullaryndan biri, çorbanyň ýakymlylygyny siňdirip, ýumşak we ýumşak bolýan gyzgyn gazanda.Wermiselli gök önümler we çalt we lezzetli nahar üçin öz saýlan belogyňyz bilen birleşdirilip bilinýän gowurmalarda-da ajaýyp.
Longkou vermiselini ulanmagyň ýene bir täsin usuly çorbada.Nahar bişirmek üçin aňsatdygyny aýtman, arassa çorbanyň içine biraz tekstura we tagam goşmak üçin ajaýyp.Wermisellini çorbanyňyza goşmazdan ozal birnäçe minutlap ýyly suwa batyryň.
“Longkou vermicelli” bişirilende, örän çalt, köplenç iki-üç minut bişirýändiklerini bellemelidiris.Olary aşa almaň, ýogsam olar hapa bolup, gurluşyny ýitirer.Nahar tagamyny saklamak üçin nahar bişirilýänçä, saçagyňyza nahar goşmaga synanyşyň.
“Longkou vermicelli” köpleriň göwnünden turýan tagamdyr we meşhurlygy olara “National Geographic Sign” belliginiň berilmegine sebäp boldy.Şonuň üçin indiki gezek saçagyňyza goşmak üçin özboluşly we ýakymly bir zat gözläniňizde, Longkou vermicelli synap görüň!

önüm (4)
Lomaý gyzgyn gazan nohut Longkou Wermicelli
önüm (1)
önüm (3)

Saklamak

Otagyň temperaturasynda salkyn we gurak ýerlerde saklaň.
Çyglylykdan, üýtgäp durýan materiallardan we güýçli yslardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

Gaplamak

100g * 120 sumka / ctn,
180g * 60 sumka / ctn,
200g * 60 sumka / ctn,
250g * 48 sumka / ctn,
300g * 40 sumka / ctn,
400g * 30 sumka / ctn,
500g * 24 sumka / ctn.
Mung noýbasy vermiselini supermarketlere we restoranlara eksport edýäris.Dürli gaplamak kabul ederliklidir.Aboveokardakylar häzirki gaplaýyş usulymyz.Has köp stil gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.OEM hyzmatyny edýäris we sargyt etmek üçin edilen müşderileri kabul edýäris.

Biziň faktorymyz

2003-nji ýylda jenap Ou uanuanfeng tarapyndan döredilen “Luxin Food” iň ýokary hilli “Longkou vermicelli” öndürmäge borçlandy.“Lýuksinde” iýmit öndürmek diňe bir iş däl, eýsem müşderilerimiz üçinem jogapkärçilikdir diýip hasaplaýarys.Şonuň üçin her bir işimizde hil we dogruçyllygy hemişe ileri tutýarys.
Toparymyz önümlerimiziň howpsuz, sagdyn we lezzetli bolmagyny üpjün etmek üçin ýadawsyz işleýär.Müşderilerimize Hytaýdan ýa-da başga ýurtlardan bolsun, iň oňat we iň ygtybarly azyk önümleri bilen üpjün edýändigimize buýsanýarys.
“Luxin Food” -da hyzmatdaşlygyň üstünlik gazanmagyň açarydygyna ynanýarys.Hyzmatdaşlarymyz we müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlykda öz işimizi ösdürip, elýeterliligimizi giňeltmegi başardyk.Hemmelere peýdaly boljak win-win hyzmatdaşlygynyň bir bölegi bolanymyza begenýäris.
Hil we dogruçyllyk baradaky ygrarlylygymyz bizi aýratynlaşdyrýar we ýakyn ýyllarda müşderilerimize hyzmat edip bileris diýip umyt edýäris.
1. Kärhananyň berk dolandyryşy.
2. Işgärler seresaplylyk bilen işleýärler.
3. Ösen önümçilik enjamlary.
4. selectedokary hilli çig mal saýlandy.
5. Önümçilik liniýasyna berk gözegçilik.
6. Oňyn kompaniýa medeniýeti.

hakda (1)
hakda (4)
hakda (2)
hakda (5)
hakda (3)
hakda

Biziň güýjümiz

“Longkou vermicelli” önüm öndürijisi hökmünde bu pudakda köp ýyl bäri işleýäris.Müşderilerimize ýokary hilli önümler hödürlemäge mümkinçilik berýän wagtyň geçmegi bilen başarnyklarymyzy we tejribämizi artdyrdyk.Toparymyz iň oňat önümi bermäge ygrarly tejribeli hünärmenlerden durýar.
Wermiselli önümlerimiz yzygiderli ýokary hilli.Wermiselliniň her partiýasynyň ýokary standartlarymyza laýyk gelmegini üpjün edip, önümçilik işimize buýsanýarys.Önümlerimiz diňe iň oňat maddalary ulanmak bilen öndürilýär, netijede ýumşak, ýylmanak we lezzetli wermiselli bolýar.
Önümlerimiziň ýokary hiline garamazdan, bahalarymyzda bäsdeşlik edýäris.Müşderilerimiziň elmydama pullary üçin iň oňat bahany gözleýändiklerine düşünýäris we ikisiniň hem isleglerine laýyk gelýän we býudjetlerine laýyk gelýän önümleri hödürlemäge çalyşýarys.Bahalarymyz elýeterli we dürli býudjetlere we talaplara laýyk önümleri hödürleýäris.
Müşderini kanagatlandyrmaga ygrarlylygymyzy görkezmek üçin, vermiseliniň mugt nusgalaryny hödürleýäris.Bu, potensial müşderilerimize satyn almazdan ozal önümlerimizi synap görmäge mümkinçilik berýär.Müşderilerimize satyn almalary barada habarly karar bermäge mümkinçilik berýänligi sebäpli, bu müşderiniň kanagatlanmagyny üpjün etmegiň möhüm bölegi diýip hasaplaýarys.
Netijede, toparymyz iň uly baýlyklarymyzyň biridir.Edýän zatlaryna höwesli ökde we tejribeli hünärmenler toparymyz bar.Toparymyz, her bir müşderiniň zerur ünsi we kömegi almagyny üpjün etmek üçin ajaýyp müşderi hyzmatyny bermäge bagyşlanýar.
Sözümiziň ahyrynda, “Longkou vermicelli” öndüriji hökmünde kuwwatymyz köp ýyllyk önümçilik tejribämizde, ýokary hilli önümlerde, bäsdeşlik bahalarynda, mugt nusgalarda we ajaýyp toparda durýar.Müşderilerimize mümkin bolan iň oňat önümi bermäge borçlanýarys we munuň wermiselli önümlerimiziň hilinde görkezilýändigine ynanýarys.Biz siziň bilen işleşmäge we mümkin boldugyça iň gowy hyzmat we önümler bilen üpjün etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde ýokary hilli önümleri, adaty ussatlygy, ösen tehnologiýa we enjamlar we ajaýyp hyzmaty bilen müşderileriň ykrar etmegine eýe bolduk.Döwrebap enjamlary we iň täze tehnologiýalary goşmak bilen tebigy çig mallary we adaty usullary ulanyp, köklerimize wepaly bir kompaniýa bolanymyza buýsanýarys.Köne dünýä tejribesiniň we häzirki zaman öňegidişlikleriň bu utgaşmasy bizi bu pudakda öňdebaryjy ada öwürýär we sarp edijiler üçin iň oňat saýlanýar.
Müşderileriň ýyl-ýyldan bize gaýdyp gelmeginiň esasy sebäplerinden biri, tebigy çig maldan peýdalanmak borjumyzdyr.Wermiseliniň hiliniň ulanýan maddalarymyzdan başlanýandygyna düşünýäris, şonuň üçin diňe ýokary hilli çig mallary üns bilen alýarys.Wermiselli, zyýanly himiki maddalardan ýa-da goşundylardan azat bolmagyny üpjün edip, arassa kömelek noýbasyndan ýasalýar.Tebigy çig mallary ulanmak bilen önümlerimiz diňe bir müşderilerimiz üçin sagdyn bolman, eýsem has ýokary tagam we gurluş üpjün edýär.
Productsöne önümlerimizi diňe bir täsir galdyrýan tebigy çig mal däl, eýsem biziň ussat toparymyz we olaryň adaty ussatlygydyr.Önümçilik işimiz köp el işlerini öz içine alýar we ussat ussalarymyz we zenanlarymyz ajaýyp wermisellini döretmek üçin birnäçe onýyllyklaryň dowamynda başarnyklaryny artdyrdylar.Düzümi we tagamy deň bolmaz ýaly.Netijede, bütin dünýäde müşderiler tarapyndan halaýan önüm.
Elbetde, hatda adaty usullarymyz bilen hem iň täze tehnologiýany önümçilik işimize ornaşdyrmagyň möhümdigine düşünýäris.Hiline laýyk gelýän we iň ýokary ülňülere laýyk gelýän wermiselli öndürmek üçin iň täze enjamlara we täzeliklere köp maýa goýduk.Döwrebap gaýtadan işleýän we guradyjy ulgamlarymyz, önümlerimiziň iň ýokary arassaçylyk we howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýän mahaly tebigy tagamyny we iýmitleniş aýratynlyklaryny saklamagyny üpjün edýär.
Emma wepaly müşderileri özüne çekmek üçin ajaýyp önümler ýeterlik däl - ajaýyp hyzmat hem möhümdir.Toparymyz, ilkinji gözleginden başlap, önümleriniň eltilmegine çenli her bir müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.Önüm tekliplerini berýärmi, soraglara jogap berýärmi ýa-da satuwdan soň goldaw berýärmi, toparymyz müşderilerimiziň kanagatlanmagyny we begenmegini üpjün etmek üçin ýokary derejä çykýar.
Sözümiziň ahyrynda, tebigy çig malyň, adaty senetçiligiň, ösen tehnologiýanyň we ajaýyp hyzmatyň utgaşmasy, ýokary hilli wermiselli önümleri gözleýän her bir adam üçin iň oňat saýlawy edýär diýip hasaplaýarys.“Longkou Vermicelli” öndürijisi hökmünde dünýädäki müşderiler tarapyndan halaýan önümi döretmek üçin iki dünýäniň iň gowularyny - adaty tejribe we häzirki zaman innowasiýalaryny birleşdirýäris.Sagdyn, lezzetli nahar gözleýärsiňizmi ýa-da menýuda täze tagam tejribesini hödürlemek isleýärsiňizmi, vermiseliniň siziň garaşyşlaryňyzdan has ýokary boljakdygyna ynanýarys.Onda näme üçin bizi saýlamaly?Sebäbi hil, ussatlyk we hyzmat etmek borjumyz bu pudakda deňi-taýy ýok.

* Biz bilen işlemek aňsat bolar.Gözlegiňize hoş geldiňiz!
Gündogardan synap görüň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň