Longkou Wermicelli, Zhaoyuan ýasaldy

Zhaoyuan City Longkou Wermicelliniň doglan ýeri we esasy önümçilik meýdançasy, Longkou Wermicelliniň elde ýasalan önümçilik usuly Zhaoýuan halky tarapyndan oýlanyp tapylan we 300 ýyldan gowrak wagt bäri miras galan we ulanylýan medeni mirasdyr.1860-njy ýylda bu usulyň önümçiligine bil baglaýan Zhaoýuan Wermiselli gämi bilen daşamak üçin Longkou tarapyndan ýüklenip başlandy, şonuň üçin Longkou Wermicelli ady bilen hem tanalýar we şu wagta çenli ýerli ilat Wermisellini öndürmek üçin nohut we kömelek noýbasyny ulanmagy makul bilýär.Şu wagta çenli ýerli ilat nohutdan we kömelek noýbasyndan ýasalan wermiselini has gowy görýärler.

"Adaty talaplara laýyklykda, ýerli suw çeşmelerini we mikrob gurşawyny ulanyp, nohut we kömelek noýbasy bilen öndürilen wermiselli, Longkou vermicelli diýip atlandyryp bolar."Köp adam üçin nohut ýaşyl, ýöne aslynda sary we ak reňkde bolýar.Ownuk sary nohut, nädip gaýtadan işlenip, hrustal arassa vermiselli öndürilýär?

Wermiselli sekiz esasy aşhananyň hemmesinde tapyp bolýar we aşpezler ony gowy görýärler, sebäbi jübütlenen maddalaryň tagamlaryny aňsatlyk bilen siňdirip bilýän ýönekeý material.Adaty tehnikada, wermiselliniň önümçiligi, el bilen işleýän üç sany prosese bölünýär, süzmek, syzmak we gün guradyjy wermiselli, noýba üýşürmek, üwemek, süzmek, wermiselli almak, batlamak, galyňlaşdyrmak, wermiselli syzmak, wermisellini dolandyrmak we gün guradýan wermisellini dolandyrmak we ş.m. bularyň hemmesi degmek, duýmak we beýleki duýgy tejribelerine esaslanýar.Önümiň hilini üpjün etmek üçin çig maldan başlap, ähli gözegçilik prosesiniň önümçiligine çenli ösen mehanizasiýa, zawod we standartlaşdyrylan önümçiligi ulanýan LUXIN iýmiti, hasyllylygy hem ep-esli ýokarlanýar.

“Käbir döwrebap enjamlaryň ulanylyşy aýdylsa-da, asyl işinden ýüz öwürmedik, diňe janköýerlerimizi öndürmek üçin dolandyryş usulyny standartlaşdyrmak, gözegçilik usulyny sanlaşdyrmak ýaly häzirki enjamlar we ýüze çykaryş serişdeleri bilen. Üýtgedip gurmak, zawody täzeden döretmek we özgertmeleri senagatlaşdyrmak boýunça adaty material we medeni önümler üçin seminar. "Wermiselliniň önümçilik prosesinde krahmalyň ulanylyş tizligini ýokarlandyrmak üçin enjamlara we beýleki döwrebap enjamlara bil baglamak, önümçiligiň hilini üpjün etmek üçin has içgin, şeýle hem taýýar önümleriň zawoddan çykmak wagtyny ep-esli gysgaldýar. .Zhaoyuan, Hytaýdaky Longkou vermiselliniň iň uly önümçilik bazasy hökmünde Hytaýda we dünýäniň 50-den gowrak ýurdunda we sebitinde gowy satylýan 200,000 tonnadan gowrak Longkou vermisellini öndürýär.


Iş wagty: Iýul-18-2023