Nohut vermiselini nädip saýlamaly

Nohut vermiselli adaty hytaý iýmitidir, wermiselli dykyz we saklamak aňsat, köp adamyň öýünde möhüm maddalaryň biridir.Qualityokary hilli nohut vermiseli nohut krahmalyndan we suwdan hiç hili goşundysyz ýasalýar, tagamly we ýokumly, adam bedeni üçin zerur bolan dürli maddy maddalary öz içine alýar we halk köpçüliginiň saçagynda ýakymly tagam.

Iýmitlenmek we lezzetli iýmek üçin gowy vermiselli, şonuň üçin käbir saýlama usullaryny özleşdirmeli, esasanam nädip saýlamaly?

Ilki bilen el duýgusy.Gowy nohut vermiselli ýumşak, çeýe, birmeňzeş galyňlygy duýýar, parallel barlar ýok.

Ikinjiden, ys.Nohut vermiselini alyň we göni ys alyň, wermisellini gyzgyn suwa birnäçe salym siňdiriň we ysyny alyň.Gowy wermiselliniň ysy we tagamy adaty, hiç hili yssyz.Qualityaramaz hilli janköýerler köplenç galyndy, turş we beýleki daşary ýurt tagamy bilen.

Üçünjisi dokumadyr.Qualityaramaz hilli vermiselli çeýnende “gümürtik” duýga eýe, ýagny gum we toprak bar.Adatça, un ýa-da beýleki pes bahaly doldurgyç janköýerleri, belok ýanýan ysy we tüssäni öndürmek üçin aňsat ýakýarlar, janköýerlere goşundylar goşýarlar ýa-da arassalanan krahmal janköýerleri bilen ýasamak aňsat däl we galyndy bölejikleriň gaty köp bolmagy aňsat. .

Dördünjisi, reňk kesgitlemek usulydyr.Wermiselliniň reňkini we ýalpyldawuklygyny duýgur kesgitlemek üçin önümi ýagty ýagtylygyň aşagynda gös-göni synlap bolýar we oňat wermiselli ýalpyldawuk ak reňkde bolmaly.Garyp janköýerler birneme goýy ýa-da birneme açyk goňur, birneme ýalpyldawuk, hili pes janköýerler, wermiselli çal reňkde, ýalpyldawuk hadysa ýok.

Sarp edijiler üçin adaty söwda merkezlerinden we has uly bazarlardan satyn almagy saýlamaly, uly dükanlar has resmi satyn alyş kanallary, haryt satyn almakda has berk barlaglar.Gaplamanyň güýçli, arassa we owadan gaplamalara zawodyň ady, zawodyň salgysy, önümiň ady, önümçiligiň senesi, ýaramlylyk möhleti, ingredientler we beýleki mazmun bilen bellik edilmelidigine göz aýlaň.


Iş wagty: Iýul-18-2023