Nohut vermiselli bilen kömelek noýbasy vermiselini nädip tapawutlandyrmaly

Ilki bilen çig malyň iki önümi kömelek nohut;ikinjiden, olaryň iýip bolýan täsiri başga, kömelek noýba wermiselliniň esasy wezipesi tomus yssysyny we detoksifikasiýasyny ýok etmekde rol oýnamak, dürli iýmit süýümine, beloga we dürli minerallara baý nohut wermiselli. has aýdyňdyr.Mundan başga-da, olaryň dürli tagamlary bar.Nohut vermiselli has tagamly;ýaşyl noýba vermiselli, hoşboý ysly we ýakymly, ýylmanak we serginlediji, ýokumly, ýokary bahasy.

Nohut vermiselli wermiseliniň bir görnüşidir, nohut krahmalyndan ýasalan we çygly we gury iki görnüşe bölünýän ýüpek iýmitiň bir görnüşi: ýerli täze satuwda çygly wermiselli, iýmek üçin suwuň saçlary bilen gury wermiselli sowuk ýa-da çorba, et we gök önümler amatly.Birmeňzeş tagamly Wermiselli we vermiselli, ýagny wermiselli diýlip atlandyrylýan Ming neberesiniň öň ýanynda galyň we inçe arasynda tapawut bar.Standartyň arasyndaky tapawut, ýüpek üçin diametri 0,7 millimetrden köp, janköýerler üçin kiçi.

Nohut vermiselli esasan gowurmak we sowuklamak üçin amatlydyr.Wermiselliniň esasy düzümi krahmal bolany üçin, hemişe gowurmagy talap edýän, gowrulanda gowurmak aňsat.Şonuň üçin gowurmak we döwmek aňsat bolmaz ýaly, arassalaýjy vermiselini ulanyň.Nohut gowy saýlaw.Kristal we ýylmanak, esasanam nahar bişirmekde beýleki maddalaryň tagamlaryny siňdirmekde ökde bolmagy bilen bellidir.Agaçdaky garynjalar ýaly ýagly sygyr wermiselli güle, sarymsak wermiselli bugly gabyklar nusgawy tagamlar, üstesine-de, çorba, şabu-şabu gyzgyn küýzesi hem aýrylmaz wermiselidir.

Bu ikisiniň arasyndaky tapawutlar.Mundan başga-da, kömelek noýbasy bagry gorap we belogyň bölünmegini azaldyp, böwrekleri gorap bilýän tripsin ingibitorlaryna baýdyr.Kömelek noýbasynda bir görnüşli globulin we polisakarid bar, haýwanlaryň bedenindäki holesterini bagryň dargamagynda öňe sürmek, öt kislotasyna öwrülmek, öt duzunyň bölünip çykmagyndaky öt haltasyny ep-esli çaltlaşdyrmak we ownuk içegede holesteriniň siňdirilmegini azaltmak gaty gowy bolup biler. Bu hili material.


Iş wagty: Iýul-18-2023