Mung noýbasy Wermicelli nädip ýasamaly

Mung Bean Vermicelli ýokary hilli kömelek noýbasyny we ajaýyp suw çeşmesini, ýeterlik ýagtylygy, adaty ussatlyga miras galyp we häzirki zaman enjamlaryny ulanmak arkaly öndürilýär.

1. Mung noýbasy saýlanýar, ýuwulýar we gyşda 30 ~ 36 sagat, tomusda 15 sagat suw bilen emdirilýär.

2. Makerden soň, daş degirmeni bilen üwäň.Çig soýa süýdü, krahmal bölünişiginde köpük bar bolsa, bambuk bilen kömelek noýbasy üçin ýag aýagynyň mukdaryny aýyrmak üçin az mukdarda ýaşyl ýagda, ösümlik ýagynda ýa-da gök ýagda ulanylyp bilner. ýag aýak damjalaryna batyryp, bulamaly.

3. Çig soýa süýdüni sumka süzgüçine, sumka süzgüç önümlerini daňylan uzyn okuň ortasyna, bambuk çarçuwasyna asylan ýüpüň bir ujuna, uzyn okuň eli bilen goýuň. sumka süzgüçiniň sarsmagy, sumka süzgüçindäki krahmal süýdüniň ýuwulmagy üçin.Tankyň içine guýlan krahmal süýdüni ýuwuň, ýagyşdan soň adatdan daşary tebigaty döküň, soňra suw goşuň we bulamaly.Ygaly ýuwuň.Soňra sumkanyň süzgüçinden krahmaly süzüň we güne alty dereje guradyň.

4. ýokardaky ýarym gury poroşok inçejik ezilen, 1/15, iki esse sowuk suwy poroşok suwuna, gaýnag suwy öz içine alýan mis çemçe guýlan poroşok suwuny alyň, şonuň üçin çemçäniň ýarysy gaýnag suwa çümdürilip, garyşdyrylýar. , bu inçe pasta ýarym gury poroşokyň 14/15-e guýulýar, doly çümmük we.

5. Bu ýarym suwuk garyndyny misden ýa-da demirden ýasalan “urmak”, “kakmak” içine guýuň we aşagy 15 sm, kalibrli 17 sm, beýikligi 20 sm, aşagynda kiçi tegelek deşik bar.Bir eli “kakmak”, bir eli “kakmak” krahmal pastasyna, deşigiň aşagyndaky krahmal filamentlere we daşyna çykdy.

6. gaýnag suwdaky süzgüçlerden, berkitmek üçin bambuk çeňňekleri bilen sowuk suwa batyryp birnäçe salymdan çykaryp, soňra krahmal ýagyşyny ýuwmagyň içindäki suwuklygyň arassalanmagyna goýuň, soňra bolsa goýuň guratmak üçin bambuk sütüni.100 kg kömelek noýbasy 30 ~ 45 kg wermiselliden ýasalyp bilner.


Iş wagty: Iýul-18-2023