Lunxin iýmitiniň hekaýasy

ZhaoYuan LuXin azyk kärhanasyHytaýyň Şandong şäheriniň Zhaoýuan şäheriniň ZhangXing şäherçesinde ýerleşýär Long Longkou vermiselliniň “Hytaý Wermicelli dogduk şäheri” bolan esasy önüm öndüriji bazasy.Iň ýokary geografiki ýerleşişi we ösen transporty bilen Longkou portundan 10 km, antantaý portundan 100 km we ingingdao portundan 160 km uzaklykda.Önümçiligi, gaýtadan işlemegi we söwdany tutuşlygyna birleşdirýär we hakyky Longkou Vermicelliniň professional öndürijisidir.

“LuXin Food” “Longkou Fen Si” ady bilen hem tanalýan “Longkou Vermicelli” -niň öňdebaryjy öndürijisidir we 2003-nji ýyldan bäri bu iş bilen meşgullanýar. Lu Sin Azyk Co.Uzak wagtdan bäri senetçilik usullaryny nesilden-nesle geçirip, Longkou Wermicelliniň önümçiliginde hünärmen hasaplanýar.Theyllaryň dowamynda önümleriniň hakykylygyny we hilini nädip saklap bilendikleri ajaýyp.

Mundan başga-da, Lu Sin Azyk Co., Ltd. diňe iň oňat, ýaşyl ingredientleri ulanmak bilen buýsanýar.Highokary hilli çig mallary gözlemäge bolan yhlasy, önümleriniň ýokary tagamynda we gurluşynda aýdyň görünýär.Wermiselliniň her dişlenmesiniň diňe bir lezzetli bolman, eýsem ýokumlydygyna-da ynanyp bilersiňiz.

Sarp ediji hökmünde tagamyny we hilini ileri tutýan kompaniýalara goldaw bermek elmydama hoşal.Lu Sin Azyk Co., Ltd., elbetde, müşderilere ýokary hilli wermiselli önümlerini hödürläp, bu deňagramlylygy gazandy.Çorbalarda, gowurmalarda ýa-da salatlarda ulanýarsyňyzmy, olaryň Longkou Wermicelli islendik saçaga ýakymly täsir edýär.

Şeýlelik bilen, indiki gezek ýokary derejeli wermisellini gözläniňizde, Lu Sin Azyk Co.Adatdan daşary önümleri bilen aşpez gözleginiň şatlygyny gujaklaň!

Longkou Wermicelli üçin gowy dolandyrylýan we ygtybarly hünärmen zawody hökmünde “LUXIN FOOD” ygtybarly işewür hyzmatdaş, täsirli, dogruçyl we ajaýyp hyzmatdyr, täze we köne müşderileri bilelikde baryp görmek we gepleşik geçirmek we bilelikde ösmek üçin mähirli garşylaýarys.


Iş wagty: Iýul-19-2022