Longkou Wermicelliniň taryhy

Longkou Wermicelli Hytaýyň adaty aşhanalarynyň biridir.Wermiselli ilkinji gezek 《qi min yao shu in-da ýazga alyndy.300 ýyldan gowrak ozal, zhaoyuan vermicelli nohutdan we ýaşyl noýbadan ýasalyp, açyk reňk we ýylmanak duýgy bilen meşhurdyr.Wermiselli longkou portundan eksport edilýändigi sebäpli oňa “longkou vermicelli” diýilýär.

Longkou vermiselliniň esasy düzümi ýaşyl noýba krahmalydyr.Adaty nahar ýasamakdan tapawutlylykda, Longkou vermicelli ýaşyl kömelek noýbasyndan alnan arassa krahmaldan ýasalýar.Bu naharlara özboluşly gurluşy we aç-açan görnüşini berýär.Fasulye siňdirilýär, ezilýär we soňra krahmal çykarylýar.Soňra krahmal suw bilen garylýar we tekiz, galyň suwuklyk emele gelýänçä bişirilýär.Soňra bu suwuklyk elekden we gaýnag suwa itilýär we wermiselliniň uzyn setirlerini emele getirýär.

“Longkou vermicelli” özüne çekiji gelip çykyşyndan başga-da, onuň üçin gyzykly bir hekaýa bar.Ming neberesi döwründe imperator Jiajingiň diş agyrysynyň bardygy aýdylýar.Köşk lukmanlary çözgüt tapyp bilmän, Imperatora Longkou vermiselini iýmegi maslahat berdiler.Imperatoryň diş agyrylary gudrat bilen, bir tabakdan lezzet alandan soň, gudrat bilen ýitdi!Şondan bäri Longkou vermicelli hytaý medeniýetinde şowlulyk we abadançylyk bilen baglanyşykly.

2002-nji ýylda Longkou Wermicelli milli gelip çykyşy goragyny alýar we diňe zhaoyuan, longkou, penglai, laiyang, laizhou önümlerinde öndürilip bilner.Diňe kömelek ýa-da nohut bilen öndürilen “Longkou Vermicelli” diýip atlandyryp bolar.

Longkou Wermicelli meşhur we ajaýyp hili hökmünde tanalýardy.Longkou Wermicelli arassa ýeňil, çeýe we tertipli, ak we dury, gaýnadylan suwa degeniňde ýumşak bolýar, bişirilenden soň uzak wagtlap bozulmaz.Ol näzik, çeýneli we ýylmanak bolýar.Gowy çig mal, gowy howa we ekiş meýdanynda - Şandong ýarym adasynyň demirgazyk sebtinde gowy gaýtadan işlemeli.Demirgazykdan deňiz şemaly, wermisellini çalt guradyp bolýar.

Sözümiň ahyrynda Longkou vermicelli diňe bir iýmit däl;bu özüne çekiji rowaýatlar we adaty senetçilik bilen baglanyşykly taryhyň bir bölegi.Tagamy üçin lezzet alýan ýa-da medeni ähmiýeti üçin gadyrly bolsun, bu täsin nepislik dünýädäki azyk höwesjeňlerini özüne çekmegi dowam etdirýär.


Iş wagty: Iýul-19-2022